Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 31-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Вєрнік О. О.
  ТЕМА КОХАННЯ У ТВОРЧОСТІ Є. ПОЛОНСЬКОЇ ТА Р. КАТАЄВОЇ: ТИПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 2. Гнатюк О. Р.
  ЖАНР НОВЕЛИ В УКРАЇНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
 3. Джигун Л. М.
  СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «МЕМУАРИ», «АВТОБІОГРАФІЯ», «ЩОДЕННИК»
 4. Коновалова М. М.
  ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ СТУСА В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕМІГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДНИКІВ ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВА І БОГДАНА РУБЧАКА
 5. Микитюк С. С.
  ТРАНСФОРМАЦИЯ БАЛЛАДНОЙ ПОЭТИКИ Р. САУТИ В ПЕРЕВОДАХ В. А. ЖУКОВСКОГО 1830-Х ГОДОВ
 6. Нісевич С. І.
  ТВОРЧІСТЬ ЯК СФЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МИТЦЯ У ТВОРАХ В. ВИННИЧЕНКА «ЧОРНА ПАНТЕРА І БІЛИЙ ВЕДМІДЬ» ТА С. МОЕМА «МІСЯЦЬ І МІДЯКИ»

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Іваницька Н. Л.
  ПОНЯТТЯ – СЛОВО – ТЕРМІН (НА МАТЕРІАЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ)
 2. Глущенко В. А., Рябініна І. М., Тищенко К. А.
  О. Х. ВОСТОКОВ: МАТЕРІАЛ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
 3. Давидович М. С., Ковальчук І. С.
  ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ КОЛОРОНІМІВ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 4. Єльцова С. С.
  ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ПОНЯТТЯ І НАДФРАЗОВА ЄДНІСТЬ
 5. Кривенко Г. Л.
  ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ У МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ
 6. Кулиева Б. Т.
  ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ (НА ОСНОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКОВ)
 7. Максимець О. М.
  РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ
 8. Тараненко О. Г.
  КОНЦЕПТ БІЛА МАГІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 9. Шепель Ю. А.
  ОБ ОПЫТЕ СИНХРОННОГО И ДИАХРОННОГО ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ (К ВОПРОСУ О ТОЖДЕСТВЕ И ВАРИАТИВНОСТИ СЛОВА)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Біляніна В. І.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ ІНТЕРНЕТ-СОЦІОЛЕКТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА КИТАЙСЬКІЙ МОВАХ (ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ)
 2. Боговик О. А.
  ТИПОЛОГІЯ ПРЕДИКАТІВ
 3. Karimli A. A.
  CONJUNCTIONS IN ADVERBIAL SUBORDINATE CLAUSES IN ENGLISH AND AZERBAIJANI LANGUAGES
 4. Пономарьова О. А.
  АСПЕКТИ ВАРІАТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ФРАЗЕМ, ЩО МІСТЯТЬ ФАХОВІ НАЗВИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ , АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)
 5. Хакимова-Айдын У. И.
  ИССЛЕДОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАК ОБЪЕКТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ФРАНЦУЗСКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ)
 6. Шашкина Н. И., Дружинина Л. В., Соколова К. В.
  К ВОПРОСУ О ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ВАРИАНТНОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕРМИНОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
 7. Яницька О. М.
  ПОНЯТТЯ СИМВОЛУ ТА СТЕРЕОТИПУ В ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ КОНЦЕПТУ (НА МАТЕРІАЛІ КОНЦЕПТУ «ВІРА» В АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Акоп’янц Н. М., Доля А. В.
  ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ У АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 2. Балабін В. В.
  ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
 3. Валуєва Н. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 4. Висоцька Г. В.
  ПРИЧИНИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 5. Воловик А. А.
  ВІДТВОРЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧАРІВНОЇ КАЗКИ У ПЕРЕКЛАДІ: ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
 6. Вороніна К. В., Валійова Т. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ Ю. ЯРМИША)
 7. Воронова З. Ю.
  ВІДТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
 8. Голубенко Н. І.
  ПОЛІАСПЕКТНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
 9. Ibraguimova S. V., Shkolyar L. V.
  PARTICULARITES SYNTAXIQUES DES TEXTES DU DISCOURS PHARMACEUTIQUE FRANÇAIS
 10. Іваницька Н. Б.
  ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАЛІТРА ПОНЯТТЯ ДОМІНУВАЛЬНОСТІ В ЖАНРОВИХ ТЕОРІЯХ ПЕРЕКЛАДУ
 11. Кузьменко Н. В.
  УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 12. Лісун О. В., Совєтна А. В.
  СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ, ВИКОРИСТАНІ В. САМІЙЛЕНКОМ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ВІРША ДЖ. БАЙРОНА “MY SOUL IS DARK”
 13. Михайлова Є. В.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
 14. Найда А. М.
  ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ В. ПІДМОГИЛЬНОГО
 15. Nechyporenko V. O.
  THE APPLICATION OF THE Skopos THEORY RULES FOR THE BILINGUAL TEXT ANALYSIS
 16. Радченко Т. А.
  ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ
 17. Расулова С. Г.
  О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕВОДА ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ КЛАССИКОВ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК
 18. Рейдало В. С., Рибалка Н. С.
  ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ КАЗКИ ОСКАРА УАЙЛЬДА «ЩАСЛИВИЙ ПРИНЦ» («THE HAPPY PRINCE»): ДЕНОТАТИВНИЙ АСПЕКТ
 19. Ткачук Т. І., Паславська І. Б.
  ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ
 20. Фоменко Е. Г.
  ВКЛАД К. БЕЛЯЕВА В ПЕРЕВОД «ПОМИНОК ПО ФИННЕГАНУ» ДЖ. ДЖОЙСА
 21. Цвіркун А. С.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ
 22. Чеботарьова А. А.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Дяків Х. Ю.
  КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю І КОНВЕРСАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
 2. Климентова О. В.
  СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСЬКОЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ У РЕЛІГІЙНОМУ ПРОЗЕЛІТНОМУ ДИСКУРСІ
 3. Семида О. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД У ФРАНЦУЗЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
 4. Фекете Д. Ю.
  НАРАТИВ КІНОТРЕЙЛЕРА ЯК ПЕРФОРМАТИВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ КІНОІНДУСТРІЇ
 5. Форостюк І. В.
  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ