Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 17-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Білецька О. В.
  РОЛЬ ТРИКОМПОНЕНТНИХ ІМЕННИКІВ ЯК ЗАСОБУ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ВАРІАНТІВ БАГАТОЗНАЧНИХ ДВОКОМПОЗИТІВ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 2. Веприняк І. Д.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ІДІОСИНКРАТИЧНОЇ ПСИХІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЖА У РОМАНІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ «MRS DALLOWAY»
 3. Вісько Г. Г.
  МОРЕ І УЗБЕРЕЖЖЯ ЯК ЛІМІНАЛЬНІ ЗОНИ У ФОЛЬКЛОРІ ОСТРОВА ЗЮЛЬТ
 4. Григорян Н. Р., Длмина Н. Е.
  ОСОБЕННОСТИ МЕЛОДИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ АРГУМЕНТАТИВНЫХ КООРДИНИРУЮЩИХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ
 5. Дорош О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО РОМАНУ, ТЕКСТООРГАНІЗУЮЧА РОЛЬ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ АВТОРА
 6. Євчук А. М.
  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЖИВАННЯ ПОЛІСЕМАНТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ (НА ПРИКЛАДІ П’ЯТИЗНАЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ)
 7. Кірковська І. С.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ФУТУРАЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПСИХОСИСТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 8. Ковальчук О. К.
  СПЕЦИФИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЛОДИКИ РЕЧИ С КИНЕСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
 9. Козловський В. В.
  ТЕКСТОТВІРНА ФУНКЦІЯ ПОВТОРУ В ПОЛЕМІЧНОМУ ТРАКТАТІ МАРТІНА ЛЮТЕРА “WIDER DAS BAPSTUM ZU ROM VOM TEUFFEL GESTIFFT”
 10. Костанда І. О.
  ФУНКЦІЇ КОЛОРОНІМІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЧЕРВОНИЙ» У РОМАНІ ЦАО СЮЕЦІНЯ «СОН У ЧЕРВОНОМУ ТЕРЕМІ»
 11. Котвицька В. А.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ КОНТЕКСТІВ УЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 12. Kuzmenko A. O.
  STYLISTIC DOMINANTS OF PHONETIC LEVEL IN ENGLISH INFANT TEXTS
 13. Куранда В. В.
  ДЕРИВАЦІЙНА СЕМАНТИКА ПОХІДНИХ У ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗДАХ ІЗ ВЕРШИНОЮ «FICO − ІНЖИР»
 14. Лазебна О. А.
  ПРИСЛІВНИКИ Й ДІЄПРИСЛІВНИКИ ОЦІНЮВАННЯ В СПОЛУЧЕННІ З ДІЄСЛОВОМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ SAGEN У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ
 15. Левчик І. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-СТИЛІСТИЧНОГО КОМПОНЕНТА В ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМПЕТЕНЦІЇ ПСИХОЛОГА
 16. Литвин А. А.
  СЛОВОСКЛАДАННЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ» (“SPORT TOURISM”)
 17. Літвінова Н. В.
  СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМИ МАGAD − «ДІВА, ДІВЧИНА» І ЇЇ РОЗВИТОК У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ДАВНІХ ТЕКСТІВ)
 18. Mykhaylenko V. V.
  NEGATION OPERATORS IN CREATING THE OPPONENT’S IMAGE
 19. Оверчук О. В.
  КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ УЧАСНИКІВ ВЕБ-КОМЕНТУВАННЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА МАТЕРІАЛАХ СТОРІНОК УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ FACEBOOK)
 20. Олександрова Г. М.
  РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ ЯК СУБЛІМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ
 21. Pravdivtseva Yu. S.
  THE COGNITIVE ASPECT OF USING OF APHORISMS IN ENGLISH POLITICAL DISCOURSE
 22. П’ятничка Т. В.
  СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЕРІШНОСТІ
 23. Савчук Р. І.
  ТВОРЕННЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У НАРАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ПРОЗОВОГО ТВОРУ: ДОСВІД НАРАТИВНО-СЕМІОТИЧНОГО АНАЛІЗУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ж. ДЕ НЕРВАЛЯ «AURELIE OU LE REVE ET LA VIE»)
 24. Смаглій В. М.
  АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ І ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
 25. Станіслав О. В.
  СИНТАКСИЧНА КОГЕЗІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ РОЗВИТКУ ФРАНЦУЗЬКОГО МИСТЕЦТВА ХХ СТОЛІТТЯ (КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ)
 26. Тараненко О. В.
  СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ОЦІННИХ АНТРОПОНІМІВ
 27. Тарнавська М. М.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АРАБСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ)
 28. Тоненчук Т. В.
  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 29. Фахурдинова М. А.
  АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРИФРАСТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ TUN+ИНФИНИТИВ
 30. Фоменко Е. Г.
  СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 31. Фроляк М. П.
  ЗОБРАЖЕННЯ РОЛІ ЖІНКИ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙЦЯ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ТЕЛЕДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ “DUEL AU PAKISTAN” ІЗ СЕРІЇ “ASSASSINATS POLITIQUES”)
 32. Цвіркун Г. С.
  АКТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАВЧАННЯ Й ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 33. Цолін Д. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО НЕПОСЛІДОВНЕ ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВНИХ ПОРІД У СЕРЕДНЬОАРАМЕЙСЬКІЙ МОВІ
 34. Чистяк Д. О.
  МІФОПОЕТИЧНІ СТУДІЇ В РАННІХ ТЕКСТАХ М. МЕТЕРЛІНКА: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ
 35. Шевчук О. В.
  КЛАСИФІКАЦІЯ СУБСТАНТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Вялікова О. О.
  СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ЗНАКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЗУАЛІЗОВАНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ
 2. Грипас О. Ю.
  СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ І СТРУКТУРА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ КОМПАРАТИВНОСТІ
 3. Діброва В. А.
  КОГНІТИВНА ПРИРОДА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЯК ЗДАТНІСТЬ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ ВИРАЖАТИ СТАВЛЕННЯ ДО ДІЙСНОСТІ
 4. Кравчук Л. В.
  ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ГРИ
 5. Лещенко А. В.
  ТЕКСТ КАК ПОЛИСИСТЕМНЫЙ СЕМИОТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
 6. Монахова Т. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ТЕКСТІВ
 7. Moshtak O. V.
  LINGUISTIC ASPECT OF EVALUATIVE CATEGORY OF PEJORATIVENESS
 8. Храбан Т. Є.
  РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
 9. Юдкин-Рипун И. Н.
  ГЛАГОЛЬНАЯ СЕМАНТИКА И СЦЕНАРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА