Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 22

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беличенко О. Л.
  ВОСПОМИНАНИЯ КНЯЖНЫ Е. МЕЩЕРСКОЙ В РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ
 2. Бондаренко Л. И.
  СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ В ТЕКСТЕ СОВЕТА
 3. Гурдуз А. І., Бережанська Х. Р.
  ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІФОПОЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ПРОБЛЕМА
 4. Доценко О. Л.
  ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАПИТАНЬ У СУДОВОМУ ДИСКУРСІ
 5. Моштаг Є. С.
  МОВНІ ЗАСОБИ ОЦІНКИ В ПОДОРОЖНІЙ ПРОЗІ ЛЕСІ ВОРОНИНОЇ
 6. Нечаюк Л. Г.
  ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. В ПОВІСТЯХ Б. ГРІНЧЕНКА
 7. Пінчук Т. С.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕМИ КОХАННЯ У ТВОРЧОСТІ АНАТОЛІЯ ШИЯНА
 8. Подмогильная Н. В., Куварова Е. К.
  СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ И ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ПИСЬМА (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕПИСКИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА)
 9. Родный О. В.
  КАРНАВАЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА Н. ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТЕ ЕГО ФИЛОСОФИИ
 10. Рубан А. А., Семяникова М. И.
  ТИПЫ ДВОЙНИЧЕСТВА В ПРОЗЕ Л. Н. АНДРЕЕВА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
 11. Токарская Л. М.
  РОЛЬ ТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА)
 12. Хвіщук О. В.
  ПРІЗВИЩА ЖИТЕЛІВ М. НОВОВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА -ЕНК-О, ПОХІДНІ ВІД АПЕЛЯТИВНИХ ОЗНАЧЕНЬ ОСОБИ
 13. Хижнякова В. В.
  ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»
 14. Шевчик Е. Ю.
  ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ТЕКСТ КРЕОЛИЗОВАННЫЙ
 15. Шепель Ю. А.
  О КОНФИКСАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ И КОНФИКСАЛЬНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЯДАХ
 16. Шульган О. В.
  СОЦІО- ТА ЕКОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ
 17. Юган Н. Л.
  ДЕРИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА «ИМЕТЬ» В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В. И. ДАЛЯ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Гасанов М. А.
  КИРГИЗСКОЕ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ СЕЛО В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ОТ РЕАЛЬНОСТИ К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ВЫМЫСЛУ
 2. Колісниченко А. В.
  ПЕРШОСТИХІЇ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПРОСТОРУ ПОЕМИ ГАРТА КРЕЙНА «МІСТ»

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Андрійченко Ю. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СЕКСИЗМУ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
 2. Борисенко Н. Д.
  ВІДМОВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИНЦИПУ ВВІЧЛИВОСТІ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ)
 3. Вуколова К. В.
  ФОРМУВАННЯ ПІТСБУРЗЬКОГО ДІАЛЕКТУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В МІДЛЕНДСЬКОМУ ДІАЛЕКТНОМУ КОНТИНУУМІ
 4. Гайдук Н. А.
  АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ TOLERANCJA, RÓŻNORODNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ)
 5. Галуцьких І. А.
  СЕНСОРНИЙ КОНЦЕПТ ЗАПАХ / SMELL У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ АНГЛІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ)
 6. Грибіник Ю. І.
  СКЛАДНІ ТЕРМІНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ГЕОДЕЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА СТРУКТУРИ
 7. Дмитрасевич Р. Я.
  ОСОБЛИВОСТІ СИНОНІМІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 8. Жигало Н. М.
  ЕМОЦІЙНО-ОЦІННА ЛЕКСИКА В РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ЛАТИНОМОВНІЙ ПРОЗІ: ПРИКМЕТНИК (НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)
 9. Коваль Р. С.
  ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
 10. Козуб Л. С.
  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТЕЛЕРЕКЛАМИ
 11. Косович О. В.
  ПЛАСТИЧНІСТЬ МОВИ. СЕМАНТИЧНА НЕОЛОГІЯ
 12. Кущ Е. О.
  ЗМІНИ АКСІОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ НЕЙТРАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ НОМІНАЦІЇ ІНОЗЕМЦІВ В УПЕРЕДЖЕНОМУ ДИСКУРСІ АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ
 13. Максимчук О. Л.
  ПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ «КОМЕНТАР» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ГАЗЕТНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
 14. Mykhaylenko V. V.
  COGNITIVE-SEMANTICS OF THE «CUSTOMS» LSF CONSTITUENTS IN THE PROFESSIONAL DISCOURSE
 15. Місягіна І. М.
  СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИКИ НЕАДЕКВАТНОСТІ
 16. Мусурівська О. В., Присакару О. С.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНИХ ОПИСІВ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 17. Науменко Л. П.
  АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА МАТРИЦЯ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 18. Охріменко В. О.
  МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНОМАТОПЕЇЧНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ МОВИ
 19. Петренко Л. Я., Ілитчук І. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОМУ РОМАНІ ФІЛІПА ДІКА «ЛЮДИНА У ВИСОКОМУ ЗАМКУ»
 20. Прокопенко А. В., Шуменко О. А.
  СТАТУС НЕКОНФЛІКТНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ІНТЕРВ’Ю (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО МЕДІАПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ)
 21. Фоменко Е. Г.
  ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ ЭПОХИ СТЕРНА-ДЖОЙСА
 22. Чирвоний О. С.
  МЕТАФОРИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ КОМП’ЮТЕРНОМУ ЛЕКСИКОНІ
 23. Янковець О. В.
  ЕТИМОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ковалева Е. К.
  ПРОБЛЕМА АВТОРА В ТЕОРИЯХ В. В. ВИНОГРАДОВА И М. М. БАХТИНА (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ)
 2. Кушнір А. О.
  ЖІНКА ЯК СУБ’ЄКТ ХУДОЖНЬОЇ ОПОВІДІ ТА ІСПАНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: СОЦІАЛЬНІ РОЛІ В ДІАХРОНІЧНОМУ АСПЕКТІ
 3. Юдкин-Рипун И. Н.
  СЦЕНАРИЙ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ТЕКСТА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Шикиринська О. Б.
  ТЕАТРАЛЬНИЙ КОД ТВОРЧОСТІ ДЖ. БЕНЬЯНА І Г. СКОВОРОДИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Беценко Т. П.
  КАНОНИЧЕСКИЕ ТЕКСТОВО-ОБРАЗНЫЕ СТРУКТУРЫ В УКРАИНСКИХ И БЕЛАРУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ
 2. Прус Л. В.
  КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В АКТАХ ОБІЦЯНОК УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Герасімова О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ (НА ПРИКЛАДІ ПРИКОРДОННОГО ДИСКУРСУ)
 2. Коваленко И. Н., Варламова А. А.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭМОТИВНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Ф. А. ЛАРКИНА «HOME IS SO SAD»)
 3. Набережнєва Т. Є.
  ТЕКСТОВІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РЕСУРСИ,ЇХ ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
 4. Obraztsova O. M., Kuznetsova A. V.
  SYNTACTIC INTERFERENCE IN CONSECUTIVE INTERPRETING
 5. Поворознюк Р. В.
  ПЕРЕКЛАД ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У МЕДИЧНИХ МОНОГРАФІЯХ: ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ
 6. Семигінівська Т. Г.
  ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕДАЧІ НАЗВ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ОЗБРОЄННЯ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Хант Г. О.
  ВЕРБАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНОГО КОНЦЕПТУ OBRIGKEITSDENKEN У НІМЕЦЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ
 2. Шурма С. Г.
  ПОНЯТТЯ НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Полоусова Н. В., Неустроева Г. О.
  РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЮ