Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 24-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Акастьолова О. Г.
  СТИЛІСТИЧНО-ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОР У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО«ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
 2. Беценко Т. П.
  ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА ПОЕТИЧНОЇ МОВОТВОРЧОСТІ АНДРІЯ МАЛИШКА
 3. Гольтер И. М.
  ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «СМЫСЛ ЖИЗНИ» В ФИЛОСОФСКИХ РАССКАЗАХ В. Г. КОРОЛЕНКО
 4. Грицевич Ю. В.
  ДИФТОНГІЧНІ РЕФЛЕКСИ *О В ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ТА СУМІЖНИХ ГОВІРКАХ(НА МАТЕРІАЛІ ФОЛЬКЛОРНИХ ТЕКСТІВ)
 5. Двуличанська О. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ЧАСОПРОСТОРОВИХ ПЛОЩИН СВІТОГЛЯДНИХ МОДЕЛЕЙ У НОВІТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ В. ЯВОРІВСЬКОГО)
 6. Дорошина Л. Ф.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПОВИХ ОЗНАК НАЗВ СПОРІДНЕНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
 7. Іщенко О. А.
  РОМАН «ГОРЯНИН» МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ: ЕКОКРИТИЧНИЙ РАКУРС
 8. Коца Р. О.
  СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВЗ ПЕРШОЮ ОСНОВОЮ ѤДИНО- У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 9. Миронюк В. М.
  СПЕЦИФІКА АРХЕТИПНИХ ОБРАЗІВ У ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ПИСЬМЕННИКІВ ПОКУТТЯ
 10. Мошноріз М. М.
  ПАТРІОТИЧНІ ІНТЕНЦІЇ МІФОПОЕТИКИ С. ЧЕРКАСЕНКА-ЛІРИКА
 11. Мягка М. М.
  ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НГУ ЯК ПІДҐРУНТЯФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДВОМОВНОГО ДОВІДНИКА
 12. Нестерук С. М.
  БЕЛЕТРИЗОВАНА ПРОЕКЦІЯ ЖИТТЯ У ПОВІСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ «ШЛЯХАМИ І СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ»
 13. Павлова О. О.
  КОГНІТИВНІ ЗАСАДИ УКЛАДАННЯ ДОВІДНИКА ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НГУ
 14. Панченко О. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ: СУТНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ
 15. Петрина Х. В.
  МАНІФЕСТАЦІЯ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ АЛЮЗІЙ В УКРАЇНСЬКИХ МОДЕРНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ:АЛЮЗІЙНА МАРКОВАНІСТЬ
 16. Попко Л. П.
  НЕОЛОГИЗМЫ ДЕСЯТЫХ: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
 17. Рибцева О. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТРЕТНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЇВ РОМАНУ ВІКТОРА ПОЛОЖІЯ «ПОПІЛ НА РАНИ»
 18. Сінна Л. Ю., Радванська Т. І.
  КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОМІНУВАННЯ В АСПЕКТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ
 19. Тендітна Н. М., Смірнова Н. Є.
  «БЕЗОДНЯ» «ЗАКРИТОЇ ПАЛАТИ» Є. ПАШКОВСЬКОГО
 20. Ткач П. Б., Радванський А. І.
  ЗАСОБИ ФОРМАЛЬНОГО ВИРАЖЕННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРУКТУРІ ПРИКОМПАРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ
 21. Черниш А. Є.
  ТРАНСМІСІЯ БАТЬКІВСЬКОЇ ТРАВМИ У ПСИХОЛОГІЇ ДІТЕЙ (ЗА РОМАНОМ С. ПРОЦЮКА «ІНФЕКЦІЯ»)
 22. Юдкін-Ріпун І. М.
  ІЄРАРХІЯ ПРЕДИКАТІВ У ГОТИЧНІЙ ПОЕТИЦІ ІВАНА ФРАНКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Вовк О. В.
  ЖАХ ЯК ОСНОВНИЙ ЖАНРОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ В АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНАХ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ
 2. Война М. О.
  ДОСВІД МАГІЧНИХ ОБРЯДІВ ЯК ПРОЯВ «КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО»У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЦАНЬ СЮЕ
 3. Капустян І. І.
  ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА Г. К. АНДЕРСЕНА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО
 4. Капустян М. Г.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЙ РОМАНТИЗМУ В АНГЛОМОВНІЙ СПАДЩИНІ КАРЕН БЛІКСЕН
 5. Касумлу Г. В.
  ПОЭМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ
 6. Кулешір М. М.
  ВІДОБРАЖЕННЯ АРХЕТИПІВ КОЛЕКТИВНОГО НЕСВІДОМОГО В АПОКАЛІПТИЧНИХ РОМАНАХ ДЖ. УІНДЕМА
 7. Мамедова Ш. Н.
  ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС И ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
 8. Мариношенко С. В.
  КОМУНІКАТИВНА СТРУКТУРА ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІЙОВИХ ОСІБ ТВОРУ«МАСТРО ДОН ДЖЕЗУАЛЬДО» ДЖ. ВЕРГА
 9. Михилев А. Д.
  ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ПАРАТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ СМЫСЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ И ЭСТЕТИЗАЦИИ ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНОВ САН-АНТОНИО (ФРЕДЕРИКА ДАРА)
 10. Назаренко Н. И., Гарусова С. И.
  ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ В РОМАНЕ «РЕБЕККА» ДАФНЫ ДЮ МОРЬЕ
 11. Тупахіна О. В.
  DОXA, МІФ, МЕТАНАРАТИВ: ЕПІСТЕМОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ «ВІКТОРІАНСТВО»В СУЧАСНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Горболіс Л. М.
  ЧИТАННЯ ЯК САМОЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЦИПІЄНТА
 2. Синевич Б. М.
  ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА КОНЦЕПЦІЯ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Алиева Г. И.
  ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ФУНКЦИИ АНТРОПОНИМОВ
 2. Дмитриева Т. А., Ельцова С. С.
  ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 3. Исмаилова Ш. К.
  О СОСТАВЕ ИНФИНИТИВНОГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ ТИПА «ИМЯ+ГЛАГОЛ»
 4. Маслова С. Б.
  КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ПЕРЕВОД»
 5. Романюк О. С.
  ДИСКУРС ЯК ІНТЕРАКТИВНА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
 6. Святченко В. В.
  ЗАКОН РАСКА – ГРІММА ЯК ВИЯВ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ІСТОРИКО-ФОНЕТИЧНИХ ЯВИЩ
 7. Солдатова Л. П.
  СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЗМ ПОНЯТТЯ «МОВА» В ЧАСИ ВІДРОДЖЕННЯ
 8. Сулейманова Я. О.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ОЦІНКИ ТА ЦІННОСТІ В СЕМАНТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З ЛЕКСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ «ВОДА»
 9. Шапочкіна О. В.
  ДЕФІНІЦІЯ «СТАН» У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Гарачковська О. О.
  ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ У ЦАРИНІ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА І ТЕКСТОЛОГІЇ РЕЦЕНЗІЯ НА Х ТОМ ЩОРІЧНИКА «СПАДЩИНА: ЛІТЕРАТУРНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ТЕКСТОЛОГІЯ», ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ’ЯТІ ВІКТОРА ДУДКА
 2. Галич Олександр
  КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ – ПРОДУКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФІКЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ