Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 29-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ПРИКМЕТИ ФОНІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ П. ТИЧИНИ
 2. Вовк А. В.
  ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СИНТАКСИЧНЕ ЯВИЩЕ В «ЩОДЕННИКАХ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
 3. Волошук Л. В.
  ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У РАННІЙ ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 4. Ворова Т. П.
  ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗУ ЧОЛОВІЧОГО ДОМУ В «КАЗЦІ ПРО МЕРТВУ ЦАРІВНУ І СІМОХ БОГАТИРІВ» О. С. ПУШКІНА
 5. Голі-Оглу Т. В.
  КАТЕГОРІАЛЬНІ МАРКЕРИ ДІЄСЛІВ У КАЛЕНДАРНИХ ОБРЯДОВИХ СИСТЕМАХ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
 6. Джигун Л. М.
  МЕМУАРНА АВТОБІОГРАФІКА ГРИГОРІЯ КОСТЮКА В ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОМУ ПОЛІ УКРАЇНИ
 7. Дорошенко М. Н.
  СТАТУС І СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ЧАСТОК У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 8. Жижома О. О.
  РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ У МОВНОМУ МЕХАНІЗМІ ПОРОДЖЕННЯ ТЕКСТУ
 9. Лук’янчук Т. О.
  СЛОВОТВІРНІ Й МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОЙКОНІМІЇ (НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСЕЛЕНЬ ВІДАПЕЛЯТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ)
 10. Maryanko Yа. H., Zaytseva O. Yu.
  LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF THE ORNAMENT NAMES IN UKRAINIAN DESIGN TERMINOLOGY
 11. Мирзоева Н. Т.
  ПАЦИФИСТСКИЕ ИДЕИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ К. СИМОНОВА
 12. Новиков А. О.
  КОМЕДІЯ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО «ПОШИЛИСЬ У ДУРНІ» В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО Й СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ
 13. Погребняк І. В.
  СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДОМІНАНТИ ЛИСТУВАННЯ ЗНАКОВИХ ПОСТАТЕЙ КІНЦЯ XIX – XX СТОЛІТТЯ
 14. Романенко Л. В., Полудняк В. В.
  ТВОРЧІСТЬ НАСТІ БАЙДАЧЕНКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
 15. Солецький О. М.
  ІКОНІЧНО-КОНВЕНЦІЙНА ПАРАДИГМА ТА «ЕМБЛЕМАТИЧНА» АКОМОДАЦІЯ «КОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» НІЛИ ЗБОРОВСЬКОЇ
 16. Тендітна Н. М., Терещенко М. Г.
  ПЕСИМІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ В РОМАНІ Є. ПАШКОВСЬКОГО «ВОВЧА ЗОРЯ»
 17. Ткач П. Б., Радванський А. І.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЇ ОСУДУ В ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНТЕКСТАХ
 18. Топчій Л. М.
  ТИПОЛОГІЯ КОЛІРНОЇ ГАМИ В МОВОЗНАВСТВІ
 19. Федько О. Ю.
  ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ «АНІМА» В РОМАНІСТИЦІ Л. ГОРЛАЧА
 20. Чікарькова М. Ю.
  ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОБРАЗА МУЗИ В ПОЕЗІЇ А. АХМАТОВОЇ
 21. Шарова Т. М., Шаров С. В., Бородихіна О. В.
  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ
 22. Щербій Н. О.
  ТРИВАЛО-ВЗАЄМНИЙ РІД ДІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Асланлы М. И., Асланлы Г. М.
  ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭПОСЕ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ»
 2. Ахмедова Р. Ш.
  ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЖЕНЩИН В ФЕЛЬЕТОНАХ МИРЗЫ ДЖАЛИЛА
 3. Ахмедова Салатын
  ГЕЙДАР АЛИЕВ И КЛАССИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
 4. Гюльшан Агабей
  САТИРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ТИПЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА
 5. Зейналова Д. В.
  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В НОВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОЗЕ
 6. Курбанова Л. К.
  ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 7. Мамедрзаева А. А.
  ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
 8. Могилко Ю. О.
  КОРЕЙСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА ПІСЛЯ КОРЕЙСЬКОЇ ВІЙНИ ТА РОЗДІЛЕННЯ КОРЕЇ
 9. Рустамова А. А.
  ОБРАЗ АТАТЮРКА В ПРОЗЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ
 10. Шахбаз Шамиоглу (Мусаев)
  М. Ф. АХУНДЗАДЕ: ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВА, ЛИТЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Жаркова Р. Є.
  «КОЛИСКА ЗЛАМАЛАСЯ»: ОЧУЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ СВІТУ ДИТИНОЮ В ЖІНОЧОМУ ПИСЬМІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ВИХОВАННЯ» КЛЕР КІГАН)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Довбуш О. І.
  ІНТЕРСЕМІОТИЧНА РИТОРИКА СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО РОМАНУ Е. СІГЕЛА “OLIVER’S STORY”

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Аббасов Адалят
  СИНТАКСИЧЕСКИ-СТРУКТУРНАЯ СЕМАНТИКА ИМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 2. Глінка Н. В., Засенко М. І.
  МОВНИЙ КОД АВТОРА В ТЕКСТАХ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ
 3. Солдатова Л. П.
  СУТНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОВА» В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА
 4. Сорока Т. В.
  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИЧНА ОЗНАКА “IN PHRASES” У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Аладько Д. О.
  ВІДОБРАЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОМІНАЦІЙ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. Мизецкая В. Я.
  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАКРОКОМПАРАТИВИСТИКИ
 3. Сулейманова Э.
  КОГНИТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ ПОСЕССИВНОСТИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Яхонтова Т. В.
  РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А. В. ЛЕЩЕНКО «НАРРАТИВНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА»
 2. Самохіна В. О.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ «МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)»