Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 31-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аксой М.
  СТРУКТУРА КОНЦЕПТА ТУРЦИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ (НА ОСНОВАНИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСА)
 2. Беценко Т. П.
  ПОЕТИЧНИЙ МОВОСВІТ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА: ПРИКМЕТИ ІДІОСТИЛЮ
 3. Гарачковська О. О.
  ОСОБИСТІСТЬ: НА ПОШАНУ 60-РІЧЧЯ ВОЛОДИМИРА КУЗЬМЕНКА
 4. Голі-Оглу Т. В.
  МОТИВАЦІЙНА БАЗА ФРАЗЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ ВИМІР
 5. Гонюк О. В., Сидоренко О. Ю.
  СУБ’ЄКТНІ ФОРМИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ У КНИЗІ ВИБРАНОГО ІВАНА МАЛКОВИЧА «ПОДОРОЖНИК (З НОВИМИ ВІРШАМИ)»
 6. Горболіс Л. М.
  МИХАЙЛО МОГИЛЯНСЬКИЙ: ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ВЕКТОР ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
 7. Грищенко І. В.
  ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 8. Жижома О. О., Іванін М. І.
  ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОЇ НЕОЛОГІЇ У ПОЕТИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОЧАТКУ ХХI СТОРІЧЧЯ (НА МАТЕРІАЛІ ЖІНОЧОЇ ПОЕЗІЇ ЗІ ЗБІРКИ «МЕТАМОРФОЗИ. ДЕСЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ ОСТАННІХ ДЕСЯТИ РОКІВ»)
 9. Закутня А. Ю.
  НАЗВИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
 10. Зімонова О. В.
  ЧИ ПОТРІБНО ВИВЧАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 11. Калашник О. В.
  СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКІВ В ІНТИМНІЙ ПОЕЗІЇ
 12. Лабетова В. М.
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ЗАЙМЕННИКІВ ХТОСЬ, ЩОСЬ У ВИРАЖЕННІ КАТЕГОРІЇ ОЗНАЧЕНОСТІ/НЕОЗНАЧЕНОСТІ В ТЕКСТАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 13. Ли Ли
  ОБРАЗНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО СМЫСЛА ФИГУРАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В РАССКАЗАХ В.С. ТОКАРЕВОЙ
 14. Лонська І. О.
  СПЕЦИФІКА ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЛЮБОВ У ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВОРОНОГО ТА ДМИТРА ЗАГУЛА
 15. Луковенко Т. О.
  ТЕМАТИЧНИЙ РОЗРЯД ТЕРМІНІВ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ В ГАЛУЗІ ГОМЕОПАТІЇ
 16. Манжос С. В.
  МІФОЛОГЕМА МОРЕ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ КАЗЦІ
 17. Матусевич Л. М.
  КОМУНІКАТИВНА МЕТА ЯК ІНВАРІАНТНА ОЗНАКА МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ДОЗВОЛУ
 18. Мельнікова Т. В.
  ПАРОДІЯ У ЛИСТУВАННІ І. С. ТУРГЕНЄВА (ПЕРІОД ВІД ПОЧАТКУ 1840-х ДО ПОЧАТКУ 1850-х РОКІВ)
 19. Новиков А. О.
  «МЕНЕ ТУТ, ПО СЦЕНІ, ВВАЖАЮТЬ АПОСТОЛОМ»: МАРКО КРОПИВНИЦЬКИЙ І ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР
 20. Олексенко В. П.
  МЕТАФОРИЧНІ КОНСТРУКТИ ВАСИЛЯ СТУСА
 21. Острецова И. В., Поддубная Л. Н.
  ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ КАК ЯЗЫКОВОЙ МЕХАНИЗМ УСТРАНЕНИЯ МОНОТОННОСТИ ИЗЛОЖЕНИЯ
 22. Педченко Е. В.
  ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ПРОЗЕ ЗИНАИДЫ ГИППИУС И ДМИТРИЯ МЕРЕЖКОВСКОГО
 23. Петрів Х. В.
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ІДІОСТИЛІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ОКСАНИ ПАХЛЬОВСЬКОЇ
 24. Романчук С. М., Мичак Н. Г.
  КОНЦЕПТ «ВЛАДА» В ЛІНГВІСТИЧНІЙ І УПРАВЛІНСЬКІЙ КАРТИНАХ СВІТУ
 25. Семерин Х. Д., Кочерга С. О.
  «ГОГОЛІВСЬКЕ» ПИТАННЯ В «ІТАЛІЙСЬКОМУ» ТЕКСТІ ЮРІЯ КОСАЧА ЯК МАРКЕР МІЖКУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМИН (НА МАТЕРІАЛІ ФРАГМЕНТІВ НЕЗАВЕРШЕНОГО РОМАНУ «СЕНЙОР НІКОЛО»)
 26. Сіроштан Т. В.
  НАЗВИ ДІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХІІІ СТ.
 27. Сорока О. Б.
  УКРАЇНІЗМИ В БОЛГАРСЬКІЙ МОВІ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ (90-І РОКИ ХХ – ПЕРШІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ)
 28. Stadniy A. S.
  ORGANISATION OF SELF-GUIDED LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS WITH TECHNICAL QUALIFICATIONS IN PROCESS OF STUDYING PROFESSIONAL UKRAINIAN LANGUAGE
 29. Тітова О. Б.
  ПЕРІОД ЯК ЛІНГВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ОСТАПА ВИШНІ, ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ТА ЄВГЕНА ГУЦАЛА)
 30. Цуркан І. М.
  ВОГНЯНА ТА СОЛЯРНА СИМВОЛІКА У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СИМВОЛІСТІВ
 31. Чистяк Д. О.
  МОВА УКРАЇНСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ В ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 32. Шевченко Л. Л.
  МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПТОСФЕРИ НОВОГО ЗАВІТУ
 33. Шелепкова І. М.
  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ МОВНОЇ МОДИ СТУДЕНТСЬКОГО СОЦІУМУ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Абушова А. Ю.
  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ИРАНЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
 2. Безруков А. В.
  МАНІФЕСТАЦІЯ МЕТАФІЗИЧНОГО СВІТОБАЧЕННЯ В «ЕКСТАЗІ» ДЖ. ДОННА
 3. Гасымова Е. Н.
  ФОЛЬКЛОРНЫЕ МОТИВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
 4. Гусейнова А.
  ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕИ РАЗДЕЛЕННОЙ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗЫ ИБРАГИМОВА
 5. Касумбейли Ф. С.
  ЗАПРЕТЫ ИСЛАМА В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗЫ АЛЕКПЕР САБИРА
 6. Керимов Р. Ш.
  НАСЛЕДИЕ КАСУМ-БЕКА ЗАКИРА: ПУБЛИКАЦИИ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 7. Кобзарь Е. И.
  РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО МИФА В СТАНОВЛЕНИИ НАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ «ПЕСНИ О НИБЕЛУНГАХ» И «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ»)
 8. Ковальова Я. В.
  НАРАТИВНА ПОЛІФОНІЯ АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ТРИЛОГІЇ ЕЛІАСА КАНЕТТІ
 9. Кузьменко Ю. С.
  ФЕМІНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС У ПРОЗІ АРІШІМА ТАКЕО І ТАНІДЗАКІ ДЖЮН’ІЧІРО
 10. Лефтерова О. М.
  ФРЕЙМ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ АНТИЧНОЇ ІСТОРИЧНОЇ МОНОГРАФІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ САЛЛЮСТІЯ)
 11. Мирзоева А. Р.
  ИДЕАЛ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ В ЛИРИКЕ БАХТИЯРА ВАГАБЗАДЕ
 12. Плотнікова-Лісайчук А. А.
  «ЖІНОЧИЙ СВІТ» У РОМАНАХ СОФІ КІНСЕЛЛИ
 13. Салимова Г. С.
  ТАСАВВУФ И ВОСТОКОВЕДЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ Р. А. НИКОЛСОН И А. ДЖ. АРБЕРРИ
 14. Ширинов Ф. И.
  ПРОБЛЕМА РЕПРЕССИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ СУЛЕЙМАНА ВЕЛИЕВА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Kolyada-Berezovska T. F., Zinchenko O. S., Turetsky V. O.
  A CONCEPT MODEL OF NATIONAL SPIRIT THROUGH THE LENS OF THE UKRAINIAN LITERARY TRADITION
 2. Михилев А. Д.
  ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ ПИРОЖНОЕ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ, ИЛИ О ПОДЛИННОМ И ЛОЖНОМ ПУТЯХ ОБНОВЛЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА XX-XXI ВЕКОВ
 3. Погребняк І. В.
  СЕМІОТИЧНІ ІДЕЇ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА: ІСТОРИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
 4. Саттарова А. А.
  КОМИЗМ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
 5. Шостак О. О.
  ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА «ДОВБАНЮК» ЯК «ЕМІГРАЦІЙНИЙ» ТЕКСТ