Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 34-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Бондаренко Е. А.
  ОСОБЕННОСТИ МЕЛОДИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПОБУДИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЛЕКЦИОННОМ И ПРОПОВЕДНИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ
 2. Буць Ж. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНОГО ОБРАЗУ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ Т. ДЕ РОСНЕЙ «LE DÎNER DES EX»)
 3. Вуєк О. Є.
  МЕТАФОРИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ФЕНОМЕНУ ЧАСУ В АНГЛОМОВНОМУ ІРЛАНДСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПАТРІКА КАВАНАХА)
 4. Галянт Г. В.
  СНИЖЕННАЯ ЛЕКСИКА КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 5. Заболотська О. В.
  СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ РЕАЛІЙ У РОМАНІ Е. ГІЛБЕРТ «ЇЖ, МОЛИСЬ, КОХАЙ»
 6. Карпiнська Л. Л.
  СИМВОЛІКА САДУ У ТВОРАХ О. УАЙЛЬДА ТА РОЛЬ МОВНО-ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ЇЇ ЗОБРАЖЕННІ
 7. Кришталюк Г. А.
  ЗАПЕРЕЧЕННЯ Й АРГУМЕНТАЦІЯ: КОНСТРУЮВАННЯ ПОДІЙ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
 8. Матвієнків О. С.
  ВНУТРІШНЯ ФОРМА ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ ЯК ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЇЇ АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ)
 9. Mykhaylenko V. V.
  “MONEY” IDIOMS IN ENGLISH PECUNIARY SPACE
 10. Місягіна І. М.
  ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ТАКТИКИ НЕЯСНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 11. Спотар-Аяр Г. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРИФРАСТИЧНИХ ФОРМ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ ПЕРІОДУ ТАНЗИМАТУ
 12. Trutiak I. P.
  DIACHRONIC ENANTIOSEMY OF THE ADVERBS “HARDLY”, “BARELY”, “SCARCELY” AND THEIR NEGATIVE STATUS
 13. Федишин М. І.
  КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ «РЕЛІГІЯ» І «ТЕОЛОГІЯ» У СУЧАСНІЙ ЛІНГВОДИСКУРСИВНІЙ ПРАКТИЦІ
 14. Хаботнякова П. С.
  МЕТОДИКА КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ У МІСТИЧНИХ ТРИЛЕРАХ
 15. Цинтар Н. В.
  АНАЛІЗ КУЛЬТУРНОЇ СПЕЦИФІКИ ЕМОТИВНОСТІ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ПАРАДИГМІ
 16. Янковець О. В.
  ТЕРМІНИ-КОМПОЗИТИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ПРИКОРДОННІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Ананьян Е. Л.
  РОЛЬ І МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ ТА РЕДАГУВАННЯ» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
 2. Балабін В. В.
  ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
 3. Поворознюк Р. В.
  МЕДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ БІОМЕДИЧНИХ ЗНАНЬ
 4. Sechka S. V.
  THE PROBLEMS OF TRANSLATION OF FOREIGN TEXTS AND THE WAYS OF THEIR SOLVING
 5. Содель О. С.
  ЦІННІСНА КАРТИНА СВІТУ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН, УТІЛЕНА В АНЕКДОТАХ, І СПЕЦИФІКА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
 6. Fomenko E. G.
  PROBLEM AREAS IN OLGA BRAGINA’S TRANSLATION OF “FINNEGANS WAKE” BY JAMES JOYCE INTO RUSSIAN

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Карпенко Н. А., Сіроус К. В.
  МОВНА ГРА В СУЧАСНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНАХ
 2. Лисичкіна І. О., Мягка М. М., Толокнєєв В. О.
  КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ІМІДЖЕФОРМУВАЛЬНОГО НАРАТИВУ СИЛОВОЇ СТРУКТУРИ
 3. Митрофанова А. С., Рубцова В. В.
  НАВЧАННЯ СТРУКТУРІ НАУКОВОГО НАРАТИВУ ЯК ЗАСОБУ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПІДГОТОВЦІ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
 4. Чаварга А. П.
  ВПЛИВ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИНУ СВЯТОГО ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНЕТИКО-ОРФОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТЕРЕНАХ ІСТОРИЧНОГО ЗАКАРПАТТЯ В 1939–1944 РОКАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ «БЛАГОВѢСТНИК»)
 5. Щепка О. А.
  СУЧАСНИЙ ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ТЕКСТ: КВАЛІЦІКАЦІЙНІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Miasoiedova S. V.
  THE ROLE OF PHRASAL VERBS FOR SUCCESSFUL INTERCULTURAL COMMUNICATION AND UNCONVENTIONAL WAYS OF THEIR TEACHING
 2. Пономаренко Н. В., Неустроєва Г. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ В СТУДЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ