Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 39-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Микитюк С. С.
  ПОЕМА ВАЛЬ ТЕРА СКОТТА «МАРМІОН» У ТВОРЧОМУ СПРИЙНЯТТІ В. А. ЖУКОВСЬКОГО

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Власенко Л. В., Тригуб І. П.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
 2. Євтушенко Н. І.
  КАЛАМБУР ЯК КОМПОНЕНТ СИТУАТИВНОГО ГУМОРУ В ОПОВІДАННЯХ О. ГЕНРІ
 3. Захарова Н. О.
  ЕМЕРДЖЕНТНИЙ ХАРАКТЕР ЛІНГВІСТИЧНОЇ СИНЕСТЕЗІЇ
 4. Зейналлы Мехман
  ВЛИЯНИЕ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА НА НОРМУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
 5. Катиш Т. В.
  ОФІЦІЙНА ТА ДЕРЖАВНА МОВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ: СПІЛЬ НІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬ НІ ОСОБЛИВОСТІ
 6. Кравченко Э. А., Павлютенков Р. В.
  СЮЖЕТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПОЭТОНИМОВ В РОМАНЕ Н. ГЕЙМАНА «AMERICAN GODS»
 7. Maslova S. B.
  BASIC GENERAL MEANINGS AND PATTERNS OF PREDICATE VERBS OF THE ENGLISH-LANGUAGE DISCOURCE
 8. Мінькова Г. Ю., Адигезалова В. Т.
  ОСОБЛИВОСТІ ФРЕЙМОВОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ BLUT / КРОВ І ЙОГО МІСЦЕ У КОНЦЕПТОСФЕРІ MENSCH / ЛЮДИНА
 9. Монастирьова Л. В.
  ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 10. Тищенко К. А., Піскунов О. В.
  ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МОВИ В СТУДІЯХ О. М. СЕЛИЩЕВА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Аhieieva V.
  TYPES OF INTERFERENCE IN TRANSLATION
 2. Война М. О., Тулупова А. І.
  КИТАЙСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ТА КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ІНФОРМАЦІЙНО-НОВИННИХ ТЕКСТІВ (СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ)
 3. Вороніна К. В.
  ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ТВОРІВ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ УКРАЇНСЬКОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ-КАЗКИ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА “THE HOBBIT, OR THERE AND BACK AGAIN”)
 4. Горанцян Л. Л., Головньова-Коппа О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТА СКОРОЧЕНЬ У СФЕРІ АВІАЦІЇ
 5. Каширіна І. В.
  НОВАТОРСТВО СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ
 6. Мовчан М. Г.
  ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ З АНГЛОМОВНИХ ТВОРІВ НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ
 7. Середа Н. А.
  НАЦІОНАЛЬ НО-КУЛЬ ТУРНА МАРКОВАНІСТЬ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 8. Фадєєва О. В., Явтушенко К. Р.
  ПРОБЛЕМА ВІДТВОРЕННЯ ЕМФАТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ
 9. Фурт Д. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ З АНГЛІЙСЬКОЇ
 10. Шепель Ю. О.
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬ ОРУ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Билінська О. С.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУГЕСТИВНОМУ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНОМУ АСПЕКТАХ: ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
 2. Булах М. Б.
  АСПЕКТОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕМІВ
 3. Землякова О. О., Шахматова О. В.
  КОМУНІКАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІЛКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМ МИТТЄВОГО ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ
 4. Ільченко О. А.
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬ НІ ЕЛЕМЕНТИ В СУЧАСНИХ МЕДІАТЕКСТАХ: ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
 5. Левченко Т. М.
  ЖАРГОННА ЛЕКСИКА У ВІЙСЬКОВІЙ ТЕМАТИЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ
 6. Нерян С. О.
  ОСОБЛИВОСТІ АРГУМЕНТАЦІЇ В КОМЕНТАРЯХ У СОЦІАЛЬ НИХ МЕРЕЖАХ: ТИПИ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ КОРИСТУВАЧІВ
 7. Посмітна В. В.
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ В АСПЕКТІ ПОТЕНЦІЙНОЇ ЗАГРОЗИ ДЕСТРУКТИВНОГО МОВНОГО ВПЛИВУ
 8. Чорноморець О. К.
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РАДЯНСЬКОЇ ПРЕСИ)

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Лущій С. І.
  ПОЕТИЧНЕ СЛОВО КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРУ: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О. В. ШАФ «ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ ХХ СТОЛІТТЯ»