Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 9

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Власенко Л. В.
  О. ПУШКІН ТА ЖІНОЧА ЛІТЕРАТУРА ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ
 2. Войцехівська Н. К.
  ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ)
 3. Карпінчук Г. В.
  РОЛЬ МИХАЙЛА НОВИЦЬКОГО У СТАНОВЛЕННІ НАУКОВОЇ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ БІОГРАФІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 4. Кобилко Н. А.
  МІФОЛОГЕМА «ДОРОГА» В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ
 5. Кушлик О. П.
  ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ СУБСТАНТИВНОЇ ЗОНИ ТИПОВОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ВІДІМЕННИКОВИХ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ДІЯТИ ІНСТРУМЕНТОМ, НАЗВАНИМ ТВІРНОЮ ОСНОВОЮ»
 6. Кушнєрьова М. О.
  ГОГОЛІВСЬКІ ПЕРСОНАЖІ У КОМЕДІЯХ В. МИНКА
 7. Лазірко Н. О.
  ЮРІЙ КЛЕН ПРО ОСОБЛИВОСТІ НОРВЕЗЬКОЇ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ДРАМИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Г. ІБСЕНА)
 8. Петренко Т. С.
  КОМПОЗИЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ І СЮЖЕТ РОМАНУ СЕРГІЯ ДОМАЗАРА «ЗАМОК НАД ВОДАЄМ» ЯК ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ЙОГО ХУДОЖНЬОГО СВІТУ
 9. Степанов Е. Н.
  ПОСТАНОВКА АРТИКУЛЯЦИИ РУССКИХ СОГЛАСНЫХ У КОРЕЙЦЕВ ПРИ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
 10. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
 11. Щербій Н. О.
  ГРАМАТИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ВИРАЗУ SIĘ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ В ПОРІВНЯННІ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (ПОСТФІКС -СЯ)
 12. Юдкін-Ріпун І. М.
  ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Дюрба Д. В.
  ОБРАЗ ТРІКСТЕРА В РОМАНІ ДЖ. КЕРУАКА «НА ДОРОЗІ»
 2. Lysanets Yu. V.
  THE EXPRESSIONIST TRANSFUSION: METALEPSIS IN GUSTAV MEYRINK’S NOVELS
 3. Расевич Л. П.
  СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНА РОЛЬ ВАТСОНА У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ ХОЛМСА
 4. Чижевська Є. О.
  СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНОЇ ПРОЗИ ЮЙ ЦЮЮЯ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ «СНИ НА ОЗЕРІ СІХУ»)

РОМАНСЬКІ ТА ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

 1. Басок В. А.
  ЕКСПЛІЦИТНІ ТА ІМПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛОМОВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕКСТІВ
 2. Данилюк С. С.
  ПОБУДОВА ПЕРСОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНОК СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТІВ: ГІПЕРТЕКСТОВИЙ АСПЕКТ
 3. Жигоренко І. Ю.
  АТРИБУТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ТВОРАХ Г. ГЕССЕ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО СВІТОБАЧЕННЯ
 4. Жох І. П.
  СОМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ CABEZA В ЕМОТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
 5. Косенко А. В.
  АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА БРИТАНСЬКИЙ КОМПОНЕНТИ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ
 6. Кузнєцова Г. В.
  АЛЮЗІЯ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ
 7. Кунець Х. Б.
  ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ БЕЗОСОБОВИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ
 8. Малярчук О. В.
  ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ВИГУКІВ ЯК ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ
 9. Микитюк І. М.
  АКСІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ)
 10. Мілова М. М.
  «ЕКСПРЕСИВНІСТЬ» ТА «ЕМОТИВНІСТЬ» У МОВІ ТА МОВЛЕННІ. РІВНІ ПЕРЕДАЧІ ЕМОЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ АНГЛОМОВНОМУ ТЕКСТІ
 11. Місягіна І. М.
  РЕАЛІЗАЦІЯ УХИЛЬНОСТІ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ
 12. Мовчан Д. В.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТОНІМІВ
 13. Miasoiedova S. V.
  THE IMPORTANCE OF SUBJECTIVE AND MODAL COMPONENTS FOR THE VARIETIES OF THE ILLOCUTIVE MEANING FORMATION (ON THE EXAMPLE OF “AUTHORITATIVE DEMAND” CONSTRUCTIONS)
 14. Руміга І. І.
  РЕДУКЦІЯ ВИХІДНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ПЕРІОДУ ПОСТМОДЕРНУ
 15. Стройкова С. А.
  АСОЦІАТИВНО-МЕТАФОРИЧНА МОТИВАЦІЯ НІМЕЦЬКИХ ІХТІОНІМІВ (ДОНОРСЬКА ЗОНА НАТУРФАКТ)
 16. Унтилова Е. Е.
  ВАРИАТИВНОСТЬ МЕЛОДИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БРИТАНСКОЙ ПОП-КУЛЬТУРЫ
 17. Фоменко Е. Г.
  КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
 18. Цобенко О. В.
  ВНУТРІШНЯ ФОРМА АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС
 19. Черемисіна Г. О.
  КЕЛЬТО-РОМАНСЬКИЙ СУБСТРАТ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
 20. Щербицька В. В.
  ОБРАЗНО-АСОЦІАТИВНИЙ ШАР КОНЦЕПТУ РОБОТА В ГЕНДЕРНОМУ АСПЕКТІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Пампура С. Ю.
  КРИТЕРІЇ ЕТИМОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ЛЕКСИКИ (ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ)
 2. Пособчук О. О.
  БАГАТОКОМПОНЕНТНІ МОДЕЛІ ПРИЙМЕННИКОВИХ ЕКВІВАЛЕНТІВ СЛОВА УКРАЇНСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ З ПОСЛІДОВНИМ РОЗГОРТАННЯМ СТРУКТУРИ
 3. Селиванова Е. А.
  ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ ЗАГАДКИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Андриенко Т. П.
  СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА В СИСТЕМЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 2. Никонова В. Г.
  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ С ИНВАРИАНТНЫМ СЮЖЕТНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ КАК ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ ТРАГЕДИИ В. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ»)
 3. Одрехівська І. М.
  ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ШКОЛА ПРОФЕСОРА В. КОПТІЛОВА: ЇЇ ҐЕНЕЗА І КОНТЕКСТ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Томчаковский А. Г.
  ПОЛИКОДОВАЯ СТАТЬЯ КАК ЕДИНСТВО ВЕРБАЛЬНОГО И ПИКТОГРАФИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Полоусова Н. В., Неустроева Г. О.
  ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ БЛОГОВ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Т. Домброван
  Е.Г. ФОМЕНКО «ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВО ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА»