Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 10 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Анікеєнко Ю. А.
  КАТЕГОРІЯ РОЗДІЛОВОЇ СУРЯДНОСТІ В ЛОГІКО-ГРАМАТИЧНОМУ ІНТЕРПРЕТУВАННІ
 2. Баранник Н. О.
  СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 3. Біличенко О. Л.
  ТВОРЧІСТЬ Й. ДУЧИЧА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-СЕРБСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
 4. Величко Н. В.
  ОЦІННІСТЬ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ А. П. ЧЕХОВА (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТІВ 1898–1904 РР.)
 5. Гладченко А. М.
  ДО ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ ДЕЯКИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП СЛІВ ЧЕСЬКОЇ МОВИ
 6. Грамма К. М.
  ПОНЯТТЯ «ОЗНАКА» ЯК ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКА ТА ЛІНГВІСТИЧНА КАТЕГОРІЯ
 7. Гунчик І. В.
  МАЛОВІДОМА ЗБІРКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ «ПРОСТОНАРОДНИХ МОЛИТОВ» ПРО СОН ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В ЗАПИСАХ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
 8. Дейна Л. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СТРУКТУРИ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ НА ТЛІ ЩОДЕННИКОВОГО ДИСКУРСУ
 9. Дмитренко Н. В.
  ДИСКУРС ЛІТЕРАТУРНО-ЖИВОПИСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТВОРЧОСТІ Я. ІВАШКЕВИЧА
 10. Казарин В. П., Новикова М. А.
  СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ «ВИЖУ ВЫЦВЕТШИЙ ФЛАГ НАД ТАМОЖНЕЙ…» (ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО И ПОЭТОЛОГИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ)
 11. Карабльова О. В.
  СЮЖЕТНА МОДЕЛЬ ЗІТКНЕННЯ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ З МАСКУЛІННИМ СВІТОМ У МАЛІЙ ПРОЗІ ІРИНИ ВІЛЬДЕ
 12. Кулікова О. А.
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКСПРЕСИВНО-МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ У РЕЧЕННЯХ ФРАЗЕОЛОГІЗОВАНОЇ СТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ПОБУДОВАНИХ ЗА СХЕМОЮ «ЩОБ+VFINIT»)
 13. Микитченко С. М.
  КАТЕГОРІЯ МЕТИ В ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ТЛУМАЧЕННІ
 14. Мішеніна Т. М.
  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СТРУКТУРІ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 15. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (V)
 16. Петров А. В.
  ПРЕДИКАТНЫЙ ФРАГМЕНТ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИНВАРИАНТОМ «ЛИШИТЬ ЖИЗНИ КОГО» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 17. Римар Н. Ю.
  НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ХУДОЖНЬОГО РОЗПОВІДАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
 18. Рубан А. А., Маторин Б. И.
  ЖАНРОВАЯ И МЕТРИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СБОРНИКА И. А. БРОДСКОГО «ПЕЙЗАЖ С НАВОДНЕНИЕМ»
 19. Слюніна О. В.
  АРХЕТИПНИЙ КОНЦЕПТ СОНЦЕ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 20. Суичимез А. А.
  ПРЕДМЕТНЫЕ ЭКСПЛИКАТОРЫ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В РАННИХ ПЬЕСАХ А. Н. ОСТРОВСКОГО
 21. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 2
 22. Юдкін-Ріпун І. М.
  СЦЕНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОЗИ М. КОЦЮБИНСЬКОГО: ДО 150-РІЧЧЯ НАРОДЖЕННЯ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Аласанія М. В.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
 2. АлЬбота С. М.
  МОВНЕ ВТІЛЕННЯ СИМВОЛУ «ФАВСТ» У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16–17 СТОЛІТЬ (ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
 3. Андрущак О. В., Фітьо Т. Я.
  ФУНКЦІЇ ОЦІННОЇ ТА ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОСТМОДЕРНОМУ РОМАНІ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «АРТУР І ДЖОРДЖ» ДЖ. БАРНСА)
 4. Бердіна О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИЧНОЇ ТА МОРФОЛОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ ГРАДАЦІЙНОГО ЗНАЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛОВАХ
 5. Бєссонова О. Л.
  ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ XVIII–XXI СТ.
 6. Вигнанська І. М.
  ЧИННИКИ ВПЛИВУ ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННОЇ МАРКОВАНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ БІБЛІЙНИХ ОДИНИЦЬ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ
 7. Герман Є. В.
  СТЕРЕОТИПИ ЛИЦАРСТВА У ФРАЗЕОЛОГІЇ СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОГО ПЕРІОДУ
 8. Данилюк С. С.
  ВРАХУВАННЯ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕКСТУ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРІНОК СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТІВ
 9. Григорян Н. Р., Дёмина Н. Е.
  ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРГУМЕНТАТИВНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФУНКЦИЮ УБЕЖДЕНИЯ
 10. Емельянова Н. А.
  ВАРИАНТНОСТЬ УЭЛЬСКИХ ДИАЛЕКТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ГРАММАТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
 11. Єсипенко Н. Г.
  ПРОФІЛЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ ЯК КОГНІТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОРА ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
 12. Заболотська О. В.
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА ФУНКЦІЯ ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 13. Каратєєва Г. М.
  МОЖЛИВІ СВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СВІТОПОРОДЖУВАЛЬНИХ ОПЕРАТОРІВ
 14. Кравчук Л. В.
  ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ ЗА 1970-1990 РР.
 15. Lange A.
  PRAKTISCHE LANDESKUNDE – ERFAHRUNGEN UND UNTERRICHTSAUFBAU DES PLANSPIELS „PARTEIGRЬNDUNG“ IM DEUTSCHUNTERRICHT
 16. Лященко О. А.
  ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФОРИ В ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ
 17. Мерзлюк Д. О.
  СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ КАТЕГОРІЇ ВИДУ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 18. Наваренко І. А.
  АНТРОПОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
 19. Оверчук О. В.
  ЕМОЦІЙНО-ОЦІННА СЕМАНТИКА АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛАХ ВЕБ-КОМЕНТАРІВ САЙТУ YOUTUBE)
 20. Осташова О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В ХУДОЖНЬОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
 21. Поклад Т. С.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНИХ ДЕСКРИПЦІЙ ПАРФУМІВ
 22. Сініцина В. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ-ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 23. Скробот А. І.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКИХ ПАРЕМІЙ З АНІМАЛІСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
 24. Степанюк М. П.
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ТА НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У ТВОРЧОСТІ СЕСТЕР Ш. БРОНТЕ ТА Е. БРОНТЕ
 25. Тарасова О. А.
  «ДЗЕРКАЛЬНІСТЬ» У ДИСКУРСІ РАННЬОГО ФРАНЦУЗЬКОГО МОДЕРНІЗМУ: КОГНІТИВНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 26. Улітіна Н. О.
  ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕКЛАМНОГО СЛОГАНА
 27. Фісяк І. Є.
  ПРАГМАТИКА ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ НА ПОЗНАЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН
 28. Фоменко Е. Г.
  СИНЕРГЕТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА
 29. Худолій А. О.
  ВЕРБАЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «МИР» У ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ
 30. Шавловская Т. С.
  СОЦИОЛИНГВИСТИКА ЭМОТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
 31. Shevchenko M. Y., Kutova V. S.
  TIME CONCEPTUALIZATION IN THE PROCESS OF LEARNING THE CATEGORIES OF ENGLISH VERBS
 32. Щербина С. М.
  МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТІВ SUCCESS ТА FAILURE В АНГЛОМОВНОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПРОПОВІДЕЙ)
 33. Януш Х. М.
  СЕМАНТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕКСЕМИ «HEIMWEH». ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ «ШВЕЙЦАРСЬКОГО ФЕНОМЕНУ»
 34. Яхонтова Т. В.
  ЖАНРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ