Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 10 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Бесараб О. М.
  ТИПОЛОГІЧНІ ВАРІАЦІЇ ОБРАЗІВ ГЕРОЇНЬ У ТВОРАХ В. СКОТТА
 2. Дюрба Д. В.
  ХРОНОТОП ГОРИ В РОМАНІ ДЖ. КЕРУАКА «БРОДЯГИ ДХАРМИ»
 3. Казаков И. Н., Лещенко С. А.
  ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ «ИГРЫ РАЗУМА» НА ПУТИ К ЛЮБВИ В РОМАНЕ ДЖ. ФАУЛЗА «ВОЛХВ»
 4. Левицька Т. О.
  ІМІДЖІ МУСУЛЬМАНИНА В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ В. СКОТТА «ТАЛІСМАН»
 5. Осіпчук Г. В.
  ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ А. МІЦКЕВИЧА ТА Е. ПО)
 6. Пономаренко О. В.
  СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ РОКОКО І СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ В РОМАНІ Л. СТЕРНА «СЕНТИМЕНТАЛЬНА ПОДОРОЖ ПО ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ» В ОБРАЗІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ
 7. Тупахіна О. В.
  ФОРМИ Й ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВІКТОРІАНСЬКОГО ПРЕТЕКСТУ В ПОСТВІКТОРІАНСЬКОМУ РОМАНІ ДЖ. ФФОРДЕ «THE EYRE AFFAIR»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кудрявцев М. Г.
  РОМАНТИЗМ ЯК СПОСІБ ХУДОЖНЬОГО ВІДЧУТТЯ СВІТУ: ДУХОВНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ
 2. Кучеренко Л. Е.
  ЕВОЛЮЦІЯ МЕМУАРНОГО ЖАНРУ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 3. Рижкова С. В.
  РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКУ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ (НА МАТЕРІАЛАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Бобкова Т. В.
  КОНЦЕПЦІЯ КОЛОКАЦІЇ: КОРПУСНИЙ ПІДХІД
 2. Висоцька Н. Л.
  СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТЕКСТ» У МОВОЗНАВСТВІ
 3. Кантур К. А.
  СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ XIX В. – 30-Х ГГ. XX В. (НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕХОДА [Е] > [О])
 4. Лещенко А. В.
  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕКСТОВЫХ КАТЕГОРИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 5. Matorina N. M., Lednyak H. V.
  UMFANG DER TRANSPOSITIVEN PROBLEME IN DER MODERNEN SPRACHWISSENSCHAFT
 6. Міхальова К. І.
  МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНОСИ ЯК ЗАСІБ УТВОРЕННЯ ГАЗЕТНИХ НАЗВ
 7. Моргунова О. О.
  ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ КАУЗАТИВНОСТІ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 8. Ступак І. В.
  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «КАУЗАТИВНІСТЬ»
 9. Титаренко А. А.
  ГОДОНІМИ КРИВОГО РОГУ, ЩО РЕПРЕЗЕНТУЮТЬ ПЕРСОНАЛІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗНАЧЕННЯ
 10. Тригуб І. П.
  ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 11. Яроцкая Г. С.
  ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Лисенко Н. В., Щербатюк В. С.
  ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ У ТВОРЧОСТІ В. СТУСА ТА Р. М. РІЛЬКЕ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Аладько Д. О.
  МОТИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ НОМІНАЦІЙ ПРЕДМЕТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. Жук В. А.
  ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ДЕРИВАЦИЙ
 3. Кабанцева Н. В.
  СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТАФОРИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 4. Лихошерстова М. Ю.
  ТЕМПОРАЛЬНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ В АРАБСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ
 5. Миронова Л. А.
  КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЖЕСТОВИХ РУХІВ І МІМІКИ ЛЮДИНИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІСПАНСЬКОЇ МОВ
 6. Сініцина В. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ-ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 7. Стаднік І. О.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ СВОЄРІДНОСТІ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 8. Хоровець В. Є.
  ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ Й СЕМАНТИКИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИЧИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ
 9. Швець Н. В.
  МЕХАНІЗМИ МЕТАФОРИЗАЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ, ФРАНЦУЗЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ІХТІОНІМІВ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Волкова О. М.
  СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ МАКРОКОНЦЕПТУ «ПОРТРЕТ» НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ В ПЕРЕКЛАДАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ
 2. Гізер В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ В ТЕКСТІ КУЛЬТУРИ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
 3. Голубенко Н. І.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ
 4. Гончаренко Е. П.
  КІЛЬКА СЛІВ ПРО ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД
 5. Жорнокуй У. В.
  «КАЗКА ПРО ЧЕРЕВИЧОК» Е. ДОНАГ’Ю ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ «QUEER» СТУДІЙ
 6. Кобзар О. І.
  ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
 7. Кондратьева Г. Н.
  МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНЫХ НОМИНАЦИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
 8. Липська І. І., Глінська О. М.
  КОНТРАСТИВНО-ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ДИСКУРСУ
 9. Miasoid G. I., Samoilenko S. A.
  GRAMMATICAL MEANS OF A RESEARCH PAPER ABSTRACT IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES: CONTRASTIVE ANALYSIS AND TRANSLATION DIFFICULTIES
 10. Новікова Т. В.
  ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД І ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ
 11. Орєхова О. І.
  СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ САСПЕНСУ В КІНОТЕКСТІ ПІДЖАНРУ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРИЛЕР» НА СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНОМУ РІВНІ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
 12. Поворознюк Р. В.
  СОЦІОКУЛЬТУРНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ВИТОКИ КАТЕГОРІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ В МЕДИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 13. Ходаковська О. О.
  СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ
 14. Чуча П. О.
  КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕТАФОРЫ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. ГАВАЛЬДЫ «ПРОСТО ВМЕСТЕ»)

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Городецька І. В.
  ПРЕЗЕНТАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У РЕКЛАМІ
 2. Писаренко Л. М.
  МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ВЕДУЧОГО АНГЛОМОВНОГО ТОК-ШОУ: СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ
 3. Сердалы Б. К.
  ВЫСКАЗЫВАНИЕ И ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦЫ УСВОЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Баркарь У. Я.
  МОВА Й КУЛЬТУРА У ВЗАЄМОДІЇ: ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 2. Мірочник В. В.
  РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 3. Нікітіна Н. П.
  МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ