Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 11 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Галянт Г. В.
  ЧАСТОТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЖЕНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ АФРОАМЕРИКАНСКОГО АНГЛИЙСКОГО
 2. Гонтаренко Н. М.
  ПОНЯТТЄВИЙ ПРОСТІР КОРЕЛЯТІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ POLITICS IS HUMAN LOCOMOTION
 3. Гуменна-Остапчук І. І.
  СИНТАГМАТИЧНА ІМПЛІКАЦІЯ ТРОПІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ МЕДІА ДИСКУРСІ
 4. Данилюк С. С.
  СТВОРЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ВЕБ-СТОРІНОК ЛІНГВІСТІВ: ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ
 5. Иванченко А. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКФРАСИСНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
 6. Ільчук О. А.
  ФОРМУВАННЯ МЕТОНІМІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 7. Казимір І. С.
  АППЕРЦЕПТИВНИЙ ХАРАКТЕР ВЕРБАЛЬНОГО ІМПРИНТИНГУ
 8. Лагодзінська О. А.
  ДИСКУРСИВНА МАНІПУЛЯТИВНА СТРАТЕГІЯ «СХИЛЕННЯ ДО ВІДВЕРТОСТІ» В АНГЛОМОВНОМУ ТОК-ШОУ ТА ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ СТІВЕНА САКЕРА «ВІДВЕРТА РОЗМОВА» HARDTALK)
 9. Мосієвич Л. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ SEXUALRELATIONS У СУЧАСНІЙ БРИТАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 10. Мусійчук С. М.
  АНАЛІЗ ОРФОГРАФІЧНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ XVIІІ І ХХІ СТОЛІТЬ НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТА Ж. ФОРМЕЯ ДО ПРИНЦ ЕСИ ПРУССЬКОЇ
 11. Нікіфорчук С. С.
  ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА БІОГРАФІЧНА СТАТТЯ БРИТАНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ ЯК ТИП ТЕКСТУ: СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ
 12. Образцова Е. М.
  СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСА КАК ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОСТИ
 13. Остапчук Я. В.
  КОНЦЕПТ UNDERSTANDING: КОГНІТИВНІ ОЗНАКИ ТА НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ
 14. Полонская И. П.
  ЗАМЕЩЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ОПОСРЕДСТВОВАННОМ ТИПЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
 15. Полякова Т. Л.
  ОБРАЗ АВТОРА У ЖАНРІ ТВІТТІНГ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
 16. Радзіон В. М.
  ЛІНІЙНА КОМПРЕСІЯ ЯК СПОСІБ УТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ-УНІВЕРБІВ У МОВІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПРЕСИ (НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ)
 17. Ryzhkova S. V.
  THE FUNCTIONING PECULIARITIES OF ANTHROPONYMS IN THE GERMAN LANGUAGE
 18. Савчук Р. І.
  ОСНОВНІ ФОРМО- Й СМИСЛОТВІРНІ КОНСТИТУЕНТИ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО НАРАТИВУ
 19. Сорока Т. В.
  СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ ІЗ СЕРЕДНІМ СТУПЕНЕМ ПОЛІСЕМІЇ
 20. Сташко Г. І.
  ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ
 21. Теплова М. В.
  ГІПЕРОНІМІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КОМПЛЕКСУ НАУКОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ
 22. Терещенко Т. В.
  МЕТАФОРА В БІЗНЕС-ДИСКУРСІ (МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
 23. Фоменко Е. Г.
  СВЕРХКОРОТКИЙ РАССКАЗ 2014 ГОДА В ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
 24. Чистяк Д. О.
  ТЕКСТОВА КОНЦЕПТОСФЕРА БЕЛЬГІЙСЬКОГО СИМВОЛІЗМУ В ТЕОРЕТИЧНИХ ПРАЦЯХ АЛЬБЕРА МОКЕЛЯ
 25. Чуланова Г. В.
  ТЕКСТ-ВІДГУК ЯК СПОСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСУ АДРЕСАТА
 26. Shandruk S. I.
  THE PROBLEM OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION FOR NON-NATIVE SPEAKERS
 27. Шевченко Л. О.
  ЦИКЛІЗАЦІЯ ЯК ФОРМА ВТІЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНОЇ АТАКИ В ІСПАНСЬКИХ ПОСТМОДЕРНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ
 28. Шкворченко Н. М.
  ХУДОЖНІЙ ДІАЛОГ У ПАРАДИГМІ ДОСЛІДЖЕНЬ
 29. Щигло Л. В.
  СЛОВОТВІРНЕ ГНІЗДО ЯК МАКРООДИНИЦЯ ДЕРИВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
 30. Ярема О. Б.
  ЧАСТОТА АЛЮЗИВНИХ ТИПІВ ЯК СТАТИСТИЧНИЙ ПАРАМЕТР ТРЬОХ РОДІВ ЛІТЕРАТУРИ
 31. Яровенко Л. С.
  ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОВА ШИРОКОЙ СЕМАНТИКИ «PLACE»

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Корсун О. В.
  БЕЗСУБ’ЄКТНІ РЕЧЕННЯ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ОСОБИ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. Рыжих В. И.
  КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ И НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА В АРАБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
 3. Смазнова М. В.
  ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ДВОЙСТВЕННОГО ЧИСЛА В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ПРИМЕР НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗИ ЯЗЫКА, КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Супрун Л. В.
  ЛАТИНСЬКА МОВНА МЕНТАЛЬНІСТЬ: ВІСНИКІВСЬКА АДАПТАЦІЯ
 2. Яковленко К. Ю.
  ВІЙСЬКОВА ФОТОГРАФІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОДІЙ ТА ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Ходоренко А. В.
  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАРРАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ