Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 12

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Акастьолова О. Г.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОР У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
 2. Біличенко О. Л.
  СЕМІОТИЧНИЙ ПРОСТІР ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОД АРХЕТИПНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЛІРИЦІ БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА
 3. Баракатова Н. А., Чумакова Г. А.
  ПРИЄДНУВАННЯ В ІДІОСТИЛІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
 4. Власенко Л. В.
  ЛІТЕРАТУРНЕ СТАНОВЛЕННЯ О. БІЛЕЦЬКОГО ТА ШЛЯХИ ЙОГО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 5. Кобзей Н. В.
  ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА СИСТЕМА НАТУРАЛІЗМУ В РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
 6. Ляшов Н. М.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАТИНСЬКИХ ВИСЛОВІВ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО ТА МИКОЛИ СИРОТЮКА
 7. Мішеніна Т. М.
  СУГЕСТИВНА ФУНКЦІЯ ЗОБРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МУЗИКАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА ПРИКЛАДІ КЛАРНЕТИЗМУ РАННЬОЇ ЛІРИКИ ПАВЛА ТИЧИНИ)
 8. Пономаренко Л. Г.
  «МАТИ РАЦІЮ» ЧИ «БУТИ ПРАВИМ»: АВТОРИТЕТНЕ СЛОВО ПРО КУЛЬТУРУ МОВИ ЛІНГВІСТИЧНИХ СЛОВНИКІВ
 9. Родчин З. Я.
  ОБРАЗ-СИМВОЛ МІСЯЦЯ У ДРАМІ МИРОНА МАТВІЄНКА «ПРОТИ БРАТА СТАНУВ БРАТ»
 10. Саган Г. В.
  КООРДИНАТИ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ РОМАНУ ВІКТОРА ДОМОНТОВИЧА «ДОКТОР СЕРАФІКУС»
 11. Сардарян К. Г.
  СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ «ТИХЕ ВІЯННЯ…»)
 12. Сіробаба М. В.
  ДЕЯКІ ПОЕТИКАЛЬНІ НЮАНСИ ЛІРИКИ «ДВОТИСЯЧНИКІВ» (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «МЕТАМОРФОЗИ»)
 13. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 4
 14. Шаповал Г. І.
  АНТРОПОНІМНИЙ ПРОСТІР ТВОРІВ ОСИПА МАКОВЕЯ
 15. Шестакова С. О.
  ВИДИ ТЕРМІНІВ-АБРЕВІАТУР У ПІДМОВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Паламарчук К. М.
  ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789–1799 РОКІВ НА ТВОРЧІСТЬ Ф. Г. КЛОПШТОКА ТА ЙОГО СУЧАСНИКА Г. ФОРСТЕРА
 2. Семенец О. С.
  ЭВОЛЮЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО СМЫСЛООБРАЗА ВИДЕНИЯ В РОМАННОМ ТВОРЧЕСТВЕ БЕРНАРА ВЕРБЕРА

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Burtseva I. I.
  STYLISTIC DEVICES USED TO EXPRESS SPATIALITY IN LITERARY DISCOURSE
 2. Висоцька Р. Р.
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В РОЗМОВНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
 3. Гродський І. Я.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОГРОЗИ В АНГЛІЙСЬКИХ ЛИЦАРСЬКИХ РОМАНАХ XII–XV СТОЛІТЬ
 4. Дмитрасевич Н. І.
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ОСОБОВИХ ІМЕН (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 5. Єфимчук Г. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТУ (НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУ ARROGANCE)
 6. Закреницька Л. А.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНІ НОВОТВОРИ У ФАХОВОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ ХРИСТИЯНСЬКОГО БОГОСЛОВ’Я)
 7. Митькина Е. Н.
  КОРРЕЛЯЦИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ И НЕОФИЦИАЛЬНЫХ МАКРОУРБАНИСТИЧЕСКИХ НОМИНАТЕМ В СИНТАГМАТИКЕ И ПАРАДИГМАТИКЕ
 8. Насталовська І. В.
  УТВОРЕННЯ ВТОРИННИХ ТЕКСТІВ ШЛЯХОМ СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВОЇ КОМПРЕСІЇ
 9. Нестеренко О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНТОНІМІЧНИХ ПАР ВИГУКІВ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
 10. Побережник Н. О.
  МОРФОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ ВВІЧЛИВОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ НА ПРИКЛАДІ ДІЄСЛІВ І ЇХ КАТЕГОРІЙ
 11. Pravdivtseva Y. S., Bulavin M. A.
  THE FUNCTIONS AND ROLE OF EUPHEMISMS IN THE ENGLISH POLITICAL DICOURSE
 12. Радкевич В. В.
  ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АНГЛОМОВНИХ ДІАЛОГІЧНИХ ДИСКУРСІВ
 13. Ярема О. Б.
  ТИПОЛОГІЯ І ФУНКЦІЇ АЛЮЗІЙ
 14. Ярич М. В.
  ОБРАЗНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ LANGUAGE/МОВА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Безруков А. В.
  РИТОРИЧНІ ВИТОКИ МЕТАФІЗИЧНОЇ ПОЕЗІЇ Й ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХVII CТОЛІТТЯ
 2. Кропивко І. В.
  ГІПЕРРЕАЛЬНІСТЬ ЯК ПРИЙОМ І ПРЕДМЕТ ЗОБРАЖЕННЯ В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ Й ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУР)
 3. Луценко Л. О.
  НАРАТИВНИЙ КОД АВГУСТИНСЬКОЇ ЛЮБОВНОЇ ПРОЗИ: ЕЛІЗА ГЕЙВУД
 4. Малахова О. О.
  ЕСТЕТИЧНИЙ КОД ПІСЕННОЇ ЛІРИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
 5. Микитюк С. С.
  ПРОБЛЕМА БАЙРОНИЗМА В. А. ЖУКОВСКОГО
 6. Тьопенко Ю. А.
  ІНОНАЦІОНАЛЬНА РЕЦЕПЦІЯ, ЇЇ РІЗНОВИДИ Й АТРИБУТИ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Гайдук Н. А.
  ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ КАК МНОГОГРАННОЕ ЯВЛЕНИЕ
 2. Кантур К. О.
  ПІОНЕРИ ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО МЕТОДУ: РАСМУС РАСК
 3. Корнєва Н. А.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ НАУКОВИХ РЕЦЕНЗІЙ
 4. Стегніцька Л. В.
  ПРОПРІАТИВНА СКЛАДОВА АКРОНІМІВ ТА АБРЕВІАТУР В АНГЛІЙСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 5. Шепель Ю. А.
  ТЕОРИЯ СИСТЕМ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СИММЕТРИИ И АСИММЕТРИИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Ступак І. В., Байлюк Н. О.
  ҐЕМІНАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ У СЕРЕДИНІ СЛОВА В СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКОМУ ТА СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОМУ ПЕРІОДАХ (ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Вотінцева М. Л.
  ВАРІАНТИ ПЕРЕКЛАДУ КОНЦЕПТУ «ГОРДІСТЬ» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ДЖЕЙН ОСТІН)
 2. Гізер В. В.
  ДОПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ СЛОВНИКОВОЇ СТАТТІ КРАЄЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ
 3. Гошовська І. В.
  ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Е. БРОНТЕ «БУРЕМНИЙ ПЕРЕВАЛ»
 4. Ковтун О. В.
  ВІДТВОРЕННЯ НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНОГО ДИСКУРСУ А. АЗІМОВА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 5. Гавенко О. С.
  ПЕРЕКЛАДАЧ ЯК ГЕЙТКІПЕР НОВИННОГО ПОТОКУ
 6. Таланова Л. Г.
  СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 7. Ткачівська М. Р., Солюк Л. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ МІЖМОВНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ЕКВІВАЛЕНТНІСТІ У РОМАНІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ» ТА ЙОГО НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 8. Цвєтаєва О. В., Знанецька О. М.
  БЕЙСБОЛЬНІ ІДІОМИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ТА ЇХНІЙ ПЕРЕКЛАД

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Білоус І. Л.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ПУБЛІКАЦІЙ РІЗНИХ ЖАНРІВ У НІМЕЦЬКІЙ ПРЕСІ
 2. Бойчук Н. В.
  ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
 3. Филатенко И. А.
  КАТЕГОРИЯ «СОБЫТИЕ» В ТЕОРИИ СМИ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Абрамович С. Д.
  МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ
 2. Багач І. Г.
  КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ФІЛЬМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 3. Войцішук Ж. В.
  СТЕРЕОТИПИ НІМЕЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ
 4. Романюк О. С.
  ПРАГМАТИЧНІ УМОВИ ПЕРЕБІГУ НЕОФІЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 5. Суханова Т. Є., Крисенко Т. В.
  СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ