Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 15-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Біличенко О. Л.
  ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В КУЛЬТУРІ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
 2. Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В.
  ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 3. Бутко С. Г.
  ЗВУКОВИЙ КОД У ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯНЬ (НА МАТЕРІАЛІ МІФОПОЕТИЧНОГО ОНОМАСТИКОНУ)
 4. Вінтонів М. О.
  КОМУНІКАТИВНІ ВИЯВИ ТЕМИ В СТРУКТУРІ ТЕКСТУ
 5. Гарачковська О. О.
  САТИРИЧНА ШАХОПОЕЗІЯ АНАТОЛІЯ МОЙСІЄНКА
 6. Городиловська Г. П.
  ХУДОЖНЯ ПРОЗА РОМАНА ІВАНИЧУКА З ПОГЛЯДУ СТИЛЬОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 7. Григорук С. И.
  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМАНТИКИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В. ДАЛЯ
 8. Гришко О. П.
  САКРАЛЬНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА РИСА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОМЕНТАЛЬНОСТІ В МОВІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
 9. Жукова О. Т.
  СИНТАКСИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
 10. Зелез І. І.
  ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНОЇ ТИПОЛОГІЇ ОНІМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОЙКОНІМІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 11. Золота О. В.
  З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 12. Кизилова В. В.
  ВІТАЇСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОЗІ ПРО ДІТЕЙ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 13. Матушек О. Ю.
  ЕМОЦІЙНІ ЗАСОБИ ПЕРЕКОНАННЯ СЛУХАЧА/ЧИТАЧА У ПРОПОВІДЯХ ЛАЗАРЯ БАРАНОВИЧА
 14. Меньшиков И. И.
  ТЕКСТ КАК ПОНЯТИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИН (ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ)
 15. Меркотан Л. Й.
  АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЯК ДЕНОТАТ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ У КОРПУСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
 16. Огринчук О. П.
  СТИЛІСТИЧНО-ВИРАЖАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ ПОВТОРІВ В ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ВІРШОВИХ ТЕКСТІВ М. БАЖАНА ТА І. ДРАЧА)
 17. Решетняк О. О.
  БІБЛІЙНА СИМВОЛІКА ЯК ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАСОБІВ УСВІДОМЛЕННЯ РЕАЛІЙ ДІЙСНОСТІ
 18. Сардарян К. Г.
  ОСМИСЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ПЛАТФОРМИ І. В. ЖИЛЕНКО
 19. Середницька А. Я.
  ІДЕОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ СИСТЕМНОСТІ ЛЕКСИКИ
 20. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 6
 21. Федина Е. В.
  ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА ЧЕЛОВЕК В ПАРЕМИОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
 22. Ходоренко А. В.
  НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОНИМИЧЕСКОГО ПЕРЕНОСА ЗНАЧЕНИЯ В НАИМЕНОВАНИЯХ ГРУПП ЛИЦ
 23. Христіанінова Р. О.
  СПОСОБИ ОФОРМЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 24. Шарагіна О. В.
  ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ТИШІ ТА МОВЧАННЯ В ПОЕТИЧНІЙ ПАЛІТРІ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
 25. Шатілова О. С.
  КАТЕГОРІЯ АВТОРИЗАЦІЇ В АСПЕКТІ ТЕОРІЇ ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ
 26. Юган Н. Л.
  ЖАНРОВЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПРОЗАИЧЕСКИХ СКАЗОК В. И. ДАЛЯ – КАЗАКА ЛУГАНСКОГО 1830-Х ГГ.

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Смушак Т. В.
  ІМАГОЛОГІЧНИЙ ВИМІР КИЄВА В АВТОБІОГРАФІЧНІЙ ТВОРЧОСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ ТА ІРЕН НЕМИРОВСЬКИ
 2. Юдкін-Ріпун І. М.
  ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ЛІРИКИ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Пампура С. Ю.
  ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ЕТИМОЛОГІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
 2. Сіліна Д. С.
  АНТОНІМІЯ ЯК СИСТЕМОФОРМУЮЧА КАТЕГОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОКСОХІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 3. Слабоуз В. В., Бурова Е. В.
  МОВА ЯК ФОРМА ПРОЯВУ КУЛЬТУРИ
 4. Тіора О. С.
  КАТЕГОРІЯ КІЛЬКОСТІ В ТЕОРЕТИЧНОМУ ВИМІРІ
 5. Швець О. В.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НОМІНАТИВНИМИ РЕЧЕННЯМИ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ
 6. Янкович М. В.
  ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ В ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ДИСКУРС» У ЛІНГВІСТИЦІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Вєтрова Е. С.
  СТЕРЕОТИПИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ І ЛЕЗГИНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЯЗИЧНИЦТВА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Воєвутко Н. Ю.
  ТЕРМІНОЛОГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В НОВОГРЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
 2. Ігнатюк Г. А.
  СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (1901–1917)
 3. Кравцова М. О.
  АЛЮЗИВНИЙ ХАРАКТЕР МОВЛЕННЯ ЕДҐАРА В ТРАГЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «КОРОЛЬ ЛІР» ЯК СТРАТЕГІЯ ЗОБРАЖЕННЯ ТЕМИ ЖЕБРАЦТВА В ЄЛИЗАВЕТИНСЬКУ ЕПОХУ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
 4. Лут К. А.
  МІЖМОВНА КОРЕЛЯЦІЯ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 5. Макаренко Ю. Г.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КІНОПРОДУКЦІЇ
 6. Поворознюк Р. В.
  СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Дяків Х. Ю.
  УМОВИ (НЕ)УСПІШНОСТІ ВІДЕОІНТЕРВ’Ю
 2. Супрун Л. В.
  КВАЛІФІКАТИВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ» У КОНТЕКСТІ ВІСНИКІВСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ Д. ДОНЦОВА
 3. Томчаковский А. Г.
  РОЛЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ДУБЛИРОВАНИЯ ПОЛИКОДОВЫХ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ В СОЗДАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Галинська О. М.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТІВ БІЗНЕС-ЕТИКИ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ЕТИЧНИХ КОДЕКСІВ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
 2. Коваленко О. Ю.
  КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ
 3. Коваленко О. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Ходоренко А. В.
  РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ