Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 17-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Казарин В. П., Новикова М. А.
  АХМАТОВА. ДАНТЕ. КРЫМ (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
 2. Кизилова В. В.
  ПЕРСОНАЖІ ФЕНТЕЗІ ДЛЯ ДІТЕЙ І ЮНАЦТВА: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «КОРОЛІВСТВО»)
 3. Коновалова О. І.
  ВИРОБНИЧА ТЕМАТИКА І ШЛЯХИ ЇЇ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В РОМАНІ АНАТОЛІЯ ШИЯНА «МАГІСТРАЛЬ»
 4. Коцюба Н. Й.
  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ
 5. Ныпадымка А. С.
  ЗАГЛАВИЕ КАК СИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ: «БОЛЬ», «ЛЮБОВЬ», «ЮНОСТЬ» В ПОЭЗИИ Ю. ДРУНИНОЙ)
 6. Пикалюк Л. А.
  «ТРІЙЦЯ ПО СІНЦЯХ ХОДИТЬ…». САКРАЛІЗАЦІЯ ОБРЯДОВОГО ПРОСТОРУ У ВЕСІЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРІ (НА ПРИКЛАДІ ПІСЕНЬ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ)
 7. Пізнюк Л. В.
  БРИКОЛАЖІ СОЦРЕАЛІЗМУ У ТВОРАХ АРКАДІЯ ЛЮБЧЕНКА
 8. Решетняк О. О., Швидка Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІЙНОЇ СИМВОЛЕМИ ЯК ВЕРБАЛІЗАТОРА КОНЦЕПТУ
 9. Сардарян К. Г.
  ЛІТЕРАТУРНІ МАСКИ У ТВОРЧОСТІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО
 10. Семашко Т. Ф.
  ЕТНОСТЕРЕОТИПИ ТАКТИЛЬНОГО МОДУСУ СПРИЙНЯТТЯ: ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ
 11. Синявина Л. В., Долгая Е. А.
  МНОГОСЛОЙНОСТЬ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ РОМАНА П. И. МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО «В ЛЕСАХ»
 12. Солецький О. М.
  БУФОНАДНО-ЕМБЛЕМАТИЧНІ «ПРЕФІГУРАЦІЇ» ЛЕСЯ МАРТОВИЧА
 13. Тищенко О. О.
  ДОМІНАНТНІ РИСИ СЮРРЕАЛІСТИЧНОЇ ПОЕТИКИ Е. АНДІЄВСЬКОЇ
 14. Федор Х. Я.
  ХУДОЖНІ Й ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА ТА ІВАНА КЕРНИЦЬКОГО
 15. Шарова Т. М., Василенко Н. В.
  ХУДОЖНІ МАРКЕРИ ДИТИНСТВА У ТВОРАХ В. РОДІОНОВА
 16. Шкурко Г. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА Й ЛІГВОГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВ КОМУНІКАЦІЇ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ
 17. Юган Н. Л.
  ОБРАЗ НАРОДА В ОЧЕРКАХ И РАССКАЗАХ В. И. ДАЛЯ, Д. В. ГРИГОРОВИЧА И И. С. ТУРГЕНЕВА 1840-Х ГГ.

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Бардіна Н. В.
  ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА ДИСКУРСУ АДВОКАТА ПЕРРІ МЕЙСОНА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Е. С. ГАРДНЕРА)
 2. Бесараб О. М.
  ВІДОМА НЕВІДОМА Ш. БРОНТЕ. «МЕРІЕН ПРОТИ ЗЕНОБІЇ»
 3. Жаданов Ю. А., Савина В. В.
  СПЕЦИФИКА ЖИЗНЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ Д. ЛЕССИНГ
 4. Зана Л. Ю.
  ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАВНИХ НОВЕЛ У РОМАНІ «ЗОЛОТА КРАПЛЯ» МІШЕЛЯ ТУРНЬЄ
 5. Зуєнко М. О.
  МІФОПОЕТИЧНА ПАРАДИГМА ТВОРЕННЯ СВІТУ В ПОЕМІ «ВТРАЧЕНИЙ РАЙ» ДЖ. МІЛЬТОНА
 6. Ковалева Е. К.
  ОБ ОДНОМ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ ФРАГМЕНТЕ Ж.-Ж. РУССО
 7. Кушнірова Т. В.
  ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ФЕЛІКСА ПАЛЬМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «КАРТА ЧАСУ»)
 8. Левицька О. Ю.
  КОНСТАНТИ ЯПОНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ Й ПОЕТИКА МОРІ ОҐАЯ В ПОВІСТІ «ТАНЦІВНИЦЯ»
 9. Сипа Л. М.
  ХРОНОТОП КУЛЬТУРИ У ДИЛОГІЇ ЖОРЖ САНД «КОНСУЕЛО» І «ГРАФИНЯ РУДОЛЬШТАДТ»
 10. Тузков С. А.
  АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАТЕЛЬ: МОТИВ ИГРЫ В ГОТИЧЕСКОЙ НОВЕЛЛЕ
 11. Штанюк О. М.
  РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ АФРИКАНЦЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ Ч. АЧЕБЕ
 12. Яцків Н. Я.
  ОБРАЗ ХУДОЖНИКА ЯК ВИРАЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО КРЕДО ПИСЬМЕННИКА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Миронюк В. М.
  ОБРАЗОК У ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 2. Назарець В. М.
  ТИПИ ХУДОЖНЬОГО ВИЯВУ ВНУТРІШНЬОТЕКСТОВОГО АДРЕСАТА В УКРАЇНСЬКІЙ АДРЕСОВАНІЙ ЛІРИЦІ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Довбуш О. І.
  КІНОСЦЕНАРІЙ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛЬНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Борисов О. О.
  СИНТАКСИС ВПЛИВУ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ БРИТАНСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОРИСТУВАЧІВ БЛОГІВ
 2. Калініченко В. І.
  МАКРОСТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТІВ SUCCESS-FAILURE, УСПІХ-HЕВДАЧА В АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ СВІДОМОСТІ (ЗА ДАНИМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
 3. Макарова О. С.
  МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ СТУПЕНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНОМУ ІТАЛІЙСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
 4. Моргунова О. О.
  КАУЗАТИВНІ ПОСЕСИВНІ ДІЄСЛОВА ІЗ СЕМАНТИЧНОЮ ОЗНАКОЮ ХАРАКТЕРУ ОБ’ЄКТА «Z Є НЕОБХІДНИМ ДЛЯ Y» В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 5. Оруджева С. Э.
  ПОНЯТИЙНЫЕ ПРИЗНАКИ КОЛОРАТИВОВ В ИСПАНСКОЙ И УКРАИНСКОЙ КОНЦЕПТОСФЕРАХ ЦВЕТА (КОНТРАСТИВНЫЙ АСПЕКТ)
 6. Ханикіна Н. В.
  СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНІ МОТИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ДІЄСЛІВНИХ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО/ТІЛЕСНОГО СТАНУ СУБ’ЄКТА
 7. Чернякова В. А.
  ЖЕНСКАЯ РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ КОНТРАСТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ ИСПАНИИ, ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И УКРАИНЫ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Гудманян А. Г., Баклан І. М.
  ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНОСТІ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ В ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД
 2. Ковальова С. М.
  СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА ТА ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
 3. Поворознюк Р. В.
  РОЛЬ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ В ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПАЦІЄНТІВ: ЗІСТАВЛЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ПАРАДИГМ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Дем’янова Ю. О.
  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОРА
 2. Sereda O. M.
  UKRAINISCHER EUROMAIDAN IN DEN KOMMENTAREN DER DEUTSCHEN JOURNALISTEN
 3. Улитина Н. А.
  СЛОГАН В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Громова Н. М.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ ІНШОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
 2. Михайличенко Ю. В.
  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
 3. Першина Л. В.
  ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ