Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 21-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЙ НАРРАТИВНОЙ ПРОЗЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
 2. Беценко Т. П.
  ІДІОСТИЛЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА: СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ПОЕТИКИ
 3. Кизилова В. В.
  МОТИВ СНУ В КАЗКАХ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА ЗБІРКИ «ПАННА КВІТІВ»: ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ
 4. Меньшиков И. И.
  ПРЕДИКАТИВНАЯ ЗОНА КАК ФРАГМЕНТ РЕЧЕВОЙ ЦЕПИ И СИНТАКСИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
 5. Новиков А. О.
  УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА
 6. Юган Н. Л.
  СУБЪЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ПОВЕСТИ В. И. ДАЛЯ «БЕДОВИК»
 7. Ворова Т. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЗООМОРФНИХ ОБРАЗІВ У КАЗЦІ «КОНИК-ГОРБОКОНИК» П.П. ЄРШОВА
 8. Городиловська Г. П.
  МОВНА ПАЛІТРА ТВОРІВ РОМАНА ІВАНИЧУКА
 9. Григорук С. И.
  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ БАГРЯНЫЙ, БАГРОВЫЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ В ПОЭЗИИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА
 10. Гурдуз А. І., Бугайова А. С.
  КОЛІР У ТВОРЧОМУ ПЕРЕОСМИСЛЕННІ ДАРОЮ КОРНІЙ «ЛІСОВОЇ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 11. Коновалова О. С.
  ДЕВЕРБАТИВИ З ОПРЕДМЕТНЕНИМ ЗНАЧЕННЯМ ДІЇ/ПРОЦЕСУ І СТАНУ В КАЗКАХ ІВАНА ФРАНКА
 12. Куцак Г. М.
  ОНОМАСІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОХІДНИХ ДІЄСЛІВ
 13. Онищенко Г. А., Онищенко М. Ю., Ганжа С. А.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ГЕНДЕРНОГО СТЕРЕОТИПУ «ЖІНКА» У МОВІ ТВОРІВ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
 14. Панченко В. А.
  ПЕСЕННЫЙ ТЕКСТ VS ТЕКСТ ПОЭТИЧЕСКИЙ
 15. Пономаренко В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ГЕРОЇНІ НАРОДНОЇ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОЇ БОРОТЬБИ У РОМАНІ «МАРУСЯ» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА
 16. Проскуріна Т. В.
  МЕТАТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 17. Семак О. І.
  ДРАМАТУРГІЯ ЛЮДМИЛИ КОВАЛЕНКО: НАЦІО-ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 18. Середницька А. Я.
  ВІДМІННОСТІ МІЖ МОВНОЮ І КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ КАРТИНАМИ СВІТУ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА
 19. Умрихіна Л. В.
  КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Кушнірова Т. В.
  МОТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ЕЛІЗАБЕТ СТРАУТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ОЛІВІЯ КІТТЕРІДЖ»)
 2. Белова Ю. С.
  СИМВОЛЫ-СТЕРЕОТИПЫ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗА АВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Е. ГРИШКОВЦА «РЕКИ»)
 3. Сидоренко Т. В.
  ЛІНГВАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАПАХУ І СМАКУ В РОМАНАХ ДЖ. ХАРРІС : ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Яворська Г. Х., Ларіна Е. В.
  МОВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК (ЧАСТИНА 2)
 2. Дем’янчук Ю. І.
  КАТЕГОРІЯ БАГАТОМОВНОГО КОРПУСУ ТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ
 3. Пампура С. Ю.
  ПРИНЦИП ПРИЧИНОВОСТІ В ЕТИМОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 4. Савчук Г. В.
  МОВЛЕННЄВІ АКТИ В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СУДОВОГО ДИСКУРСУ
 5. Шалдаісова Г. В.
  ФРАЗЕОЛОГІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Глушаниця Н. В., Іщенко Л. Й.
  СПОСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 2. Голубєв О. П.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ СИМУЛЯКРА В РОМАНІ О. ГАКСЛІ «BRAVE NEW WORLD» («ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»)
 3. Zuienko T. M.
  CULTURAL ASPECTOF NOTIONS “LACUNAE” AND “LACUNARITY” IN MODERN LINGUISTICS
 4. Кузнєцова І. В., Шишлаков М. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
 5. Кукаріна А. Д.
  CПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР-ГОЛОФРАЗИСІВ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНОМОВНОГО МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ
 6. Маслова Г. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ)
 7. Медведєва А. О.
  ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ГРАФОНУ У СВІТЛІ СТИЛІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ
 8. Panchenko Е. I.
  METAPHOR IN «HARRY POТTER» AS A TRANSLATION PROBLEM
 9. Пасенчук Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕАЛІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ФЕЙЛЕТОНУ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОГО ФЕЙЛЕТОНУ Д. БАРРІ)
 10. Тащенко Г. В.
  ПЕРЕКЛАД ПРЕЦЕДЕНТНИХ ІМЕН: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
 11. Щеголєва Т. Л.
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Потапенко С. И.
  ВОССОЗДАНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТЯХ: ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ
 2. Badan А. А.
  BOARD & CHALK VS MULTIMEDIA IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
 3. Derik I. M.
  THE OVERVIEW OF THE BUSINESS INTERNET-DISCOURSE
 4. Искендерова В. Ф.
  РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ ТОЧНОСТЬ ЗАИМСТВОВАННЫХ ЕДИНИЦ В ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
 5. Морошану­Демьянова Л. И., Никитина И. В.
  ПЕРВАЯ ОДЕССКАЯ ГАЗЕТА «MESSAGER DE LA RUSSIE MERIDIONALE» («ВЕСТНИК ЮЖНОЙ РОССИИ»)