Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 23-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Eglė Petronienė, Садовник-Чучвага Н. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ В СУЧАСНИХ ТЕКСТАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ:ВИСХІДНА ТА НИЗХІДНА ЗАЙМЕННИКОВА ТРАНСПОЗИЦІЯ
 2. Ахмедова Э. Г.
  НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
 3. Билецкая С. Ю.
  ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ БРИТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
 4. Бобчинець Л. І.
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКСИКИ АЗАРТНИХ ІГОР У СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
 5. Григорян Н. Р., Демина Н. Е.
  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАК ДИФФЕРЕНТОР ЭРИСТИЧЕСКИХАРГУМЕНТАТИВНЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНСТВ
 6. Качур І. В.
  СУЧАСНА ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ МЕТОНІМІЇ: ЛІНГВОКОНІТИВНИЙ І ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХОДИ
 7. Колесникова О. В.
  ЯПОНСЬКА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ТРАДИЦІЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
 8. Меликов Т. П.
  ОСОБЕННОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
 9. Мельник І. М.
  СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ У НАКАЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)
 10. Mykhaylenko V. V.
  INTERPROFESSIONAL DISCOURSE IN CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
 11. М’ясоїд Г. І., Беспалова Н. В.
  ДОБІР ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ З ІНДУСТРІЇГОСТИННОСТІ Й ТУРИЗМУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ
 12. Пуленко І. А., Сазикіна Т. П.
  РІЗНІ ГРАНІ ІНТЕНСИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 13. Пуш О. М.
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ РОДУ ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ КОНЦЕПТОСФЕРИ РОДУ
 14. Савчук Г. О.
  КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗНАЧЕННЯ ОКАЗІОНАЛЬНИХ СУБСТАНТИВАТІВ(НА МАТЕРІАЛІ РІЗНОЖАНРОВИХ ТЕКСТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
 15. Суворова Т. М.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА МЕТАМОРФОЗА В АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ БАЛАДАХ
 16. Томнюк Л. М.
  ЛЕКСИЧНІ КОЛОКАЦІЇ ЛЕКСЕМИ-ДОМІНАНТИ GEFÄNGNIS(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО Й ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСІВ)
 17. Фоменко Е. Г.
  ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ-ТЕКСТ-ПОДТЕКСТ
 18. Цвєтаєва О. В.
  ЛІНГВОДИДАКТИКА І ПРАГМАЛІНГВОДИДАКТИКАЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 19. Яйко Н. С.
  ПРАГМАТИЧНА РОЛЬ МОВЛЕННЄВИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВТЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІАННІ ЕРНО «МАЙДАН» («LA PLACE»)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Медвідь Н. О.
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА СПІВВІДНЕСЕНІСТЬ ПОЕЗІЇ М. ВОРОНОГО І ТВОРЧОСТІ П. ВЕРЛЕНА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Акоп’янц Н. М.
  СПОСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНІВУ ТЕКСТАХ ПОЛІГРАФІЧНО-ВИДАВНИЧОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
 2. Вотінова Д. О.
  ФАНТАСТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У КАРТИНІ СВІТУ РОМАНУ-АНТИУТОПІЇ «ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»ОЛДОСА ГАКСЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 3. Дорофеева М. С.
  НЕРАВНОВЕСНОСТЬ СИСТЕМЫ В СИНЕРГЕТИКЕ ПЕРЕВОДА
 4. Кузнецова М. О., Колотило Д. С.
  ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖ. Р. Р. МАРТІНА“A GAME OF THRONES” ТА ЙОГО ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ)
 5. Миколишена Т. В.
  ЧАРІВНИЙ ТОПОФОН КАЗОК РОАЛЬДА ДАЛА ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВАЙОГО ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ ВИМІРІ(НА МАТЕРІАЛІ КАЗКИ «ЧАРЛІ І ШОКОЛАДНА ФАБРИКА»)

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Гриняк О. О.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СКЛАДНИКІВ ІМПЛІКАТИВНОГО ПРОСТОРУАМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ
 2. Рубцова В. В., Саліонович Л. М.
  ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ ІЗ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ
 3. Тхоровська С. В.
  ЯРЛИКИ В ІДЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНОЇ РЕДАКЦІЙНОЇ СТАТТІ
 4. Франчук Н. Л., Андрощук К. М.
  МІЖМОВНА КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ЄДНОСТЕЙ ТРЬОХЕЛЕМЕНТНОЇ БУДОВИВ ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ ПЕРІОДИКИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Нечаюк І. О.
  МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯЯК СКЛАДОВА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В НАВЧАННІ ДИПЛОМАТІВ