Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 29-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Агасиева М. С.
  АРХАИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАНТЕМИРА
 2. Бабаева С. О.
  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
 3. Бабаева Х. Т.
  РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ БАХЛУЛА БЕХЧЕТА
 4. Бачинська Н. Я.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ЖАНРІВ АНГЛІЙСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
 5. Бігич О. Б.
  БЛОГИ ЯК СУЧАСНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 6. Бігун О. А.
  ФРАЗЕОЛОГІЯ ПОЕЗІЙ У ПРОЗІ ШАРЛЯ БОДЛЕРА
 7. Бубнов Д. В.
  ОСОБЕННОСТИ МЕЛОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕЧИ ИРЛАНДЦЕВ
 8. Галянт Г. В.
  СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ НА КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
 9. Грабовська І. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЕМАНТИКИ МЕТАКОМУНІКАТИВНИХ ПИТАНЬ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 10. Гумбаталиева С. М.
  ФЛЕКСИИ ОБРАЩЕНИЯ И ИХ ПРИЗНАКИ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
 11. Гюльбениз Исмаилзаде
  СИНОНИМЫ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ ОГУЗСКОЙ ГРУППЫ
 12. Зейналова Раксана Хидаят кызы
  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ (1960–1990 ГГ.)
 13. Ибрагимова Улькер Мугабиль кызы
  ФЕНОМЕН ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
 14. Кізіль М. А.
  CИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 15. Кузнецова М. О., Ходус А. М.
  АНГЛОМОВНИЙ ПІСЕННИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ ПОП-ПІСЕН Ь ХХІ СТОЛІТТЯ)
 16. Лазебна О. А., Дичка Н. І.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ВАЛЕНТНІСНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДІЄСЛІВ, ЩО СПОЛУЧАЮТЬСЯ З ПРИСЛІВНИКАМИ ОЦІНКИ
 17. Лєснєвська К. В.
  СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ Ф. О’КОННОР “THE RIVER”)
 18. Mykhaylenko V. V.
  APPROXIMATION: A PREVIEW
 19. Мізін К. І.
  КОНТРАСТИ НІМЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ: КОНЦЕПТИ FERNWEH ТА HEIMWEH
 20. Мосієнко О. В.
  КВАНТИФІКАТИВНИЙ АСПЕКТ КОНСТРУЮВАННЯ ПОДІЙ У НОВИННОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ
 21. Пожар А. Б.
  ВИСВІТЛЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ВІК ЛЮДИНИ» В ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
 22. Полонская И. П.
  КОММУНИКАТИВНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАМЕЩЕНИЯ
 23. Пустовойт Н. И.
  РЕКУРСИВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ
 24. Рижкова В. В., Білецька К. А.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЕПІГРАФОМ МІЖТЕКСТОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РІЗНОЖАНРОВИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ)
 25. Тихоніна С. І.
  РІВНЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВИХ ФОРМ АНГЛОМОВНОГО ДЕТЕКТИВУ
 26. Чумак Л. М.
  СМИСЛОВЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ НЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІА-ТЕКСТАХ
 27. Шапочка Н. В.
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗНОСТІ В НІМЕЦЬКОМУ ПІСЕННОМУ ФОЛЬКЛОРІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бондар Л. В., Школяр Л. В., Шумченко Т. І.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 2. Козачек О. Д.
  ДЕТЕКТИВНИЙ ЖАНР: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ(НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОЇ, АМЕРИКАНСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ)
 3. Моркотун С. Б., Башманівський О. Л., Вигівський В. Л.
  ВІДТВОРЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТРОПІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 4. Павленко О. Г.
  УСВІДОМЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ІНТЕНЦІЙ У НАУКОВІЙ ТРАДИЦІЇ
 5. Пасенчук Н. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ АНГЛОМОВНОЇ ДРАМИ Е. ОЛБІ “WHO IS AFRAID OF VIRGINIA WOOLF”)
 6. Подвойська О. В., Дунаєва К. А.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРВ’Ю (НА МАТЕРІАЛАХ ІНТЕРВ’Ю СЕБАСТІАНА КУРЦА)
 7. Попко І. А.
  СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПАТЕНТНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 8. Фоменко Е. Г.
  ПРОБА ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК ФИНАЛА «ПОМИНОК ПО ФИННЕГАНУ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Лисичкіна І. О., Гунбіна В. К.
  ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ БРИГАДИ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ: КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
 2. Храбан Т. Е., Самойленко К. О.
  ВЕРБАЛЬНА АГРЕСІЯ ЯК НАВМИСНА ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Межуєва І. Ю., Єльцова С. С.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВУЗІ
 2. Подмогильная Н. В.
  УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
 3. Старух В. О.
  СТРАТЕГІЇ КОНФЛІКТНОГО ДИСКУРСУ В АСПЕКТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ І НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ МОВНИХ РЕАКЦІЙ
 4. Ященко Е. О.
  СИМВОЛ У ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БРИТАНСЬКОГО Й АМЕРИКАНСЬКОГО КІНО