Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 30-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Бабаева Рахшан Рамиз гызы
  ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ НА СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 2. Буренко Т. М.
  КОМУНІКАТИВНА ДЕТЕРМІНОВАНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕСПОНСИВНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ ЯК РЕАКЦІЇ НА МОВЛЕННЄВИЙ АКТ ДОКОРУ
 3. Гасилова Лалендер Хафиз кызы
  ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В АРАБСКИХ ИСТОЧНИКАХ
 4. Данилович О. Д.
  ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ
 5. Калашникова М. Ю.
  СТРУКТУРА МЕГАКОНЦЕПТОСФЕРИ «КУЛЬТУРА» У РАМКАХ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО СОЦІУМУ
 6. Косович О. В.
  КОНВЕРСІЯ ЯК РІЗНОВИД ТРАНСПОЗИЦІЇ СЛОВОТВІРНОГО ХАРАКТЕРУ
 7. Крикніцька І. О.
  КУЛІНАРНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЯК ОБ’ЄКТ ЕТНОФРАЗЕОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 8. Лисецька Ю. В.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНИХ МАРКЕРІВ ІЗ ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ
 9. Овсянко О. Л., Мельник І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ У ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТ
 10. П’єцух О. І.
  КОНЦЕПТ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
 11. Пуленко І. А., Сазикіна Т. П.
  РОЗРІЗНЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ СТАТЕЙ)
 12. Семенова О. В.
  ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
 13. Сердюк І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ МЕЛОДІЙНОГО КОНТУРУ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОМОВИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
 14. Скобнікова О. В.
  ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «FAMILY»
 15. Смеречинська О. В.,
  СТАЛІ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ЗАВЕРШЕНОСТІ ДІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 16. Ущаповська І. В.
  СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ МОВИ КАВОВИХ БРЕНДІВ
 17. Хрущ І. І.
  НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ НА БОЛГАРСЬКУ (МОРФОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ)
 18. Цапів А. О.
  НАРАТИВНА МОДЕЛЬ «КАРУСЕЛЬ» (MARRY-GO-ROUNG) У КАЗЦІ НОРМАНА ЛІНДСІ «THE MAGIC PUDDING»
 19. Шафиева Айнур Фамиль кызы
  O ПРОИСХОЖДЕНИИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ФИТОНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
 20. Шерстюк О. І.
  СЕМАНТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПАРАМЕТР ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 21. Шуневич Б. І.
  СТРУКТУРА ІНІЦІАЛЬНИХ АБРЕВІАТУР АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ ОФІЦІЙНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НАТО
 22. Юмрукуз А. А.
  ДИНАМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОСОДІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗГОДИ ТА НЕЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бондар Л. В., Полюк І. С., Школяр Л. В.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНИХ ТЕКСТІВ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЗАСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 2. Гордієнко Н. М., Михайленко А. В.
  ТИПОЛОГІЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
 3. Кузенко Г. М.
  СЮЖЕТНО-РОЗПОВІДНІ КОМПОЗИЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА
 4. Mykhaylenko V. V.
  ON POLIFUNCTIONAL NATURE OF HEDGES IN DISCOURSE
 5. Набережнєва Т. Є.
  ПЕРЕКЛАД ТЕКСТІВ БАНКІВСЬКОЇ ГАЛУЗІ: ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД
 6. Спічка А. Г.
  ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕРМІНІВ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ ІНШОМОВНОЇ НАУКОВОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 7. Тарасова А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 8. Ткачук Т. І.
  REALIA TYPES AND STRATEGIES OF THEIR TRANSLATION IN FRAMES OF CULTURAL TRANSLATION
 9. Фоменко Е. Г.
  САМОПОДОБИЕ В ПЕРЕВОДЕ «ПОМИНОК ПО ФИННЕГАНУ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
 10. Tschepurna S. W.
  ANTONYMISCHER AUSDRUCK IN DEN DEUTSCHEN RÄTSELN

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Агаева Нигяр Икрам кызы
  ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «АЗЕРБАЙДЖАН»
 2. Карпенко Н. А., Коваль А. В., Риб’як В. В.
  НЕВИПРАВДАНЕ ОЧІКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО У ПРОМОВАХ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 3. Лобанова В. В.
  ИНФОРМАЦИЯ КАК ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ КОНЦЕПТ
 4. Любавська Ю. С.
  КОНЦЕПТ ЖІНКА, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ БІЗНЕСОМ, В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 5. Маланій Н. І.
  ПРОЕКЦІЇ ДИЗАБІЛИТІ В БІБЛІЇ
 6. Монастирьова Л. В., Павлова О. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКОНАННЯ В ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 7. Мягка М. М.
  КІБЕРПРОСТІР У ВИМІРІ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ
 8. Павлова О. О., Монастирьова Л. В.
  КОМУНІКАТИВНА ОСОБИСТІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ УКРАЇНИ
 9. Третяк Ю. Ю.
  СОЦІОДИСКУРСИВНІ ПАРАМЕТРИ ВИЗНАЧЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ РЕСПОНДЕНТА В ЖАНРІ ФРАНЦУЗЬКОГО ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ІНТЕРВ’Ю

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Zabotnova M. V.
  THE ROLE OF MEMES IN THE WORLD OF DEVELOPING INTERNET COMMUNICATION
 2. Кауза І. Б.
  АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК БАЗОВИЙ ПРИНЦИП АНАЛІЗУ ЕНДОФАЗНИХ ФОРМ МОВОМИСЛЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ
 3. Нипадимка А. С.
  РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ В ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 4. Радванський А. І., Радванська Т. І.
  ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 5. Ткачук І. В., Войнаровська Н. В.
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 6. Школяр Л. В.
  МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І РОЗВИТОК ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО НАПРЯМУ В ОСВІТНЬОМУ, НАУКОВОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРАХ ФРАНЦІЇ