Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 32-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  ЗВУКОВА ГРА СЛІВ ЯК ФОНОСТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ
 2. Біленко Т. Г.
  ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДИНИ Й ІСТОРІЇ В РОМАНІ ВОЛОДИМИРА ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»
 3. Булик-Верхола С. З., Теглівець Ю. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «ОСНОВИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»
 4. Варданян М. В.
  КОНЦЕПТОСФЕРА СВОГО – ЧУЖОГО ЯК ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
 5. Верба Т. Ю.
  ОНОВЛЕНІ МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ І ПОДІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ ПОВІСТЯХ XXI СТ.
 6. Волошин М. М., Драпалюк Г. С.
  МИРОМОДЕЛИРУЮЩИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ ЛИРИКИ В.Г. МАЛАХИЕВОЙ-МИРОВИЧ
 7. Vorona I. I., Yashchyk N. R.
  ENTLEHNUNGEN IN DER UKRAINISCHEN MEDIZINISCHEN TERMINOLOGIE
 8. Гришко О. П.
  ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМ У ПРОЗІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ
 9. Дегтярьова К. В.
  МОВНО-ЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ В МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
 10. Кандюк-Лебідь С. В.
  ВНЕСОК ІРИНЕЯ ФАЛЬКОВСЬКОГО В РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ
 11. Клейменова Т. В.
  ОБРАЗ ЖІНКИ НА ТЛІ ВОЄННОЇ ДІЙСНОСТІ У ПОВІСТІ «ТАНОК СМЕРТІ» ІВАНА САДОВОГО
 12. Ковальчук М. С., Алексєєв В. С.
  СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ПАРАМЕТРИ ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШОГО»
 13. Козубенко Л. М.
  КОНЦЕПТ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ТИПУ ВОЇНА-КОЗАКА У РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО «МАРУСЯ ЧУРАЙ»
 14. Костич Л. М.
  ADJ. MATERIAL В АСПЕКТІ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНОЇ АСИМЕТРІЇ
 15. Лагдан С. П.
  СКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСНОВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ)
 16. Медвідь Н. С.
  СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЛЕКСИКА ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГЕТЬМАНЩИНИ
 17. Новиков А. О.
  СІМ ТАЄМНИЦЬ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО
 18. Орлов А. П.
  АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ДЕРЕВА И ЧЕЛОВЕКА В РАССКАЗЕ ИВАНА БУНИНА «БОЖЬЕ ДЕРЕВО»
 19. Пантилеенко Е. С.
  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
 20. Подденежная О. В.
  БИОГРАФИЧЕСКИЙ МОДУС В ПРОИЗВЕДЕНИИ К. КОБРИНА «КНИГА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. ПОСТ(НОН)ФИКШН»
 21. Рибалка Я. І., Степаненко О. К.
  РЕЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ СТРУКТУРИ В РОМАНАХ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО ТА О. ГОНЧАРА (ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА)
 22. Романова І. В.
  МОТИВ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В РОМАНІ І. БАГРЯНОГО «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА»
 23. Руда Г. С.
  ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 24. Свириденко О. М.
  «ЛИСТ» ЯК ФЕНОМЕН У КОНТЕКСТІ РОМАНТИЧНИХ ТЕОРІЙ ТА ЕДИЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ РОМАНТИКІВ
 25. Симоненко І. В.
  СЛОВОЗМІНА ПРИКМЕТНИКІВ У ГОВІРКАХ СХІДНОПОЛІСЬКО-СЕРЕДНЬОПОЛІСЬКОГО ПОРУБІЖЖЯ
 26. Сметана І. І.
  ТЕРМІН «МОТИВ» У ПАРАДИГМІ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
 27. Сонник Н. С., Стехна П. М., Щетинникова О. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ «ПРОСТІР» (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)
 28. Стовбур Л. М.
  СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ РЕЧЕНЬ ЗІ ЗВЕРТАННЯМ У КНИЗІ М. МАТІОС «НАЦІЯ»
 29. Струкова Н. В., Маслова Г. М.
  ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОМОВНИМ ГРОМАДЯНАМ
 30. Ципердюк О. Д.
  МОВОСТИЛЬ ЄПИСКОПА ГРИГОРІЯ ХОМИШИНА: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ
 31. Чистяк Д. О.
  КОСМОЛОГІЧНИЙ СИМВОЛІЗМ У ПОЕЗІЇ ОЛЕГА ЗУЄВСЬКОГО
 32. Юсікова О. В.
  ЗІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ДИНАМІКОЮ ЛЕКСИКИ ВІВЧАРСТВА ГОВІРКИ СЕЛА БОГДАН РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Абдуррахимова Мехрибан
  ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ НА ТЮРКСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ (ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА)
 2. Aliyev A. R.
  THE HISTORICAL PERSONALITIES IN THE EUROPEAN AND AZERBAIJANIAN HISTORICAL NOVELS
 3. Бабаева Е.
  СИНТЕЗ ИСТОРИЗМА И МОДЕРНИЗМА (РОМАН «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»: ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РАЗМАХ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ)
 4. Базова В. І.
  ОСОБЛИВОСТІ РАСОВОЇ ПАРАДИГМИ США В КІТЧЕВОМУ РОМАНІ ПОЛА БІТТІ «ЗАПРОДАНЕЦЬ»
 5. Байрамова А. А.
  СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДИАЛЕКТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА ОБЛАСТИ АГБАБА ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
 6. Бродюк Ю. М.
  «КОЖЕН КОХАНЕЦЬ – ВОЯК…»: СВОЄРІДНІСТЬ ВТІЛЕННЯ МОТИВУ ЛЮБОВІ В «ЛЮБОВНИХ ЕЛЕГІЯХ» ТА «МИСТЕЦТВІ КОХАННЯ» ОВІДІЯ
 7. Гасанова К. А.
  ЖУРНАЛ «ФИЮЗАТ» О ВОСПИТАНИИ И ОБУЧЕНИИ ЖЕНЩИН
 8. Мамедова Э. Э.
  СОВРЕМЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННИКИ В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ АНАРА
 9. Маммадова Нурлана
  ТВОРЧЕСТВО ГУСЕЙНА ДЖАВИДА В ИССЛЕДОВАНИИ МЕСУДА АЛИОГЛЫ
 10. Мирзоева Н. Ф.
  ФОРМИРОВАНИЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ РУССКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА
 11. Наджафова К. Н.
  ТУКАЙ И АЗЕРБАЙДЖАН
 12. Рзаева Г. З.
  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ГЕРОИЗМА В ПОЭМЕ ХАЛИЛА РЗЫ УЛУТЮРКА «ОРЛЫ КРАСНОДОНА»
 13. Рзаева Г. М.
  ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕОЛОГИИ КОНТРКУЛЬТУРЫ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 14. Хандан А. Р. З.
  СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПОЭЗИИ МЕХМЕТА АКИФА ЭРСОЯ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Боговін О. В.
  КОД VERSUS КОНЦЕПТ: СПІВВІДНОСНІСТЬ ПОНЯТЬ НА ПЕРЕТИНІ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОЛОГІЧНИХ ПАРАДИГМ
 2. Капелюх Д. П.
  РЕМАРКА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДРАМАТУРГІЧНОГО ТВОРУ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Колінько О. П.
  ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ НОВЕЛІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Колесник О. С.
  ЛІНГВОСЕМІОТИКА СВІТОКОНСТРУЮВАННЯ
 2. Пасько Г. М.
  РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНИХ І КОГНІТИВНИХ ВИЯВІВ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ
 3. Поляк І. П.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 4. Рожков Ю. Г.
  ТЕРМІНОЛОГІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ: КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
 5. Cмирнова М. С., Коваль В. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ДЕРЕВО» У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ У БЛИЗЬКО- ТА ДАЛЕКОСПОРІДНЕНИХ МОВАХ
 6. Солдатова Л. П.
  ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «МОВА» (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТОЛІТТЯ)
 7. Ткач Л. М., Давидова Т. А.
  ФОРМУВАННЯ І ПЕРЕКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
 8. Ясногурська Л. М.
  ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ОЗНАК КОНЦЕПТУ ЗРАДА/BETRAYAL/TREASON/TREACHERY/PERFIDY/ADULTERY В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Джура М. З.
  ДО ОПИСУ ЗВУКОВОЇ СИСТЕМИ САНСКРИТУ ТА ЩЕ ДЕЯКИХ ФОНЕТИЧНИХ ЯВИЩ У ЦІЙ МОВІ
 2. Zhorniak N. Ye.
  STYLISTIC ISSUES OF THE SYNTACTICAL WHOLE IN ARTISTIC PROSE (ON THE EXAMPLE OF SINCLAIR LEWIS’S “BABBIT”)
 3. Кінащук А. В.
  ТИПИ МІЖМОВНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)
 4. Кійко Ю. Є.
  ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ У НІМЕЦЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СТАТТЯХ ІЗ ФРАКТАЛЬНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ
 5. Кійко С. В.
  ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ І МІЖМОВНІ ОМОНІМИ У ФАХОВІЙ МОВІ ТЕАТРУ
 6. Терехова С. І.
  ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КООРДИНАТ КОМУНІКАЦІЇ
 7. Швець О. В.
  ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПОЛОГІЇ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ