Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 32-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Бакуменко О. О.
  ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЯ В ДІЄСЛОВАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ З ВІДОКРЕМЛЮВАНИМ ПРЕФІКСОМ AB- У ХVI СТ.
 2. Билан Н. И.
  СООТНОШЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОСЛОВИЦ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 3. Borisenko N. I., Ershova Y. A., Mykhailiuk S. L.
  THE GENRE DIFFERENTIATION DEPENDENCE OF THE OFFICIAL DOCUMENT DISCOURSE TEXTS ON EXTRA LINGUISTIC FACTORS
 4. Бортник С. Б.
  РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЗАВДАНЬ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМОЗНАВСТВО»
 5. Бруско Г. А.
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НОВОТВОРІВ У ФРАНКОМОВНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
 6. Варешкина Н. В., Смирнова Н. Н.
  К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО МИНИМУМА
 7. Ганжело С. М.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНА ЕКСПАНСІЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 8. Гасанли-Гарибова Ш.
  ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ НА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
 9. Герасимів Л. Я.
  ТАКТИКА ЗВИНУВАЧЕННЯ ЯК КОНФЛІКТНА ТАКТИКА В КОМУНІКАТИВНІЙ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ
 10. Годжаева М. А.
  СИНТАКСИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 11. Дьяченко Г. Ф., Неврева М. Н., Топчая Н. И.
  ГЛАГОЛЫ ОБЩЕНАУЧНОГО СЛОЯ ЛЕКСИКИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ПОДЪЯЗЫКА «АКУСТИКА И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА»)
 12. Иманкулиева М. Т.
  ШКОЛА АФАДА КУРБАНОВА В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОНОМАЛОГИИ
 13. Капинус Е. Л., Байло И. Я.
  ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПРАВОВОМ ДИСКУРСЕ
 14. Кечеджі О. В.
  АСИМІЛЯЦІЯ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ)
 15. Косович О. В.
  ПРИНЦИПИ МОВНОЇ ЦЕНТРАЛIЗАЦIЇ (НА ПРИКЛАДI ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 16. Лисова K. А.
  ОБРАЗ ЛІМІНАЛЬНОГО ЯК МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ КОНСТРУКТ
 17. Марченко В. В., Чичиркоза А. Ю.
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТІВ
 18. Мельник М. М.
  ПОРТРЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ РОМАНУ ТОМАСА МАННА «БУДДЕНБРОКИ»
 19. Мерзлюк Д. О.
  ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТИВНИХ ПРЕДИКАТІВ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
 20. Mykhaylenko V. V.
  ECONOMIC DISCOURSE: CORRELATION OF COHESION AND COHERENCE
 21. Николайчук А. В., Бялик В. Д.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО СУГЕСТИВНОГО ДИСКУРСУ
 22. Petrova T. V.
  THE GENDERED PORTRAYAL OF FEMALE POLITICAL LEADERSHIP IN THE BRITISH AND AMERICAN ONLINE MASS MEDIA DISCOURSE
 23. Пікалова А. О.
  КОНСТИТУТИВНІ ОЗНАКИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТЯЧОГО ПОЕТА
 24. Пріміна Н. М.
  МОВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО МОРСЬКОГО ДИСКУРСУ
 25. Приходько І. В.
  НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТУ КАНАДА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТАХ XVIII–XXI СТ.
 26. Романова Н. В.
  МАНІФЕСТАЦІЯ ЖЕСТІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Б. КЕЛЛЕРМАНА “DAS BLAUE BAND”)
 27. Сафиева Н. К.
  РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ, СВЯЗАННОЙ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ СИТУАЦИЯМИ, В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
 28. Столярова А. А.
  МОВА ЗАКОНОДАВСТВА КІПРУ І ГРЕЦІЇ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
 29. Торговець Ю. І.
  ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВІРША КІМ АДДОНІСІО «ІСТИНИ»
 30. Hagverdiyeva A. A.
  THE CONJUNCTIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNITS OF SENTENCE IN MODERN AZERBAIJANI
 31. Шайнер І. І.
  НОВІТНЯ БРИТАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ (ПРАГМАСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ)
 32. Швець Т. А.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІКОЛОРОНІМАМИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ СТЕНДАЛЯ «ЛЮСЬЄН ЛЕВЕН»)
 33. Шенько М. М.
  КОНСТРУКЦІЇ З ЕПІСТЕМІЧНИМ МОДАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ «ПРИПУЩЕННЯ» НА РІВНІ РЕЧЕННЯ
 34. Шотова-Ніколенко Г. В.
  ПОЕЗІЯ ДЖ.Г. БАЙРОНА: ОНОМАСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
 35. Яблонська-Юсик І. В.
  ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА У СТАНОВЛЕННІ ЛЕКСИЧНОЇ СИНОНІМІКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ МЕДІА)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Баклан І. М.
  ВІДТВОРЕННЯ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. Балабін В. В.
  ВИМОГИ ДО ВІЙСЬКОВОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
 3. Бондарчук Л. Й.
  ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ З БІЗНЕСУ
 4. Вознюк А. М.
  КРИТЕРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТРАТЕГІЙ У ХОДІ ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 5. Голоцукова Ю. А.
  РОЛЬ КАТЕГОРИИ ВИДА ГЛАГОЛОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ПОНЯТИЯ ПРОЦЕССОВ, С РУССКОГО НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
 6. Дуброва С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
 7. Єлісєєва С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ СУБТИТРУВАННЯ ЯК НАПРЯМУ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Коваленко И. Н.
  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕГО ЭМОТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р. ФРОСТА)
 9. Лалаян Н. С.
  ПЕРЕКЛАД ТВОРІВ А. ШНІЦЛЕРА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ «TRAUMNOVELLE»)
 10. Лесінська О. М., Радішевська Д. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ ФІЛЬМІВ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ ЗА 2000–2015 РОКИ)
 11. Мілова О. Є., Дроговоз А. А.
  СКОРОЧЕННЯ ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ВІЙСЬКОВОГО ТЕКСТУ І ШЛЯХИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
 12. Рижкова В. В., Кравчук В. В., Крутін О. З.
  МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ В УКЛАДАННІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДРУКОВАНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ ВУЗЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ГАЛУЗЬ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНОБУДУВАННЯ)
 13. Sydor A. R., Nanivskyy R. S.
  CREATION OF ENGLISH MEDIA NEOLOGISMS AND METHODS OF THEIR TRANSLATION INTO UKRAINIAN
 14. Шахновська І. І., Вознюк А. М.
  ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙ ПЕРСОНАЖІВ ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
 15. Shchypachova D. S.
  PECULIARITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Машкина Е. Н., Самофалова Е. В.
  ЭЛЕМЕНТЫ МАГИЧЕСКОГО В МЫШЛЕНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА НА МАТЕРИАЛЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ В ЖАНРЕ АФОРИЗМА
 2. Саліонович Л. М., Панаріна А. О.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ АРТ-КАФЕ В М. ХАРКОВІ
 3. Сербина Т. Г., Чеберяк А. М.
  НЕПРЯМАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ Ю. МОСТОВОЙ)
 4. Суворова С. А.
  ТИПЫ ЗАГЛАВИЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Бовкіт Х. І., Мельник М. М.
  СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФТ, Е»
 2. Король А. А.
  ПРАГМАТИЧНІ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕННЯ-ЗВИНУВАЧЕННЯ У НІМЕЦЬКОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 3. Пономаренко Н. В., Неустроєва Г. О.
  ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ В СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ