Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 36-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Абдуллаева Гызылгюль Агали гызы
  ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ СЛОВ В КОРНЕВЫХ МОРФЕМАХ (XVII В.) (НА МАТЕРИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)
 2. Алекберова Севда Сабир гызы
  МЕТАФОРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
 3. Алмугхид Амджад Мохаммад Махмуд
  ОСМЫСЛЕНИЕ ЯДРА КОНЦЕПТА АРАБСКИЙ В РУССКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
 4. Ананьян Е. Л., Кандиба Г. А.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАЛИХ СЛОВЕСНИХ КОМПЛЕКСІВ НА СТОРІНКАХ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ
 5. Буць Ж. В.
  СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ ЯК МАНІПУЛЯТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Т. ДЕ РОСНЕ “LE DÎNER DES EX”)
 6. Газуда О. М.
  КОНЦЕПТ ЯК МЕНТАЛЬНЕ УТВОРЕННЯ У КОГНІТИВНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
 7. Harbar I. O.
  COMMUNICATIVE STRATEGIES AND TACTICS OF SUGGESTION IN CLOSING ARGUMENTS (CASE STUDY OF AMERICAN LEGAL THRILLERS)
 8. Глуховська М. С.
  ДЕРИВАТИ ІННОВАЦІЙ АСОЦІАТИВНО-ПОРІВНЯЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ЛОКАТИВНОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ЛОКАЦІЇ
 9. Гольтер І. М.
  РОЛЬОВІ ІГРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 10. Gusar A. V.
  MYTHOLOGICAL CONCEPT THUNDERSTORM IN ENGLISH, SWEDISH AND SLAVONIC SONG DISCOURSES
 11. Денисенко І. І.
  ЛОКАТИВНА ІНВЕРСІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ У РОМАНІ-КАЗЦІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА «HOBBIT OR, THERE AND BACK AGAIN»
 12. Зізінська А. П.
  РЕКВЕСТИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ З МАРКЕРОМ PRAY В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 13. Ibrahimova Sahla
  STRUCTURAL-SEMANTIC CLASSIFICATION OF SPEECH VERBS IN MODERN ENGLISH LANGUAGE
 14. Коваленко Г. С.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЯ КОЛЬОРУ В ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ОСКАРА УАЙЛЬДА
 15. Козубська І. Г.
  ПРАГМАТИЧНИЙ ЗМІСТ АНГЛОМОВНИХ МОНОГРАФІЙ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 16. Лисенко Н. Є.
  СВІТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІРОНІЇ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ ПОСТМОДЕРНО-ФАНТАСТИЧНІЙ ПРОЗІ МАЛОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ Б. ВЕРБЕРА)
 17. Марченко В. В., Чичиркоза А. Ю.
  ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ АНГЛОМОВНИХ ТА УКРАЇНСЬКОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
 18. Матковська М. В.
  СЕМАНТИЧНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ РОСІЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 19. Mykhaylenko V. V.
  A PRECEDENT PHENOMENON VERSUS AN ALLUSION IN DISCOURSE
 20. Неврева М. Н., Лебедева Е. В., Гвоздь О. В., Ершова Ю. А.
  АНГЛИЙСКАЯ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ» (ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ)
 21. Оксанич М. П.
  РОЗВИТОК АСИНДЕТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 22. Панченко О. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ СТАЛИХ ВИРАЗІВ У РОМАНІ Г. ЛІ «ПІДИ, ВАРТОВОГО ПОСТАВ»
 23. Pylypenko I. O.
  PHRASEOLOGICAL UNITS IN TERMINOLOGICAL SYSTEM OF TOURISM INDUSTRY
 24. Полюк І. С., Петрова О. Б.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ВІДПОВІДНИКИ ФРАНЦУЗЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ
 25. Попович Е. С., Кудинова Т. И., Дуванская И. Ф., Микешова Г. П.
  ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ АТРИБУТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (ДАК) В ТЕКСТАХ ЖАНРА ИНСТРУКЦИЙ
 26. Прутчикова В. В.
  РИТМИКО-ИНТОНАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЙ
 27. Pustovoït N. I.
  L’APPRENTISSAGE DE LA GRAMMAIRE FRANÇAISE DANS LES CONDITIONS CONTEMPORAINES
 28. Радзиевская О. В.
  ЗАКОНОМЕРНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННЫХ СОЧЕТАНИЙ IN + NOUN, ON + NOUN В АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
 29. Тарасюк А. М.
  СУГЕСТИВНІ МОВНІ ЗАСОБИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СВІТУ В РЕЛІГІЙНОМУ ДИСКУРСІ СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 30. Тучкова О. О.
  ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАСАДИ АВТОБІОГРАФІЧНОГО РОМАНУ
 31. Чистяк Д. О., Курганська А. Р.
  МІФОПОЕТИЧНИЙ ХРОНОТОП У ЗБІРЦІ «СЯЙВА» А. МОКЕЛЯ
 32. Шепель Ю. О.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ (ПРЕЦЕДЕНТНЕ ІМ’Я ТА ЙОГО РОЛЬ У РЕКЛАМІ)
 33. Шовкопляс Ю. А.
  АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В США: ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Баклан І. М., Піддячий К. Р.
  КОМПРЕСІЯ В ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 2. Воронова З. Ю.
  ВІДТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ЕМОЦІЙНО ЗАБАРВЛЕНИХ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ГРАМАТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
 3. Дичка Н. І., Гордієнко Н. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ НОВЕЛИ Н. ПАТЕРСОНА “SCOTCH SETTLEMENT”)
 4. Лазебна Н. В., Сидоренко А. I.
  МАРКЕТИНГ АНГЛОМОВНИХ МЕДИЧНИХ БЛОГІВ: ВПЛИВ НА РЕЦИПІЄНТА ТА ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ
 5. Поворознюк Р. В.
  КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ГРОМАДСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
 6. Рижкова В. В.
  ПРОБЛЕМА МОНО- ТА ПОЛІЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ТЕРМІНІВ У ВУЗЬКОГАЛУЗЕВИХ ТЕКСТАХ АВІАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
 7. Савчук Г. В., Галатонова І. П.
  АНГЛІЙСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ Й ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 8. Савчук Г. В., Мацюк В. О.
  ВЛАСНІ НАЗВИ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
 9. Сінна Л. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ КОНЦЕПТУ «LOVE» В АСПЕКТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ НОВОГО ЗАПОВІТУ)
 10. Стрілецька С. В.
  ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ КОГЕЗІЇ У ТЕКСТАХ РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ МОВИ
 11. Фадєєва О. В., Петренко В. Ф.
  ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОНОМАСТИЧНИХ ПСЕВДОРЕАЛІЙ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 12. Чепурна З. В.
  МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ СПІЛЬНОТИ
 13. Chugu S. D.
  COGNITIVE PERSPECTIVE OF MEANING INTERPRETATION IN TRANSLATING NARRATIVE TEXTS