Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 37-3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Антуф’єва В. А., Бєлоусова В. В.
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ЗАСОБУ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 2. Біляніна В. І., Щербіна Т. Р.
  РЕДУКЦІЯ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 3. Буць Ж. В.
  СПЕЦИФІКА ДИСКУРСИВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
 4. Максимець О. М.
  РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ (CЛОВОТВІРНІ СТРУКТУРИ ІЗ СУФІКСОМ -т/j/-)
 5. Пасько Г. М.
  УНІВЕРСАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРАГМАТИЧНОЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ У ВНУТРІШНІЙ СТРУКТУРІ ДІАЛОГУ (НА МАТЕРІАЛІ МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАГАДКИ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ)
 6. Солдатова Л. П.
  СУТНІСТЬ ТА ІСТОРИЗМ РОЗВИТКУ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОВА» У ПЕРІОД КІНЦЯ ХІХ СТ. – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.
 7. Стрюк Т. В.
  КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ЗАХИСТУ, ВИПРАВДАННЯ ТА ПЕРЕКОНАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛІТИЧНОГО ІНТЕРВ’Ю П. О. ПОРОШЕНКА)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Білоконенко Л. А.
  ПЕРЕМИКАННЯ КОДІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 2. Мішеніна Т. М.
  ГЕРМЕНЕВТИКА УКРАЇНСЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З ОРНІТОНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ І РЕЛЯТИВНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ (НА ПРИКЛАДІ СВІЙСЬКИХ ПТАХІВ)
 3. Romanov Yu. O., Gaivoronska V. V.
  LITERARY TEXT IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
 4. Семко Н. М., Городецька Н. Г., Гавришків Н. Б.
  ТЕРМІН: ЙОГО ЗНАЧЕННЯ, СМИСЛ І ПЕРЕКЛАД
 5. Шепітько С. В., Зензерова В. І.
  ЕТНІЧНА СПЕЦИФІКА УСТАЛЕНИХ ПОРІВНЯНЬ ІЗ ЗООНІМАМИ ТА ФІТОНІМАМИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Альошина М. Д.
  КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ АДЕКВАТНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ АВТОРА В ПЕРЕКЛАДІ
 2. Гудманян А. Г., Плетенецька Ю. М.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ МІСТИЧНОГО В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ
 3. Джура М. З., Гуня Л. М.
  ЩОДО ПЕРЕКЛАДУ ДАВНЬОІНДІЙСЬКОЇ БАЙКИ «ТКАЧ СОМІЛАКА» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 4. Дуброва С. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯНЬ У ПОВІСТІ Е. ХЕМІНГУЕЯ «ЗЕЛЕНІ ПАГОРБИ АФРИКИ»
 5. Дяченко М. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 6. Жижома О. О.
  КОЛЬОРОНАЗВИ-АД’ЄКТИВИ У ТВОРАХ В. ШУКШИНА ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ Г. ТЮТЮННИКОМ
 7. Жулавська О. О.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПАТЕРНИ БУКВАЛЬНИХ І МЕТАФОРИЧНИХ ДЕСКРИПЦІЙ НЮХОВИХ І СМАКОВИХ ВІДЧУТТІВ НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ
 8. Коваленко И. Н.
  СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ И ПЕРЕВОДЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р. ФРОСТА, Т. ТРАНСТРЕМЕРА)
 9. Коломієць О. М.
  РЕКОНСТРУКЦІЯ МАС-МЕДІЙНИХ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ МАС-МЕДІЙНИХ ВИДАНЬ)
 10. Лелет І. О.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРУ Е.А. ПО «ЗОЛОТИЙ ЖУК»
 11. Mykhaylenko V. V.
  RENDERING ECONOMICS IDIOMSWITH COLOUR NAMES: A CROSS-CULTURAL ASPECT
 12. Наумова Т. М.
  ДІЄСЛІВНА КАТЕГОРІЯ В ОРИГІНАЛЬНИХ ТА ПЕРЕКЛАДНИХ ТЕКСТАХ ПОВІСТІ М. ГОГОЛЯ «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ»
 13. Ніколаєва Т. М.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ АБРЕВІАЦІЙ
 14. Поворознюк Р. В.
  КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ ПІДХІД ДО ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИХ ПРОБЛЕМ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
 15. Сайко М. А.
  У БОРОТЬБІ ЗА КОЖЕН ТЕРМІН: НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО СЛОВНИКА
 16. Чепурна З. В.
  ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ
 17. Шепель Ю. О.
  ПРИНЦИПИ ПОДАЧІ ОМОГРАФІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ В ПЕРЕКЛАДНИХ СЛОВНИКАХ ТЕХНІЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Вишнівський Р. Й., Коцко О. А.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНІХ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗМІ)
 2. Знанецький В. Ю.
  ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 3. Ільченко О. А.
  КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МАС-МЕДІЙНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ГВАРДІЮ УКРАЇНИ
 4. Климентова О. В.
  ПРАГМАТИКА ПРОПОВІДІ В ПРОСТОРІ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 5. Крижанівська Г. Т.
  ТЕКСТИ ЖАНРУ «ВЛАСНА ІСТОРІЯ» В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЖІНОЧИХ ЖУРНАЛАХ: ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ТА МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ
 6. Мамедова Р. А.
  ПРИНЦИПЫ ЖУРНАЛИСТИКИ В ГАЗЕТЕ «АЧЫГ СЁЗ» («СВОБОДНОЕ СЛОВО»)
 7. Радченко Т. А.
  «ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО» ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
 8. Сизонов Д. Ю.
  СТИЛІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА
 9. Шульська Н. М., Кардаш В. П.
  ВИЯВИ МОВИ ВОРОЖНЕЧІ ЯК ПОРУШЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ЕТИКИ В ЗАГОЛОВКАХ ВОЛИНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Kovalynska I. V.
  RESULTS OF RESEARCH OF TEACHERS’ MULTICULTURAL EDUCATION IN WEST EUROPEAN COUNTRIES
 2. Колієва І. А., Купцова Т. А.
  ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ В СИСТЕМІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 3. Лютянська Н. І.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТИПАЖ «АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ» (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ)
 4. Polischuk L. P., Pushkar T. M.
  TRANSLATION AS A MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
 5. Пономаренко Н. В., Неустроєва Г. О.
  ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ПОНЯТЬ У ХОДІ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН
 6. Рахімова О. К., Лебедєва Л. Е.
  РОЛЬ ІМІТАЦІЙНИХ ІГОР У РОЗВИТКУ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
 7. Северин Н. В., Криволапова Е. В.
  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ КРАТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
 8. Storozhenko L. G.
  INFORMATIONAL CULTURE AS A MODERN FORM OF COMMUNICATION