Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 8 том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Войцехівська Н. К.
  МОВЧАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИЙ ЗНАК У КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 2. Д’якова Т. О.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ОБРЯДОДІЙ ЗАВЕРШЕННЯ ВЕСІЛЛЯ В УКРАЇНСЬКИХ СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ
 3. Карпів Т. І.
  СЛОВОТВІР ПРІЗВИЩ НА НАДГРОБНИХ НАПИСАХ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 4. Карпінчук Г. В.
  УЧАСТЬ МИХАЙЛА НОВИЦЬКОГО У ВИДАННЯХ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 5. Колоїз Ж. В.
  ПАРЕМІОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ТВОРЧОГО ДОРОБКУ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА
 6. Костусяк Н. М.
  СИНТАКСИЧНА АД’ЄКТИВАЦІЯ ВІДМІНКОВИХ ФОРМ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
 7. Крижановська Н. В.
  ТРАДИЦІЙНІСТЬ І НОВАТОРСТВО СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИЧНИХ РОМАНІВ ХХІ СТОЛІТТЯ
 8. Кушнєрьова М. О.
  ГОГОЛІВСЬКИЙ ТЕКСТ У ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ОЛЕНИ ЗВИЧАЙНОЇ (НА МАТЕРІАЛІ НАРИСУ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЯРМАРОК»)
 9. Максимчук М. С.
  СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ МАТЕРІ У ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА
 10. Межов О. Г.
  ДЕРИВАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ  ІЗ ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 11. Сапсаєнко Л. В.
  ПЕРЕДУМОВИ ДРАМАТУРГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 12. Троша Н. В.
  КОНЦЕПТ ІСТОРІЇ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ О. ДОВЖЕНКА

РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  МАГИЧЕСКИЙ КРУГ РОМАНТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В ЛЕРМОНТОВСКОМ «ДЕМОНЕ»
 2. Власенко Л. В.
  ІДЕАЛЬНЕ ТА ПРИМАРНЕ У ТВОРЧОСТІ О. А. ГАН
 3. Ворова Т. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТІЙНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНОГО РЯДУ КАЗКИ «АШИК-КЕРИБ» М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
 4. Комарова О. Л.
  ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ
 5. Курьянов С. О.
  ОБ ОДНОМ ЭПИЗОДЕ ХЕРСОНЕССКОГО МИФА
 6. Мельнікова Т. В.
  ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПАРОДИИ В ТВОРЧЕСТВЕ И. С. ТУРГЕНЕВА И КЛАССИЦИЗМ XVIII – XIX вв.
 7. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (IV)
 8. Нестерук В. В.
  ПРОБЛЕМА РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
 9. Петров А. В.
  ФРАГМЕНТ ТЕКСТОВОГО СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИНВАРИАНТОМ «ЛИШИТЬ ЖИЗНИ КОГО» (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА «АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ»)
 10. Селиванова Е. А.
  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕРТЕКСТА КАК КЛЮЧ ЭНИГМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА КРОССВОРДА
 11. Юган Н. Л.
  ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КНИГ ДЛЯ НАРОДА В. И. ДАЛЯ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Анісімова Н. П.
  ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ СУҐЕСТИВНОГО ПЕЙЗАЖУ У ПОЕЗІЇ ТАРАСА ФЕДЮКА
 2. Опришко Н. О.
  ОСМОТИЧНИЙ СЕНС ЛЮБОВІ У ПОСТМОДЕРНОМУ ТЕКСТІ
 3. Yudkin-Ripun І. M.
  THEATRICAL DEVICES IN V. WOOLF’S NOVELS

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Гура Н. П.
  МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ АХЕЙСЬКОЇ ЦАРІВНИ В ДРАМІ І. ЛАНГНЕР «ІФІГЕНІЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ»
 2. Колінько О. П.
  СПЕЦИФІКА ПОРТРЕТУВАННЯ У МОДЕРНІСТСЬКІЙ НОВЕЛІ
 3. Манахов О. І.
  ЛІТЕРАТУРНА ТРАДИЦІЯ І ЖАНР ФЕНТЕЗІ
 4. Микитюк С. С.
  ПОЭЗИЯ ВАЛЬТЕРА СКОТТА В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО
 5. Надутая Т. В.
  ИМАГОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЭМИ ТАН
 6. Селігей В. В.
  ТРАНСКУЛЬТУРНА СЕМАНТИКА ПОЕЗІЇ СЮ ЧЖИМО
 7. Селигей В. В.
  ВАРИАНТЫ АВТО-ИМИДЖА ПЕРВОГО СИНО-АМЕРИКАНЦА В ТВОРЧЕСТВЕ ВАН ЦИНФУ И ЛИ ЯНЬФОУ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Белицкая Е. Н.
  РОЛЬ ОНИМОВ В ДИСКУРСИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
 2. Жигоренко І. Ю.
  ZUM PROBLEM DER RHYTHMUSFORSCHUNGEN DER PROSA IN DER EUROPДISCHEN SPRACHWISSENSCHAFT
 3. Климентова О. В.
  ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ СУГЕСТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЛАСНИХ ІМЕН
 4. Колесник О. С.
  У ПОШУКАХ ДУШІ ТА ДУХУ: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ НАРИС
 5. Мінькова Г. Ю.
  КОНЦЕПТ LEUTE / ЛЮДИ – СКЛАДНИК МАТРИЦІ КОНЦЕПТОСФЕРИ MENSCH / ЛЮДИНА
 6. Міхальова К. І.
  МЕТОНІМІЧНІ ПЕРЕНОСИ ВЛАСНИХ ІМЕН В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ)
 7. Сорокіна Л. Є.
  МОВЛЕННЄВА МАНІПУЛЯЦІЯ ТА ІНШІ ВИДИ МОВЛЕННЄВОГО ВПЛИВУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
 8. Столярчук О. В.
  ТЕЛЕСКОПІЯ У МОЛОДІЖНОМУ СЛЕНЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Байлюк Н. О.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ҐЕМІНОВАНИХ ПРИГОЛОСНИХ НА СТИКУ ДВОХ СЛІВ У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОМУ ТА ДАВНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКОМУ ПЕРІОДАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
 2. Бессонов Н. Ю.
  МОДЕЛЬ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ КАУЗАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
 3. Игнатенко Д. Е.
  СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ И СОСТОЯНИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ
 4. Корсун О. В.
  БЕЗСУБ’ЄКТНІ РЕЧЕННЯ З ПРЕДИКАТАМИ ЯКОСТІ ТА КІЛЬКОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ І УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 5. Птуха В. А.
  МОТИВАЦІЙНА ОСНОВА НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ СЕМАНТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 6. Ступак І. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЯ КАУЗАТИВНОСТІ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 7. Хохлова В. А.
  ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ МАКРОКОНЦЕПТА  «МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКA» СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
 8. Царик Г. М.
  ІМПОЗИЦІЯ: РОЗВИТОК ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СМИСЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 9. Швачко С. А.
  ЯЗЫКОВАЯ ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Гончаренко Э. П.
  К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
 2. Коновалова М. О.
  В. ГОРБАТЬКО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДАЦТВА
 3. Mykhaylenko V. V.
  TRANSLATION/INTERPRETATION PARADIGM CURRICULUM: PROFESSIONALIZING T RANSLATORS / INTERPRETERS
 4. Скрильник С. В.
  ІНТЕРФЕРЕНТНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 5. Таланова Л. Г.
  СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ІСТОРІЯ І ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Гнезділова Я. В.
  КОГЕЗІЯ ПУБЛІЧНОГО МЕТАДИСКУРСУ
 2. Єловська Ю. В.
  ПОНЯТТЯ ТАБУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
 3. Нешко С. І., Гаврилова О. В.
  ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ ТА ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА
 4. Стуліка О. Б.
  ФЕНОМЕН «RUNGLISH» В РОСІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
 5. Шарманова Н. М.
  КЛІШЕ УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА В КОНТЕКСТІ ЕТНОСЕМІОТИКИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Arai Y.
  DIE INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION IN DEM KOMMUNIKATIVEN PROZESS
 2. Горицька Ю. В.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СУЧАСНИХ БРИТАНСЬКИХ ПИСЬМЕННИЦЬ)
 3. Кузенко Г. М.
  ПАРАДИГМА ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 4. Полоусова Н. В.
  ДІЛОВА КОНТАКТНІСТЬ І КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ
 5. Сімонок В. П.
  ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ