Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 11 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білик Г. М.
  ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 2. Біличенко О. Л.
  НАЦІОНАЛЬНА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В ПОДОЛАННІ КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ НЕРІВНОСТІ В УКРАЇНІ
 3. Владимирова В. М.
  УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ П. КУЛІША
 4. Ворова Т. П.
  СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРСОНАЖА В «КАЗЦІ ПРО ЦАРЯ САЛТАНА» О. С. ПУШКІНА
 5. Гарлицька Т. С.
  ЖАРГОННА ЛЕКСИКА ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МІСЬКОГО МОВЛЕННЯ
 6. Гришко О. П.
  СЕНТИМЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК РИСА УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОМЕНТАЛЬНОСТІ В МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
 7. Долгая Е. А., Синявина Л. В.
  ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО Н. В. СТАНКЕВИЧА
 8. Корольова В. В.
  ДІАЛОГОВІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ДРАМАТУРГІЇ ЯРОСЛАВА ВЕРЕЩАКА
 9. Кость С. С.
  ТВОРЧІСТЬ К. ЗАПА ЛЬВІВСЬКОГО ПЕРІОДУ (1836–1845): УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ Й ЕВОЛЮЦІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ
 10. Лаврик Д. С.
  БІБЛЕЇЗМИ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ МАТЕРИНСЬКОГО Й БАТЬКІВСЬКОГО КОДУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА, О. С. ЗАБУЖКО, О. С. ПУШКІНА)
 11. Ли Жунь
  ЭТИМОЛОГИЯ ФИТОНИМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 12. Мішеніна Т. М.
  ВІДОБРАЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В СИНОНІМІЧНИХ РЯДАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 13. Переломова О. С.
  СЕМАНТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ГІДНІСТЬ» В УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 14. Сардарян К. Г.
  БІБЛІЙНИЙ ФОН У ТВОРЧОСТІ І. В. ЖИЛЕНКО
 15. Сімонок В. П.
  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 16. Таранець В. Г.
  ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). ЧАСТИНА 3
 17. Тарасенко В. В.
  КІНОВЕРСІЯ ЯК НАСЛІДОК «ПРОЧИТАННЯ» ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
 18. Тендітна Н. М.
  ЕМОЦІЇ СМЕРТІ В РОМАНІ Є. ПАШКОВСЬКОГО «ВОВЧА ЗОРЯ»
 19. Фоміна І. Л.
  РОЛЬ ОБРАЗНОСТІ МОВЛЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
 20. Чжоу Хунвей
  СЛОВО «СЕРДЦЕ» В «ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО ЯЗЫКА» В. И. ДАЛЯ
 21. Шкурдода Л. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ПОТРАКТУВАННЯ ЕМІГРАЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Бортнік Н. Д.
  ЗОБРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ В «ЗАПИСКАХ В УЗГОЛІВ’Ї» ЯК ХАРАКТЕРНА РИСА ЖАНРУ ДЗУЙХІЦУ
 2. Кузьменко Ю. С.
  КОНЦЕПТ «ТІЛО» У ПРОЗІ ТАНІДЗАКІ ДЖЮН’ІЧІРО
 3. Orlova M. О.
  DIE AUTOBIOGRAPHISCHEN TEXTE ALS SELBSTREPRДSENTATION DES INDIVIDUELLEN GEDДCHTNISSES DER 68ER VERTRETER IN DER DEUTSCHEN LITERATUR

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Пилипюк Л. А.
  КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В ТВОРЧЕСТВЕ ОНОРЕ БАЛЬЗАКА
 2. Юдкин-Рипун И. Н.
  ПРОБЛЕМА «ТЕАТР И ПРОЗА» В ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХХ В.

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Гарасим Т. О.
  РОМАН ВИХОВАННЯ ТА РОМАН ІНІЦІАЦІЇ: ТИПОЛОГІЧНІ ЗБІГИ Й ВІДМІННОСТІ
 2. Сав’юк А. М.
  ТВОРЧІСТЬ ЛЕОПОЛЬДА ФОН ЗАХЕР-МАЗОХА В УКРАЇНСЬКОМУ Й ЗАРУБІЖНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Громовенко В. В.
  ГЕНЕЗИС ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
 2. Грудок-Костюшко М. О.
  ДІАЛОГ У СТРУКТУРІ ДИСКУРСИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Конопляник Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ НОВИХ ГАЛУЗЕВИХ СЛОВНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО СЛОВНИКА З ФІЗИКИ)
 4. Кравчук Л. В.
  КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ З ІНОЗЕМНИХ МОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В ПЕРІОД ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1990-2001 РР.)
 5. Столярчук О. В.
  СПЕЦИФІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ УТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ СЛЕНГІЗМІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОСНОВОСКЛАДАННЯ (НА ПРИКЛАДАХ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Гончаренко Е. П.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДГОТОВКУ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
 2. Zubryk A. R.
  RENDERING OF COMMUNICATIVE AND EMOTIVE FUNCTIONS OF OCCASIONALISMS IN TRANSLATION
 3. Зуєнко Н. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ У ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ
 4. Kirillova M. D., Vorobyova E. V.
  SENTENCE LENGTH IN THE ORIGINAL AND ITS TRANSLATION
 5. Новікова Т. В.
  ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕКЛАДНОГО ТЕКСТУ
 6. Рубан Л. М.
  КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КОМІЧНОГО В ПОВІСТІ О. ГЕНРІ «КОРОЛІ І КАПУСТА»
 7. Синегуб С. В.
  РЕГУЛЯТИВНІ ФАКТОРИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ІМПЛІКОВАНОЮ СЕМАНТИКОЮ
 8. Хорунжа Л. А.
  СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕЦЕНЗІЯ

 1. Козловський В. В.
  РЕЦЕНЦІЯ НА МОНОГРАФІЮ С. В. КІЙКО «ОМОНІМІЯ В МОВІ І МОВЛЕННІ»