Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 13

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Войцехівська Н. К.
  ПРОКЛЬОНИ ТА ЗЛОПОБАЖАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНФЛІКТНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 2. Ворова Т. П.
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ КАЗКИ «ЧОРНА КУРКА, АБО ПІДЗЕМНІ МЕШКАНЦІ» А. ПОГОРЄЛЬСЬКОГО І «КАЗКИ ПРО РИБАЛКУ Й РИБКУ» О. С. ПУШКІНА
 3. Гарачковська О. О.
  ГРОТЕСКНО-УЗАГАЛЬНЕНА КАРТИНА ПАТОЛОГІЧНОГО СВІТУ В САТИРИЧНІЙ ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ХОЛОДНОГО
 4. Гурко О. В.
  ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ СТВЕРДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 5. Кириленко Н. І.
  РОДИННА ОБРЯДОВІСТЬ ГОРЮНІВ ЯК СКЛАДОВА СВЯТКОВО-ОБРЯДОВОЇ КУЛЬТУРИ ПОЛІССЯ
 6. Климентова О. В.
  МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ КОМУНІКАТИВНИХ РЕГЛАМЕНТІВ СПОРТИВНОГО СЕРВІСУ)
 7. Мельнікова Т. В.
  ПАРОДИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ О. С. ПУШКІНА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ПАРОДІЙНОГО ЕФЕКТУ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ І. С. ТУРГЕНЄВА
 8. Мясоєдова С. В., Ткач П. Б.
  МІСЦЕ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У ФОРМУВАННІ СПОНУКАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ НЕПРЯМИХ ВИСЛОВЛЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 9. Нестелєєв М. А.
  АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ОБРАЗУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ЮНҐІАНСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ)
 10. Пройдаков А. І.
  УРБАНІСТИЧНА СКЛАДОВА ЕСЕЇСТИКИ ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА
 11. Савчин Н. Б.
  НОВЕЛІСТИКА ГРИГОРА ТЮТЮННИКА В ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКАХ ІЗ ТВОРЧІСТЮ ЛЬВА ТОЛСТОГО
 12. Сивак Л. М.
  МІФОПОЕТИЧНИЙ СВІТ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В РОМАНІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА «КРОВ ЛЮДСЬКА – НЕ ВОДИЦЯ» ТА ОДНОЙМЕННІЙ П’ЄСІ: ДО ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЗМУ
 13. Слободян О. В.
  ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РІВНИНИ У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ ГОВІРКАХ ЛУГАНЩИНИ
 14. Стецик Н. М.
  ХУДОЖНЄ НОВАТОРСТВО РОМАНУ ОСИПА ШПИТКА «ВИРІД»
 15. Тузков С. А.
  ПОД ЗНАКОМ «DEJA VU»: ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ РОМАНА Ф. ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ»
 16. Чикарькова М. Ю.
  ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ «ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ» «БЫТИЕ-НЕБЫТИЕ» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ФЕДОРА СОЛОГУБА
 17. Юган Н. Л.
  СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В ПЬЕСЕ В. И. ДАЛЯ «НОЧЬ НА РАСПУТЬЕ»
 18. Ященко Ю. В.
  КОРОТКА ПРОЗА ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ ЯК «МИСТЕЦЬКА АВТОБІОГРАФІЯ»

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Кушнірова Т. В.
  ОСНОВНІ МОТИВИ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ РОАЛЬДА ДАЛА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ПОЦІЛУНОК»)

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Артюхова А. А.
  АГРЕССИВНАЯ РИТОРИКА КАК ПЕРСУАЗИВНЫЙ СПОСОБ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ НЕМЕЦКОГО ПОЛИТИКА ГРЕГОРА ГИЗИ)
 2. Бакуменко О. О.
  СЕМАНТИЧНІ ЗМІНИ В ДІЄСЛОВАХ ІЗ ПРЕВЕРБОМ AN– В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVII СТ.
 3. Бехта І. А., Карп М. А.
  МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ЗАСОБИ КОГЕЗІЇ ТА КОГЕРЕНТНОСТІ У СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗКАХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
 4. Вигнанська І. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ БІБЛІЙНИХ ОДИНИЦЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
 5. Вишнівський Р. Й.
  ДО ПИТАННЯ ПРО МОТИВИ ВЖИВАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 6. Єсипович К. П.
  КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО НАРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ПАМ’ЯТКИ ФРАНЦУЗЬКОГО АНІМАЛІСТИЧНОГО ЕПОСУ «РОМАН ПРО ЛИСА»)
 7. Жукова Н. М.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ YARN В АВСТРАЛІЙСЬКІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТЬ
 8. Кріпак Ю. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ СФАБРИКОВАНО-КООПЕРАТИВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ АГРЕСІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
 9. Любимова Ю. С.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ (ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
 10. Магeррамова М. А.
  ОСОБEННОСТИ И СРEДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ В СОВРEМEННОМ НEМEЦКОМ ЯЗЫКE
 11. Осовська І. М.
  АВТОХТОНИ ДИСКУРСУ ЯК КОНСТАНТИ КОЛЕКТИВНОГО КОГНІТИВНОГО ПРОСТОРУ
 12. Пеливан О. К.
  УЧАСТИЕ ЧАСТОТНОГО ПАРАМЕТРА ИНТОНАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ВЕЖЛИВОСТИ/НЕВЕЖЛИВОСТИ В УСТНЫХ КОНФЛИКТНЫХ ДИАЛОГАХ
 13. Полович І. Й.
  ВЕРБАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ БЛАГО У «МОРАЛЬНИХ ЛИСТАХ ДО ЛУЦИЛІЯ» ЛУЦІЯ АННЕЯ СЕНЕКИ
 14. Решетар О. В.
  БІБЛЕЇЗМИ В БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 15. Сай І. В.
  РОЛЬ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ ТИПУ БАХУВРІХІ В СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ I–ХІІ ПІСЕНЬ ПОЕМИ ГОМЕРА «ІЛІАДА»)
 16. Сарміна Г. Л.
  РОЛЬ МОВНИХ ДЕВІАЦІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ДЕЛІКТНИХ ТЕКСТІВ
 17. Філоненко Н. Г.
  ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПАРЦЕЛЯЦІЇ У СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ
 18. Човганюк М. М.
  РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ПОЗИТИВНОЇ ВВІЧЛИВОСТІ У ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ ТОК-ШОУ: КОМПЛІМЕНТ
 19. Швайко Д. С.
  ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ З СЕМАНТИКОЮ ЗАПЕРЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ ХХ-ХХІ СТ.)
 20. Школьна Н. О.
  ПОЛІСЕМІЯ ТЕРМІНІВ У НІМЕЦЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ
 21. Щербина С. М., Гоца Н. М.
  ОНТОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ БІНАРНИХ КОНЦЕПТІВ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИВЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Павленко О. Г.
  УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД ОСМИСЛЕННЯ
 2. Яцків Н. Я.
  ПИСЬМЕННИК ЧИ ЖУРНАЛІСТ? СТАТУС ЛІТЕРАТОРА У ТВОРАХ БРАТІВ ҐОНКУРІВ ТА ІВАНА ФРАНКА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Гайденко Ю. О.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СЛОВА
 2. Лещенко А. В.
  ТИПОЛОГИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА
 3. Руденко М. Ю.
  ЛІНГВОІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АРГО, ЖАРГОНУ ТА СЛЕНГУ
 4. Тараненко О. Г.
  РОЛЬ ЕМОЦІЇ ЯК ГОЛОВНОГО СКЛАДОВОГО ЧИННИКА КОНОТАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСЕМИ «МУДРІСТЬ» (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ)
 5. Ходоренко А. В.
  К ВОПРОСУ ВАЛЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ НОМИНАТИВНОГО ЗНАКА (НА ПРИМЕРЕ НАИМЕНОВАНИЙ ГРУПП ЛИЦ)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Митник М. М.
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ» ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ФРАНКОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
 2. Романюк Н. М.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ МОВНИХ КЛІШЕ ТА ЇХНІХ УКРАЇНСЬКИХ ВІДПОВІДНИКІВ
 3. Федорів М. І.
  СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ПОХІДНИХ З ЛАТИНСЬКИМИ СУФІКСАМИ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Barylko S. M., Barylko Ye. O.
  COMPARATIVE TRANSLATION ANALYSIS OF PHILIP LARKIN’S POEM «SAD STEPS»
 2. Білоус Н. В.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНА МОДЕЛЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ (НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАПРЯМОК)
 3. Бондаренко Л. М.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ ДИПЛОМАТИЧНОГО ЖАНРУ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ
 4. Зуєнко Н. О., Мусійчук С. М.
  ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В НІМЕЦЬКОМОВНОМУ І ФРАНКОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 5. Фоменко Е. Г.
  КОНСТАНТЫ КУЛЬТУРЫ: «ЛЕВИАФАН» А. П. ЗВЯГИНЦЕВА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СУБТИТРАХ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Грищенко Е. В.
  ФЕЙК-НЬЮЗ КАК ЖАНР НОВОСТНОГО ДИСКУРСА
 2. Томчаковский А. Г.,
  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛИКОДОВОЙ СТАТЬИ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Andreichuk N. I.
  PRAGMATIC DIMENSION OF CROSS-CULTURAL SEMIOSIS
 2. Коваленко О. Ю.
  ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ