Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 20-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  БИБЛЕЙСКАЯ ДИАЛОГИЧНОСТЬ И ЧЕХОВСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ
 2. Бабакова О. В.
  АСОЦІАТИВНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ ЛЕЛЕКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
 3. Беценко Т. П.
  ПРИРОДА ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: ЗАКОН ЗВУКОВОЇ ГАРМОНІЇ
 4. Бортун К. О.
  ІМПЕРАТИВНІСТЬ І КАТЕГОРИЧНІСТЬ У СТРУКТУРІ ВИСЛОВЛЕННЯ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ
 5. Гогуленко О. П., Дзинглюк О. С.
  СИСТЕМА УКРАЇНСЬКИХ ІМЕНУВАНЬ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ПАНАСА МИРНОГО
 6. Доценко М. В.
  ЗВ’ЯЗОК ТОПОНІМІКОНУ І ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ПРИРОДИ ТЕКСТУ
 7. Карпенко Н. А.
  НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ ЖІНКА В «ЖИВОМУ» МОВЛЕННІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
 8. Кириленко Н. І.
  ІСТОРІОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ БУТТЯ У ТВОРАХ МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
 9. Масловська Т. О.
  КОНЦЕПТОСФЕРА ІДІОСТИЛЮ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 10. Медвідь Н. О.
  О. ДОВЖЕНКО І СВІТ
 11. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (VIІ)
 12. Попов С. Л.
  О ПЕРЦЕПТИВНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ГЛАСНЫЕ
 13. Сіроштан Т. В.
  АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ В СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ «МАЛОЇ ПРОЗИ» ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)
 14. Циганок І. Б., Чеботар К. С.
  КОНЦЕПТИ ХЛІБ І ВОДА В УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ НАДДУНАВ’Я
 15. Шатілова О. С.
  ОЦІННІСТЬ ЯК ІНТЕНЦІЙНА КАТЕГОРІЯ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ТЕКСТУ
 16. Шестакова С. О.
  ПУРИСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ
 17. Юган Н. Л.
  КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ПРАВДА – ЛОЖЬ» В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ, СОБРАННЫХ В. И. ДАЛЕМ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Ляшов Н. Н.
  «ОПЫТЫ» И «ХАРАКТЕРЫ»: КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИСКУРС

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дмитрієва І. В.
  П’ЄСА-КОЛАЖ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ САРИ КЕЙН «ПСИХОЗ 4.48»)
 2. Мельнікова Т. В.
  ЛІТЕРАТУРНА ПАРОДІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА РІЗНОВИДИ
 3. Oleynikova G. A.
  METHOD OF ALIENATION IN SCIENCE-FICTION
 4. Yudkin-Ripun I. N.
  PREDICATION AND SITUATION IN THE SCENIC SCRIPTS OF LYRICS

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Гурдуз А. І., Шитік М. О.
  ЦИКЛ РОМАНІВ ДАРИ КОРНІЙ ПРО МАЛЬВУ В КОМПАРАТИВНОМУ ВИСВІТЛЕННІ
 2. Микитюк С. С.
  В. А. ЖУКОВСКИЙ И Т. МУР: РЕЦЕПЦИЯ ВОСТОЧНОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Нагірний Л. Я.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ВЕКТОРИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗВЕРНЕННЯ»
 2. Приступа Т. І.
  УКРАЇНСЬКІ ТА РОСІЙСЬКІ МОВОЗНАВЦІ 70-Х РР. ХІХ СТ. – 30-Х РР. ХХ СТ. ПРО ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ МОРФОЛОГІЧНИХ ФОРМ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
 3. Чистяк Д. О.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ)
 4. Шепель Ю. А.
  МАТЕМАТИЗАЦИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЦИПА И ЕЕ РОЛЬ ПРИ СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ К АНАЛИЗУ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ
 5. Яворська Г. Х., Ларіна Е. В.
  МОВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК (ЧАСТИНА 1)

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Озмаден Гюльчин Исмет
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТУРЕЦКОГО И АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОВ НА ДИАЛЕКТНОМ УРОВНЕ
 2. Джура М. З.
  ПРО СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСТИН ТІЛА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, АНГЛІЙСЬКІЙ, ЛАТИНСЬКІЙ ТА САНСКРИТІ
 3. Рыжих В. И.
  АРАБСКИЙ И АККАДСКИЙ ЯЗЫКИ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
 4. Смазнова М. В.
  ІСТОРИЧНИЙ І РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТИ НАЯВНОСТІ КАТЕГОРІЇ ПОДВІЙНОГО ЧИСЛА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА АРАБСЬКІЙ МОВАХ. ПРИЧИНИ ЙОГО ЗНИКНЕННЯ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Жибак Д. М.
  ДО ПИТАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ФУНКЦІЙ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 2. Знанецький В. Ю.
  НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОМУ СПІЛКУВАННЮ
 3. Нечаюк І. О.
  ДОЦІЛЬНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 4. Пена Л. І.
  ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ
 5. Шевченко М. Ю., Медяник Г. А.
  ШЛЯХИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ ІМЕНІ КОРИСТУВАЧА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСОБУ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Березинская Е. В.
  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ЖИЗНИ
 2. Козирєва М. В.
  ГРАФІЧНА АДАПТАЦІЯ ГАЛЛІЦИЗМІВ У АЛЖИРСЬКОМУ ДІАЛЕКТІ АРАБСЬКОЇ МОВИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Козловський В. В.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Ю. Є. КІЙКА «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ В ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕДІАЖАНРАХ: ФРАКТАЛЬНИЙ ПІДХІД»
 2. Таранець В. Г.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Т. О. КОЗЛОВОЇ «ІКОНІЧНІСТЬ У ЛЕКСИЦІ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАМОВИ»