Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 25-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  ЗАЧИНИ ЯК КОМПОНЕНТИ АРХІТЕКТОНІКИ НАРОДНИХ ДУМ
 2. Булава Н. Ю.
  ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ
 3. Владимирова В. М.
  ХУДОЖНЬО-ПСИХОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ ЖІНОЧНОСТІ В РОМАНІ ВАЛЕНТИНИ МАСТЄРОВОЇ «СУЧА ДОЧКА»
 4. Ворова Т. П.
  ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЖА В «СКАЗКЕ О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕИ СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А. С. ПУШКИНА
 5. Гринченко Н. А.
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЭТИКИ АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИХ РОМАНОВ А. Ф. ПИСЕМСКОГО
 6. Гурдуз А. І., Кирилова Д. В.
  РОМАНИ ОЛЕНИ ПЕЧОРНОЇ: ЛОГІКА ЗВ’ЯЗКУ
 7. Долгая Е. А., Филянина Н. Н.
  ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ Н. В. СТАНКЕВИЧА «НЕСКОЛЬКО МГНОВЕНИЙ ИЗ ЖИЗНИ ГРАФА Z***»
 8. Зубко Т. В.
  ЕКСПЛІКУВАННЯ СУБ’ЄКТНОЇ СИНТАКСЕМИ ПРИ ОДНОВАЛЕНТНИХ ПРЕДИКАТАХ СПРИЙНЯТТЯВ СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
 9. Зубрицька М. І.
  САКРАЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ ТА СТИЛІСТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬІЗ КОМПОНЕНТАМИ ДУША І СЕРЦЕ (НА МАТЕРІАЛІ МАЛОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА)
 10. Корнієнко А. І., Бугайова А. С.
  ІДІОСТИЛЬ АВТОРА: МОВНО-ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
 11. Меленчук О. В.
  ОМЕЛЯН ЦІСИК – ПРЕДСТАВНИК ШЕВЧЕНКОЗНАВЧОЇ ШКОЛИ СТЕПАНА СМАЛЬСТОЦЬКОГО
 12. Мельник Л. Б.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ САКРАЛЬНОГО В ПОЕЗІЇ В. ГЕРАСИМ’ЮКА
 13. Mizetska V. Ya.
  RHIZOMATIC PRINCIPLES AS THE FOUNDATION OF THE LITERARY POSTMODERN PARADIGM
 14. Новиков А. О.
  УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ ВАСИЛЯ МОВИ
 15. Омельковець Р. C.,
  МЕТОНІМІЗАЦІЯ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ ФІТОНОМЕНІВ
 16. Падура C. А.
  СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)
 17. Решетняк О. О.
  АНТРОПОНІМ ЯК МАРКЕР ПРОВІДНИХ БІБЛІЙНИХ КОНЦЕПТІВ
 18. Романова І. В.
  МИТЕЦЬ І МИСТЕЦТВО В РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА»
 19. Романченко А. П.
  МОВНА, КОМУНІКАТИВНА, ДИСКУРСИВНА ОСОБИСТІСТЬ: ПРОБЛЕМА КОРЕЛЯЦІЇ ПОНЯТЬ
 20. Савченко А. Л.
  ТЕРМІНОДЕРИВАТИ ЯК ЗНАКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ КАРТИНИ СВІТУ
 21. Сімонок В. П.
  ЗАПОЗИЧЕНА З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЛЕКСИКА
 22. Снитко О. С.
  АРХЕТИПИ «ВОГОНЬ» І «ВОДА» ТА ЇХ ОБ’ЄКТИВАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
 23. Стороженко Л. Г.
  ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ТЕНЕТИ У ЛІТЕРАТУРНІЙ КРИТИЦІ: ПРИЖИТТЄВА РЕЦЕПЦІЯ
 24. Топчій Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Альзахрані Д. О.
  МЕТОДИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛЯ РІКЕРА В ЗАСТОСУВАННІ ДО РОМАНУ АЛАЯ «ЦАР ГЕСАР»
 2. Карпенко О. В., Пойнар Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТУ «КОХАННЯ – ОБОВ’ЯЗОК» В ОПОВІДАННІ ЦЗУН ПУ «ЧЕРВОНІ БОБИ»
 3. Могилко Ю. О.
  ПЕРСОНАЖНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
 4. Савченко З. В.
  ХУДОЖНІЙ СВІТ КНУТА ГАМСУНА
 5. Фока М. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ВАРІАНТИ ІМПЛІЦИТНИХ СМИСЛІВ РУБАЙЯТ ОМАРА ХАЙЯМА
 6. Фоменко Е. Г.
  ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНТЕКСТА-ТЕКСТА-ПОДТЕКСТА В «МЕРТВЫХ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА (ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Мельнікова Т. В.
  ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПАРОДІЇ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Микитюк С. С.
  Р. САУТИ В ТВОРЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ В. ЖУКОВСКОГО 1810-Х ГОДОВ
 2. Мізін К. І.
  ПОШУК ЛІНГВОСПЕЦИФІЧНОСТІ МОВНИХ ОДИНИЦЬ У КОНТРАСТИВНИХ СТУДІЯХ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
 3. Романенко Н. В.
  ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСВОЄННЯ СПАДЩИНИ Е. ХЕМІНГУЕЯ ЧЕРЕЗ УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИЯК СОЦІАЛЬНО ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ПРОЦЕС

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Канна В. Ю.
  ТОПОНИМНЫЕ ПЕРИФРАЗЫ: ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
 2. Кійко С. В.
  СИНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 3. Науменко О. В.
  ТРАДИЦІЙНЕ ТА НОВЕ У ФОНОСТИЛІСТИЦІ
 4. Соколов Д. П.
  СИНТАКСИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДОБОЧИТАЕМОСТИ ТЕКСТА ИНСТРУКЦИИ
 5. Федірчик І. Я.
  ДО ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСІБ
 6. Фенюк Л. Д.
  ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМИ ТА ІНТЕРЛЕКСЕМИ: РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Кущ Ю. В.
  ВЛАСНІ НАЗВИ ЯК ЗАСІБ НАЙМЕНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У НЕСТАНДАРТНІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)
 2. Яницька О. М.
  КОРПУСНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ЛЕКСЕМ-НОМІНАНТІВ КОНЦЕПТУ ВІРА НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Бойчук Н. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ-ТЕЛЕСКОПІЗМІВ У АНГЛОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 2. Кобзар О. І.
  ЗАЛУЧЕННЯ ЗМІ ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ДОСВІД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВУЗАХ НІМЕЧЧИНИ)
 3. Набок А. І.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТУ ОБ’ЄКТИВНОСТІ В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-НОВИН: ТАКТИКИ ОДНОЗНАЧНОСТІ ТА ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Agibalova Т. М.
  GRADUATES’ COMPETITIVENESS THROUGH ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES: COMPETENCY-BASED APPROACH ISSUE IN FLT
 2. Adjabi Yassine
  DIE ANWENDUNG VON ARABISMEN IM DEUTSCHSPRACHIGEN JOURNALISTISCHEN DISKURS: WAHRNEHMUNG UND INTERKULTURELLE KOMPETENZ
 3. Біличенко О. Л.
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ІОАННА ШАНХАЙСЬКОГО (МАКСИМОВИЧА) ЯК ЗРАЗОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
 4. Валуєва Н. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ І ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ
 5. Зеліковська О. О.
  МІЖКУЛЬТУРНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
 6. Макаревич О. О.
  СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ ЯК ФОН КОМУНІКАТИВНИХ РЕАКЦІЙ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО КІНОДИСКУРСУ)
 7. Осадча О. В.
  ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 8. Шевчук Т. С.
  ВІДЛУННЯ АНТИЧНОГО РЕЛІГІЙНОГО КУЛЬТУ НА ОСТРОВІ ЗМІЇНОМУ В РУМУНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ