Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 25-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Аксютина Т. В., Косенко Н. М.
  ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙВ СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 2. Аполонова Л. А.
  ДИРЕКТИВИ У СКЛАДНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ
 3. Бабій О. Р., Качан Б. М., Пендещук А. Я.
  КАТЕГОРІЯ ПРЕДИКАТИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
 4. Бардакова О. О.
  РОЛЬ ДІЄСЛІВНИХ ОДИНИЦЬ У СТРУКТУРІ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ
 5. Боднар О. М.
  ЛЕКСИЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ ФАХОВОЇ МОВИ ЕКОЛОГІЇ В НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
 6. Бондар О. Є.
  ВПЛИВ КОНТЕКСТУ НА ІНТЕРПРЕТАЦІЮ МОДАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ
 7. Вакулінська Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ
 8. Гончар А. О.
  ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПРЕСИВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ В ІНАУГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВАХБАРАКА ОБАМИ Й ПЕТРА ПОРОШЕНКА
 9. Демихова О. Г., Карпенко І. Ю.
  СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ДИСКУРСІ РИЗИКУ
 10. Довженко І. В.
  ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 11. Емірамзаєва А. С.
  ФОРМУВАННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ МОВИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В КЛАСИФІКАЦІЇ ТЮРКСЬКИХ МОВ
 12. Желуденко М. А., Сабитова А. П.
  ВАРИАТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
 13. Зелена Ю. Л.
  ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У КОНТЕКСТІ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 14. Кащи Е. Р.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВСТРИЙСКОГО ВАРИАНТА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА КАК ЯЗЫКА ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО
 15. Косович О. В.
  ТВОРЕННЯ ТЕЛЕСКОПIЗМIВ ЯК ПРОЯВ ЛIНГВIСТИЧНОЇ ТЕНДЕНЦIЇ ДО МОВНОЇ ЕКОНОМIЇ
 16. Кость Г. М.
  ДО ПИТАННЯ ВИРАЖЕННЯ РЕТАРДАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 17. Кравчук Л. В.
  STRUCTURAL-SEMANTIC CLASSIFICATION OF ENGLISH ABBREVIATIONS AND THEIR PLACEIN THE ENGLISH WORD-FORMATION SYSTEM
 18. Крайняк О. М.
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ СТАНУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 19. Кузик Н. Ю.
  ПОНЯТТЯ «РЕЧЕВІСТЬ» ЯК НОВИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДТВОРЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 20. Лесько Х. С.
  ДЕМІНУТИВНІ ТА АУГМЕНТАТИВНІ СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В ҐЕНДЕРНІЙ ПЛОЩИНІ МАСКУЛІННОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)
 21. Макарова О. А.
  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ:КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
 22. Михасів Т. С.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ АМЕРИКА В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ УОЛТА УЇТМЕНА
 23. Моргун Ю. С.
  ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЖАНРУ ЗВІТ (DER BERICHT) У НІМЕЦЬКІЙ ГАЗЕТІ
 24. Мясоєдова С. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ ДИРЕКТИВІВ(НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛ ВІЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЕМА)
 25. Нипадимка А. С.
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 26. Олейник А. А.
  НЕПОНИМАНИЕ КАК СЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КООПЕРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ИЗОБРАЖЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ)
 27. Оленюк О. В.
  КОНЦЕПТ ECONOMY ТА ЙОГО ПРОФІЛЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ЖУРНАЛЬНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 28. Павлюк І. Б.
  АФІКСАЦІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРМІНІВ ФІТНЕСУ)
 29. Петришин М. Й.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІК ЛЮДИНИ В ЛАТИНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ
 30. П’єцух О. І.
  ЕМОТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ
 31. Просяннікова Я. М.
  ІНДЕКСАЛЬНІСТЬ VS ДЕЙКТИЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ПОРІВНЯННЯ ЯК ЛІНГВОСЕМІОТИЧНОГО КОНСТРУКТУ
 32. Редька І. А.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗНОГО ПРОСТОРУ В ЕМОТИВНОМУ МОДЕЛЮВАННІ ЕЛЕГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ)
 33. Рибакова О. В.
  РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В УТІЛЕННІ СТРАТЕГІЇ НЕЗГОДИ В НЕКОНФЛІКТНИХ ІНТЕРАКЦІЙНИХ АКТАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ)
 34. Станіслав О. В.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕПАРАТИЗАЦІЇ В СИНТАКСИСІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
 35. Степаненко О. A.
  ИНТЕРРОГАТИВ КАК ЛИНГВАЛЬНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ СЮЖЕТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА
 36. Стройкова С. А.
  АСОЦІАТИВНО-МЕТАФОРИЧНА МОТИВАЦІЯ НІМЕЦЬКИХ ІХТІОНІМІВ (ДОНОРСЬКА ЗОНА ІРРЕАЛЬНА ІСТОТА)
 37. Sulym V. T.
  PHRASEOLOGICAL UNITS AS A FACTOR OF VARIANCE OF IDIOMATIC NOMINATION IN GERMAN
 38. Тaрасюк І. В.
  ОСОБИСТА СФЕРА МОВЦЯ У РОМАНІ SUZANNE PROU “MÉCHAMMENT LES OISEAUX”
 39. Тyschenko O. O.
  EMOTIVE AND EVALUATIVE LEXIS OF THE HEADLINES OF GREEK NEWSPAPER ARTICLES: SEMANTIC ISSUES
 40. Томнюк Л. М.
  МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТРОПОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ “GEFÄNGNIS ≡ MENSCH” У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 41. Тучкова О. О.
  СУПУТНІ ОБРАЗИ ЯК МОДИФІКАТОРИ ОБРАЗУ АВТОРА-ЖІНКИ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ
 42. Шепель Ю. О.
  ОГЛЯД МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОНЦЕПТУ «ІСТИНА», ЗАСНОВАНИХ НА ПАРАМЕТРАХ ПРОСТОРУ
 43. Ши Яцзюнь
  КАТЕГОРИЯ ЛОКАТИВНОСТИ В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА-ПРЕДЛОГА 在
 44. Шуляк І. М.
  ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ В НЕПРЯМИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ П. ВАЙТА

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бондаренко Є. В.
  КОГНІТИВНІ ОПЕРАЦІЇ З УВАГОЮ У ПЕРЕКЛАДАХ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ Й. БРОДСЬКОГО
 2. Добжанська-Найт Н. І.
  МОРФОЛОГІЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В АНГЛОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПУТІВНИКІВ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ)
 3. Дорофеева М. С.
  ПРИНЦИПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ В СИНЕРГЕТИКЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОДА
 4. Козаченко І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 5. Кузенко Г. М.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. Мазур О. В.
  РОБОТА НАД ОРИГІНАЛОМ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (СЕКРЕТИ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ ПЕРЕКЛАДАЧА А. В. ОНИШКА)
 7. Кашурко К. В.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУКЦІЙ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА
 8. Моштаг Є. С., Тарабановська О. М.
  ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ФАНТАСТИЧНИХ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО ФІЛЬМУ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ АНІМАЦІЙНОГО СЕРІАЛУ «MILES FROM TOMORROWLAND»)
 9. Орел А. С., Сбітнєва І. С.
  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ
 10. Приходько Є. С., Кузнєцова І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ СЕМАНТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ
 11. Раті А. О.
  ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ СТАТУС ПОНЯТТЯ «ЖАНР» У СУЧАСНИХ ТРАНСЛЯТОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ
 12. Смольницька О. О.
  СПЕЦИФІКА ТВОРЧО-КОМУНІКАТИВНОГО САМОВИЯВЛЕННЯ У ВИБРАНИХ ВІРШАХ КЕТРІН ФІЛІПС (1631/32–1664) – АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕТЕСИ ДОБИ РЕСТАВРАЦІЇ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
 13. Tschepurna Z.
  STRUKTURELL-LINQUISTISCHE ANALYSE DER INTERNET-ANGEBOTE UND DEREN ÜBERSETZUNG INS UKRAINISCHE
 14. Чепурна З. В., Лисенко Г. Л.
  ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ В ГАЛУЗІ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
 15. Shalajeva A. V.
  TRANSLATION OF ABBREVIATIONS IN MEDICAL TEXTS. THE MAIN ITEMS TO BE POINTED OUT