Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 35-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Безкоровайна Л. С.
  ПОЯСНЮВАЛЬНА МЕТОДИЧНА СЕМАНТИЗАЦІЯ ЛЕКСИКИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ РОСІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 2. Беценко Т. П.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПОЕТИЧНІЙ МОВОДІЙСНОСТІ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА (ДО ПРОБЛЕМИ СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЮРРЕАЛІСТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ)
 3. Васильчук М. М.
  ЗАПРУТСЬКА ГУЦУЛЬЩИНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЕМИ МИКОЛИ ТУЛІКИ «О НАПАДІ ТАТАРІВ НА МІСТО КОЛОМИЮ І ЇЇ ДООКРЕСНОСТИ»
 4. Грищенко І. В.
  АКТИВІЗАЦІЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИСТЕМ СПРИЙНЯТТЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 5. Данчишин Н. Р.
  ПРОБЛЕМА ЗАСИЛЛЯ АНГЛІЗМІВ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: ЯК ЦЕ ВИКОРИСТАТИ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 6. Долгая Е. А., Синявина Л. В., Филянина Н. Н.
  ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО МИРОСОЗЕРЦАНИЯ Н. В. СТАНКЕВИЧА (НА МАТЕРИАЛЕ ЕГО ПЕРЕПИСКИ)
 7. Доценко Т. Г.
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
 8. Калениченко М. М.
  ПРОБЛЕМА ОДНОСКЛАДНОСТІ/ДВОСКЛАДНОСТІ РЕЧЕННЯ У ЧЕСЬКІЙ МОВІ
 9. Капура О. М., Лавренчук О. В.
  ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ
 10. Павельева А. К.
  СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП В ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
 11. Поляк І. П.
  КАТЕГОРІЯ НЕОЗНАЧЕНОСТІ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙНИХ ОДИНИЦЬ
 12. Скорина Л. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ КАЇНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-Х РОКІВ ХХ СТ.
 13. Тендітна Н. М.
  СВІТ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ «ЧОЛОВІК – ЖІНКА» В МАЛІЙ ПРОЗІ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА
 14. Теребус Р. М.
  МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО УВИРАЗНЕННЯ В РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ «ВІЧНИК»
 15. Топчий Л. М.
  СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВТІЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ ІНТЕНЦІЙ У ДИСКУРСІ М. ХВИЛЬОВОГО
 16. Штиленко О. Л.
  УГРУПУВАННЯ ЛЕКСИКИ ЗА РІВНЕМ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Muntian A. O., Shpak I. V.
  LITERARY FEATURES OF SYNTACTIC REPRESENTATION OF THE CITY CONCEPT IN THE NOVEL «THE KITE RUNNER» BY KHALED HOSSINI
 2. Трущак В. І.
  ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІРИКИ РЬОКАНА

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бубняк Р. А., Бубняк Г. М.
  ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ОЦІНКИ РОМАНУ ЕМІЛЯ ЗОЛЯ «ЖЕРМІНАЛЬ»
 2. Мороз Л. В.
  СУБ’ЄКТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІРИКИ: ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧНИХ ПОШУКІВ
 3. Семенюк О. Б.
  ТИПОЛОГІЯ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ: НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ СТРАТЕГІЙ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Дмитренко Н. В.
  СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ ТА СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ: ДО ПРОБЛЕМ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 2. Нісевич С. І.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОБРАЗУ КАРТИНИ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Тацакович У. Т.
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Аладько Д. О.
  МОДЕЛІ СПОЛУЧУВАНОСТІ НОМІНАЦІЙ ПОСУДУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
 2. Швець О. В.
  НОМІНАТИВНІ РЕЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОЇ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЙ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 3. Юсип-Якимович Ю. В.
  ФОНОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ: ДО ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИЧНОЇ ТИПОЛОГІЇ