Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 37-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Азарова Л. Е.
  ОБРАЗЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК СРЕДСТВО РАЗОБЛАЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ МЕЩАНСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ А. П. ЧЕХОВА
 2. Беценко Т. П.
  СЕМАНТИКА І ПОЕТИКА СЛОВА-ОБРАЗУ ГЛЕЧИК У ВІРШОВІЙ МОВІ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА
 3. Бондар Н. В., Асламова М. В., Жовнір М. М.
  БАЗОВИЙ КОНЦЕПТ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО Й МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВИШУ
 4. Василишин М. Б.
  ЛІРИКО-СИМВОЛІЧНІ ТЕМИ І МОТИВИ В ОПОВІДАННЯХ МИРОСЛАВА ЙОСИЧА ВИШНИЧА
 5. Вернюк Н. В.
  ПРИТЧЕВИЙ ЕПОС: ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ЕДИЦІЇ ТА РЕЦЕПЦІЇ
 6. Волкова І. В.
  ФРАЗЕОЛОГІЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РОМАНУ
 7. Грудок-Костюшко М. А., Варинская А. М.
  ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
 8. Доній В. С.
  НАЦІЄЦЕНТРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ В КІНОПОВІСТІ О. ДОВЖЕНКА «ЗВЕНИГОРА»
 9. Елдинова С. Н.
  ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
 10. Завгородняя Д. А.
  РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АНТИНОМИИ «ВОЙНА – МИР» В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ И АРАБСКИХ ПОСЛОВИЦАХ
 11. Кравцова О. А.
  ФУНКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРЕПОВІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ПРОПОВІДНИЦЬКОМУ ДИСКУРСІ
 12. Лисицька О. П.
  ЕПІТЕТИ-ПРИСЛІВНИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ ЕСТЕТИКИ ПОЕЗІЇ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ
 13. Лук’янчук Т. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОБОЖАНЩИНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ТОПОНОМАСТІВ
 14. Миколенко Т. М.
  СПЕЦИФІКА ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ВАГОВОЇ ОЗНАКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ВІДНОСНІСТЬ РІВНОВАГИ
 15. Осьмак Н. Д.
  ТРАГЕДІЯ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ В НОВЕЛАХ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ «ЗВЕДЕНИЦЯ» ТА МИХАЙЛА КОЗОРІСА «У МІСТЕЧКО»
 16. Панченко О. І.
  МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ – В АУДИТОРІЇ ТА ПІСЛЯ УРОКУ (З ДОСВІДУ РОБОТИ ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА)
 17. Полиця Т. Д.
  КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ ТЛУМАЧНОГО ТИПУ
 18. Скляр І. О.
  КОНСТРУЕНТИ ПСИХОЛОГІЇ ПРОЗРІЛОГО СЛІПОГО (ЗА РОМАНОМ Я. МЕЛЬНИКА «ДАЛЕКИЙ ПРОСТІР»)
 19. Ткаченко А. О.
  «САХАРНІ ГОЛОВИ» І ВОСЬМА ЗАПОВІДЬ (НАВКОЛО МАЛОВІДОМОГО ТВОРУ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО)
 20. Фоміна І. Л.
  ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОРСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА ПЕРШІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ ПОПОВНЕННЯ
 21. Черниш А. Є.
  НОНКОНФОРМІЗМ ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСЕРДЯ У ГЕРОЇВ РОМАНУ С. ПРОЦЮКА «ТРАВАМ НЕ МОЖНА ПОМИРАТИ»
 22. Шаф О. В.
  ГЕНДЕРНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО -МЕТОДОЛОГІЧН І ЗАУВАГИ
 23. Шестакова С. О.
  ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ МІЖМОВНИХ КОНТАКТІВ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Абрамова О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРОВОГО ВАРІАНТУ СОНЕТА А. Ч. СВІНБЕРНА “COR CORDIUM”
 2. Базова В. І.
  РЕЗЕРВАЦІЯ І РЕЗЕРВАЦІЙНІ ІНДІАНЦІ ЯК ВИЯВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ТВОРЧОСТІ ШЕРМАНА АЛЕКСІ
 3. Богачевська Л. О.
  ОСОБЛИВОСТІ УРБАНІСТИЧНИХ ТА ЧАСОВО-ПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК У РОМАНАХ «ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА» ТА «ДОМБІ І СИН» Ч. ДІККЕНСА
 4. Голомідова Л. В.
  ЖАНРОВА ПОЛІФОНІЯ ОПОВІДАННЯ РОБЕРТА МУЗІЛЯ «ЧОРНИЙ ДРІЗД»
 5. Кущенко Ж. Л., Песоцька Д. Л.
  ПРОБЛЕМА ЖІНОЧОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ М. ДЮРАС «ПРОБУДЖЕННЯ ЛОЛ В. СТАЙН»)
 6. Лук’янченко М. П.
  ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ МАНЕРИ МАРГЕРІТ ЮРСЕНАР У СВІТЛІ ЇЇ ПИСЬМЕННИЦЬКИХ ПОШУКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТА УНІВЕРСАЛЬНОГО
 7. Маммадова Айпара Рамиз кызы
  ИСТОРИЧЕСКОЕ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. ЭФЕНДИЕВА
 8. Мельникова К. С.
  ТВОРЧІСТЬ ДЖОНА ФАУЛЗА ЯК ПОГЛЯД НА САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
 9. Сафарова Гюнель Сагиб гызы
  ПЕРВЫЕ МЕМУАРЫ ОБ АПШЕРОНСКИХ ПОЭТАХ
 10. Смушак Т. В., Іванів Ю. В.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У РОМАНІ ІРЕН НЕМИРОВСЬКИ «НЕПОРОЗУМІННЯ»
 11. Фока М. В.
  ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНІ ПОШУКИ Г. ГЕССЕ КРІЗЬ ПРИЗМУ СХІДНИХ І ЗАХІДНИХ УЧЕНЬ
 12. Шостак О. Г.
  ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРІННИХ ЛІТЕРАТУР ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Артеменко Л. В.
  ХУДОЖНЬО-СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЯВУ КОНЦЕПЦІЇ САКРАЛІЗОВАНОСТІ МИСТЕЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТОЛОГІЧНІЙ ЛІРИЦІ ХХ СТОЛІТТЯ
 2. Стернічук В. Б.
  РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ АВТОРА В ЕПІТЕКСТАХ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА – МАКСА ФРІША
 3. Ходаківська Я. В.
  ЧИ Є ДОЛІ У ДОЛЬНИКУ?

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Вечірко О. Л.
  ХУДОЖНЯ КОНЦЕПЦІЯ СВІТУ І ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ ДЖ. Г. БАЙРОНА «ПАЛОМНИЦТВО ЧАЙЛЬДА ГАРОЛЬДА» ТА РОМАНУ О. С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН»)
 2. Гуляк Т. М.
  ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЧОГО ДЕТЕКТИВУ
 3. Дучимінська (Горенок) Г. Ю.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ ОФЕЛІЇ ШЕКСПІРА В ПОЕЗІЇ МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ
 4. Селігей В. В.
  ФРЕНК ЧІН: СИНО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПРОЧИТАННЯ КИТАЙСЬКОСТІ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Пена Л. І.
  УКРАЇНСЬКА МОВА ХІ – ХV СТОЛІТЬ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПОСІБНИК М. П. БРУС «РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ХІ – ХV СТ.»)
 2. Ципердюк О. Д.
  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В СЕМАНТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ (РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ А. А. КОВТУН «СЕМАНТИЧНА ДЕРИВАЦІЯ В РЕЛІГІЙНІЙ ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»)
 3. Ярмоленко Н. М.
  НОВИЙ ЗДОБУТОК УКРАЇНСЬКОЇ ПАРЕМІОЛОГІЇ: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. КАЛЬКО «УКРАЇНСЬКІ ПАРЕМІЇ: СЕМАНТИКА, СИНТАКТИКА, ПРАГМАТИКА»