Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 39-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ , ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Бехта І. А., Ковалевська Т. І.
  СТИЛІСТИЧНИЙ СВІТ ЗВУКА ТА ЗНАКА В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОПРОСТОРІ: ГРАФО-ФОНЕМІКА І ПАРАГРАФЕМІКА УВИРАЗНЕННЯ
 2. Брутман А. Б., Горлачова В. В.
  ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТАФОРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗІ СФЕРИ «ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ»
 3. Вуєк О. Є.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ФЕНОМЕНУ ПРОСТІР В АНГЛОМОВНІЙ ІРЛАНДСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ
 4. Гура Н. П., Козак Г. В.
  СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ НІМЕЦЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ)
 5. Доскач К. В.
  ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНОМУ ТЕОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ XVII–XVIII СТОЛІТЬ
 6. Качан Б. М.
  СФЕРИ-ДЖЕРЕЛА НІМЕЦЬКИХ МЕТАФОРИЗОВАНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 7. Кащишин Н. Є.
  МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 8. Козловський В. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЧЕННЯ З КОН’ЮНКТИВОМ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ, КОГНІТИВНИЙ, ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ
 9. Кондрук А. Ю.
  ПОСМІШКА ЯК НЕВЕРБАЛЬНИЙ ЗАСІБ МАСКУВАННЯ ЛИЦЕМІРСТВА ТА НЕЩИРОСТІ
 10. Кропіна С. А., Лазебна О. А.
  ОЦІННІСТЬ ЯК ТЕКСТОТВІРНИЙ СКЛАДНИК ПУБЛІЦИСТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
 11. Лесько Х. С.
  СУФІКСИ ДЕМІНУТИВНОСТІ Й АУГМЕНТАТИВНОСТІ В ІСПАНСЬКИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТРАДИЦІЯХ ДОСЛІДЖЕННЯ
 12. Ликіна В. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДЕМОКРАТІЯ В ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА ТРАМПА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ
 13. Лобанова В. В.
  ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ МЕДИЧНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
 14. Макєдонова О. Д.
  МОВЛЕННЄВА РЕАЛІЗАЦІЯ ВПЛИВУ НА АДРЕСАТА В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
 15. Марусик Ю. М., Бялик B. Д.
  СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ-АБРЕВІАТУР У CФЕРІ ПСИХОЛОГІЇ
 16. Павлюченко К. Р., Котвицька В. А.
  ФУНКЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ПОВТОРІВ У ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОЗИ
 17. Погонець В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ
 18. Прима В. В., Боровик К. Ю.
  ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ ЯК ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПУТІВНИКА
 19. Пуш О. М., Гасюк Н. В.
  КОНЦЕПТ LIFE В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 20. Самаріна В. В.
  МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 21. Семенюк О. А.
  ІДІОСТИЛЬ АВТОРА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО КАРТИНИ СВІТУ
 22. Серебрякова В. В.
  ВВІЧЛИВІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ І МОВНИЙ ФЕНОМЕН
 23. Соколов Д. П., Махонина Н. Г., Соколова О. Д.
  ЯЗЫК ПОЛИТИКИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК?
 24. Спотар-Аяр Г. Ю., Підлипний Я. С.
  ПОРІВНЯННЯ ЯК ВИД КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ
 25. Яремко М. В.
  МОВЧАННЯ ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ РОМАНУ «ЯКОБ ФОН ҐУНТЕН» Р. ВАЛЬЗЕРА

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ , ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Ковальчук О. П.
  ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПОНІМІВ СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 2. Коцюба З. Г.
  РЕАЛІЗАЦІЯ КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО КРАСУ В ПАРЕМІЯХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ
 3. Цимбаліста Л. Р.
  ПАСИВ РЕЦИПІЄНТА В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (З УКРАЇНСЬКИМИ ПАРАЛЕЛЯМИ)

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Горда О. М.
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ПРИЙОМУ «СЕНКАН» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
 2. Карпусенко М. В.‚, Карпусенко Н. В.‚
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (НА ПРИКЛАДІ ДРУГИХ ДЕБАТІВ Х. КЛІНТОН ТА Д. ТРАМПА)
 3. Mykhaylenko V. V.
  ON CORRELATION OF STATIC AND DYNAMIC SEMANTICS
 4. Палєй Т. А.
  ЩЕ РАЗ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПОЛІТИЧНА МОВА» І «ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС»
 5. Пишньоха О. А., Покровська І. Л.
  АНТРОПОНІМИ ЯК ВАГОМІ КВАНТИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)