Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 47-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Бибик С. П., Терещенко С. І.
  КУЛЬТУРА НАУКОВОГО ВИСЛОВЛЕННЯ СТУДЕНТА В КОНТЕКСТІ ПОНЯТТЯ «СЛАБКА НОРМА»
 2. Волянюк І. О.
  ТОПОНІМИ ЯК МАРКЕРИ ПРОСТОРОВОГО КОНТИНУУМУ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА)
 3. Горенко В. М.
  СКЛАДОВІ ЛІНГВОКОНЦЕПТИ ПРОСТІР, МІСЦЕ, ЧАС У ЛІНГВОМЕНТАЛЬНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СВІТУ ПОЕТИКИ І. ПЕРЕПЕЛЯКА
 4. Мігорян О. В., Павлович Т. І., Федич Г. Д.
  ПОНЯТІЙНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ CONFLICT
 5. Мільо А. В.
  КОНЦЕПТ БІЖЕНЕЦЬ/FLÜCHTLING У НІМЕЦЬКИХ МЕДІАТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ПОЛІТИКІВ НІМЕЧЧИНИ І ДОПИСУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ)
 6. Misenyova V. V., Spilnyk T. M.
  PHRASEOLOGICAL UNITS WITH NO DIRECT EQUIVALENTS IN THE ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
 7. Москвичова О. А.
  КОНСТРУЮВАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ
 8. Nagaitseva N. I., Romanov Yu. O.
  THE AKTIONSARTEN AS A LACUNA FOR RFL LEARNERS
 9. Найдеш О. В.
  ФОНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕСТЕМНОЇ ЛЕКСИКИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 10. Nevreva M. M., Diachenko G. F., Zaitseva O. Yu.
  NOMINAL WORD FORMATION MODELS IN THE TEXT CORPORA OF SCIENTIFIC DISCOURSE
 11. Oleinikova G. O.
  TIME – AN INTEGRAL FEATURE OF THE VECTOR MOVEMENT OF SCIENCE-FICTION NARRATIVE
 12. Орел І. І.
  ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ В ПРОЦЕСІ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ
 13. Pavlova O. O.
  DIRECTIONS OF PUBLIC RELATIONS TECHNOLOGIES OF THE NATIONAL GUARD IN UKRAINE
 14. Панькова Т. В.
  ТИПИ ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ЗА СПОСОБОМ РОЗТАШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ
 15. Петрочук Н. О.
  ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ІНТОНУВАННЯ TOBI
 16. Пилипенко І. О.
  ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ВІДНОСИН В АНГЛІЙСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 17. Пітель В. М., Пітель В. І.
  ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ ПРИКАРПАТТЯ
 18. Потапенко Л. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 19. Романцова Я. В.
  ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ
 20. Руденко М. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ФУНКЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ МОВИ
 21. Савчук Т. С.
  ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ФОНОСЕМАНТИКИ, ОНОМАТОПЕЇ ТА МОВНОГО ЗНАКА У ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРІАДІ
 22. Семенова О. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ
 23. Сеник Г. І.
  ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ НА БУКОВИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 24. Скидан М. С.
  ОБРАЗНЕ ВИРАЖЕННЯ ПІР РОКУ В МАЛІЙ ПРОЗІ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО
 25. Смеречинська О. В.
  РОЛЬ СПОЛУЧНИКА ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЧАСУ ALS ПРИ ВИРАЖЕННІ ГРАНИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ОДНОРАЗОВОСТІ ДІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 26. Сова М. В., Вечоринська Т. В.
  СЛОВОТВІРНО-СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ КИТАЙСЬКОЇ ЛЕКСИКИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ
 27. Соприкіна В. Д.
  СУФІКСАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ ПСЕВДОНІМІВ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ
 28. Стасюк О. С., Пісоцька Д. В.
  СЛОВОТВІРНІ ФЕМІНІТИВИ В СУЧАСНІЙ ШВЕДСЬКІЙ МОВІ
 29. Сторонська О. С.
  КАТЕГОРІЯ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ У ВИМІРАХ НІМЕЦЬКИХ ПАРЕМІЙ
 30. Tarnavska T. V., Glushanytsia N. V.
  SECONDARY LINGUISTIC IDENTITY IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
 31. Тернова Ж. А.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ «ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ» КОНЦЕПТУ УСПІШНА ЖІНКА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.)
 32. Черська Ж. Б., Бухінська Т. В., Гладкоскок Л. Г., Семен Г. Я.
  СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ ІЗ КОМПОНЕНТОМ ГОЛОВА (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)
 33. Чубань Т. В., Кардаш Л. В.
  ПРЕФІКСИ ВІДІМЕННИХ ДІЄСЛІВ ІЗ ГРАМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЄЮ
 34. Sharapanovska Yu. V.
  LINGUISTIC APPROACHES TO THE CONCEPT STUDY
 35. Шеремета Л. П.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ: ПОНЯТТЯ ПРО ТЕРМІНОЗНАВСТВО
 36. Шовкопляс Ю. О.
  СФЕРИ ПОХОДЖЕННЯ СЛЕНГОВОЇ МЕТАФОРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 37. Шутова М. О., Голінко А. М.
  ЛІНГВІСТИЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «COVID» У КАРТИНАХ СВІТУ АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Алісеєнко О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВТІЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ В РОМАНІ А. МЕРДОК «THE NICE AND THE GOOD»
 2. Бандура Т. Й.
  ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»
 3. Безродних І. Г.
  LET US REAP OUR JOYS: СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА ПОЕТИЧНОГО НАРАТИВУ ЛЮБОВНОЇ ЛІРИКИ ТОМАСА КЕР’Ю
 4. Bogachevska L. O.
  MELODRAMA STYLE DESCRIPTION OF FEMALE IMAGES AND THEIR FATE IN THE UKRAINIAN AND THE ENGLISH PROSE (G. KVITKA-OSNOVIANENKO “MARUSYA” AND CH. DICKENS “DOMBEY AND SON” IN THE COMPARATIVE TYPOLOGIAL ASPECT)
 5. Вєдєрнікова Т. В.
  ЖАНРОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ Ч. ДІККЕНСА «ЖИТТЯ ТА ПРИГОДИ НІКОЛАСА НІКЛБІ» ЯК РОМАНУ ВИХОВАННЯ
 6. Горанська Т. В.
  СВОЄРІДНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ФАУСТА У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА
 7. Грачова Т. М., Найдьонова Н. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ У ЛІРИКО-ХИМЕРНОМУ РОМАНІ-БАЛАДІ В. ШЕВЧУКА «ДІМ НА ГОРІ»
 8. Гудима А. О.
  ТЕМА ЧИГИРИНА В ЛІТОПИСІ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА
 9. Гурдуз А. І.
  «ДІМ, В ЯКОМУ…» МАРІАМ ПЕТРОСЯН У ФЕНТЕЗІЙНОМУ ПОЛІ КІНЦЯ ХХ – ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХІ СТ.