Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 18-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Агафонова А. М.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ АНТРОПОЗОРІЄНТОВАНИХ КАТЕГОРІЙНИХ ВЕЛИЧИН В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ
 2. Боклах Д. Ю.
  ГЕНЕЗА РЕЦЕПЦІЇ ТОПОСУ МІСТА У ФІЛОСОФІЇ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
 3. Вус М. І.
  ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНОЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)
 4. Гринченко Н. А.
  ПРОБЛЕМА ПОЛИЖАНРОВОСТИ В АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКИХ РОМАНАХ А. Ф. ПИСЕМСКОГО
 5. Дмитрів І. І.
  БОГОСЛОВ’Я ХРЕСТА У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ-«ЛОГОСІВЦІВ»
 6. Захуцька О. В.
  ІМЕНА ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА-ДОВІДНИКА «ВЛАСНІ ІМЕНА ЛЮДЕЙ» Л. Г. СКРИПНИК, Н. П. ДЗЯТКІВСЬКОЇ)
 7. Ільків А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧОГО АВТОБІОГРАФІЗМУ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДІАЛОЗІ «В. СТЕФАНИК – В. МОРАЧЕВСЬКИЙ»
 8. Ковалів С. В.
  НА ЗАХИСТ ШЕВЧЕНКОВОГО СЛОВА: ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ ЛУКИ ЛУЦІВА 1949–1984 РОКІВ
 9. Кульматицька М. Р.
  ЧАСТКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІДІОСТИЛЮ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
 10. Логвиненко О. М.
  ХУДОЖНЯ ФІЛОСОФІЯ «КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА» ЯК ЗАСІБ УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ІСТИН
 11. Савченко Е. В.
  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ
 12. Тендітна Н. М.
  ОБІГРУВАННЯ АПОКАЛІПСИСУ У ПРОЗІ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ
 13. Хрушкова О. А.
  РЕКЛАМНИЙ ТЕКСТ ЯК КОМПОНЕНТ КОМУНІКАЦІЇ (ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА)
 14. Шарова Т. М., Посадна Т. В.
  ХУДОЖНІЙ ЧАС ЯК СВОЄРІДНЕ ЯВИЩЕ ХУДОЖНЬО-СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ В. РОДІОНОВА
 15. Шеремета В. П.
  МОВНА РЕАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО СТЕРЕОТИПУ «ГАРНА ЖІНКА» ЗАСОБАМИ НОМІНАЦІЙ ДЕТАЛЕЙ СТРОЮ, ВЗУТТЯ Й ПРИКРАС У ПІСЕННИХ ТЕКСТАХ
 16. Юган Н. Л.
  СКАЗКИ В. И. ДАЛЯ В ПАРАДИГМЕ ЖАНРА
 17. Юрчишин Т. В.
  ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУСНОГО ЗМІСТУ РЕЧЕНЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ УЗАГАЛЬНЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Плотникова А. А.
  СИСТЕМА ОБРАЗОВ В ПЬЕСЕ ГАО СИНЦЗЯНА «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА»
 2. Федоренко Л. В., Скиданович О. О.
  ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЬBERMENSCH У ПРИТЧІ Ф. НІЦШЕ “ALSO SPRACH SARATHUSTRA”

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Лахманюк А. М.
  ІРОНІЯ ПАРАТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД (М. КОЦЮБИНСЬКИЙ «ПОДАРУНОК НА ІМЕНИНИ»)
 2. Назарець В. М.
  ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ
 3. Сіренко С. А.
  ОСОБЛИВОСТІ НАРАТИВНОЇ МАКРОСТРУКТУРИ ПОВІСТІ Г. ПАГУТЯК «ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ»
 4. Юдкін-Ріпун І. М.
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ЗВОРОТИ ЯК СЛОВЕСНІ МАСКИ

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Коротєєва В. В.
  МІФОЛОГЕМА ВОДИ В ЛІРИЦІ А. ТАРКОВСЬКОГО ТА В. СТУСА
 2. Ничко О. Я.
  КРИТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ДЖОНА СТЕЙНБЕКА (АМЕРИКАНСЬКА, ІТАЛІЙСЬКА, ФРАНЦУЗЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА І ПРЕСА)
 3. Потапенко Л. В.
  ПРАЦЯ Е. САЇДА «ОРІЄНТАЛІЗМ» В ОЦІНЦІ КРИТИКІВ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦІВ
 4. Тьопенко Ю. А.
  РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В АНГЛОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Гайденко Ю. О.
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЛОВА
 2. Маслова С. Б.
  КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НАУКА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
 3. Маторіна Н. М.
  СТАТУС ДЕТЕРМІНАНТНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ
 4. Меньшиков И. И.
  МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТА
 5. Шепель Ю. А.
  СИММЕТРИЯ И АСИММЕТРИЯ КАК КАТЕГОРИИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ)

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Мала Ю. В.
  МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОГО ВПЛИВУ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 2. Матвейко О. В., Меньшикова Е. С.
  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 3. Мічуріна А. О., Ткач Л. М.
  ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У РОБОТІ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВНЗ
 4. Панченко С. А.
  НАЗВАНИЯ КОМАНД КВН И КВН-СРАВНЕНИЯ: СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
 5. Семен Г. Я.
  ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ
 6. Хода Л. Д.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИТАТНОГО МОВЛЕННЯ В СУЧАСНІЙ СЛОВАЦЬКІЙ РЕКЛАМІ
 7. Чік Л. В.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Собецька Н. В.
  ТИПОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, СТИЛІ Й СТРАТЕГІЇ ГЕНДЕРНОГО СПІЛКУВАННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Бехта І. А.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л. В. МОСІЄВИЧ «ДИХОТОМІЯ ЕВФЕМІЇ / ДИСФЕМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»