Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 19-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Абрамович С. Д.
  СТРУКТУРА ПОЭТИЧЕСКОГО ОБРАЗА У МАРИИ ТИЛЛО (СТИХОТВОРЕНИЕ «ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ»)
 2. Біличенко О. Л.
  ПОЕЗІЯ БОГДАНА ЛЕПКОГО В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ (СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ)
 3. Владимирова В. М.
  ХУДОЖНЬО-РЕЦЕПТИВНА МОДЕЛЬ БУТТЯ В РОМАНАХ ОЛЕНИ ПЕЧОРНОЇ «ГРІШНИЦЯ» Й «ФОРТЕЦЯ ДЛЯ СЕРЦЯ»
 4. Ворова Т. П.
  ПРО ДЕЯКІ ВІДПОВІДНОСТІ КАЗКИ «КНЯЖНА МИЛУША» П. О. КАТЕНІНА Й «КАЗКИ ПРО МЕРТВУ ЦАРІВНУ» О. С. ПУШКІНА
 5. Заєць В. Г.
  СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ СЛОВОТВОРЧИХ ЗАСОБІВ ДІЄСЛІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ МАРКА ВОВЧКА
 6. Захарова В. А.
  ЗАСОБИ ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ЛІНИ КОСТЕНКО
 7. Майстренко С. В.
  ПРОБЛЕМИ МОРАЛІ ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ У ДРАМАТИЧНІЙ СПАДЩИНІ М. КРОПИВНИЦЬКОГО
 8. Масловська Т. О.
  ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПОЕТИКИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА
 9. Морошану (Демьянова) Л. И.
  ЛЕКСИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ГОВОРА СЕЛА ЛИПОВЕНЬ-СОКОЛИНЦЫ СУЧАВСКОГО ОКРУГА РУМЫНИИ (VI)
 10. Мошноріз М. М.
  МІФОЛОГЕМА НОЧІ В ПОЕЗІЇ С. ЧЕРКАСЕНКА
 11. Новиков А. О.
  РОМАН ОКСАНИ ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»: ОСНОВНІ ТЕМИ І ОБРАЗИ
 12. Романова І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ У РОМАНІ І. БАГРЯНОГО «МАРУСЯ БОГУСЛАВКА»
 13. Савченко А. Л.
  КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИСЛІВНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СПОЛУЧНИМИ СЛОВАМИ ХТО, ЩО
 14. Сергєєва Г. А.
  ФОНЕТИЧНЕ ОСВОЄННЯ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 15. Слюніна О. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ СТИХІЇ ПОВІТРЯ ПОВІТРЯ/ВІТЕР В ПІЗНАВАЛЬНО-ІНТЕРПРЕТАТИВНИХ СИСТЕМАХ
 16. Топчій Л. М.
  СИНТАКСИЧНІ МАРКЕРИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В МОВІ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ
 17. Фроляк Л. Д.
  ТЕКСТИ З ПІДЛЯШШЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 18. Циганок І. Б.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДЕМОН В УКРАЇНСЬКІЙ ГОТИЧНІЙ ПРОЗІ
 19. Швець А. О.
  ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ МЕШКАНЦІВ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА
 20. Шепель Ю. А.
  ОБ ОТНОШЕНИЯХ СОПРЯЖЕННОСТИ В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЯДУ И НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ В РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
 21. Юган Н. Л.
  ИНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ В. И. ДАЛЯ КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Ващенко Ю. А.
  БЕСТИАРНАЯ ОБРАЗНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ МОРТАЛЬНОЙ ТОПИКИ РОМАНА А. ВОЛОДИНА «ДОНДОГ»
 2. Ісаєва Н. С.
  ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНА ПАРАДИГМА КИТАЙСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ШЛЯХ ДО САМОВИЗНАЧЕННЯ
 3. Маланій Н. І.
  НЕНОРМАТИВНЕ ТІЛО ЯК ЗАГРОЗА ВТРАТИ ОСОБИСТОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛІЗИ ДЖЕНОВИ «ВСЕ ЩЕ ЕЛІС»)
 4. Фоменко Е. Г.
  ОТКРЫТАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ СРЕДА В ИДИОСТИЛЕ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Дмитрієва Т. А., Єльцова С. С.
  МІЖФРАЗОВІ ЗВ’ЯЗКИ В УСНОМУ ТЕКСТІ (ІСТОРІЯ ПИТАННЯ, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ)
 2. Заньковська Г. Д.
  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТІВ
 3. Олексенко І. П.
  МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ІНТЕРНЕТУ В КОНТЕКСТІ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЖАНРОЗНАВСТВА
 4. Поляренко В. С.
  МЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ НАЦІЇ
 5. Чистяк Д. О.
  ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В АНТИЧНІЙ КЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
 6. Шепітько С. В.
  ФОНД ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ОБ’ЄКТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПАРАДИГМ ЛІНГВІСТИКИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Баланаева О. В.
  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТОВ И ОБРАЗОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ С ПОМОЩЬЮ СУФФИКСОВ
 2. Біляніна В. І.
  ДІАЛОГОВІ СТРАТАГЕМИ В КИТАЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ
 3. Доля А. Ф.
  СЕМАНТИКА ЛЕКСЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ ГЕРМАНСЬКИХ, СЛОВ’ЯНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ)
 4. Попова О. В., Дін Сінь, Стародубенко Л. Є.
  АКАДЕМІЧНО-ОФІЦІЙНИЙ ДИСКУРС В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, КИТАЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
 5. Шульга С. Я.
  КОМПАРАТИВНІ ВІДНОШЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Бережна О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕОЛОГІЗМІВ СФЕРИ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ Й КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 2. Давиденко А. О.
  ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ
 3. Журавель Т. В., Хайдарі Н. І.
  ПОНЯТТЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ
 4. Каширіна І. В.
  ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕКЛАДІВ С. КАРАВАНСЬКОГО
 5. Мізецька В. Я., Образцова О. М.
  СПЕЦИФІКА АНГЛО-КИТАЙСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ
 6. Ребрій І. М.
  ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО АНАЛІЗУ АРТЛАНГІВ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Вишнівський Р. Й., Терлецька Л. П.
  АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ)
 2. Городецька І. В.
  СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 3. Крапива Ю. В.
  ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ТЕКСТІ
 4. Марчак Т. А.
  НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ – ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОЇ СТІЙКОСТІ, САМОУТВЕРДЖЕННЯ НАЦІЇ В ПУБЛІЦИСТИЦІ В. ЕЛЛАНА-БЛАКИТНОГО
 5. Миронюк Д. І.
  КОНЦЕПЦІЯ ВИДАННЯ – В УМОВАХ ВИЖИВАННЯ
 6. Миронюк Н. Д.
  КНИГИ, ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛИ – ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ БУКОВИНИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
 7. Паньчак О. В.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ІМЕН ФРАНКОФОННОГО ІНТЕРНЕТУ
 8. Пуленко І. А., Сазикіна Т. П.
  КАТЕГОРІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ТА ЕМОЦІЙНОСТІ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-СТАТЕЙ)
 9. Хода Л. Д.
  МОРФОЛОГІЧНІ ДЕВІАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВАЦЬКИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
 10. Янкович М. В.
  ХУДОЖНІ ЗАСОБИ У ТЕКСТАХ ОРАТОРСЬКОГО ДИСКУРСУ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДЕМОСФЕНА)