Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 20-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Bobrovnyk S. M.
  ETYMOLOGY OF ENGLISH IDIOMS
 2. Борис Д. П.
  МЕХАНІЗМИ ТА МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ АПЕЛЯТИВАЦІЇ В АНГЛІЙСЬКИХ НЕОСЛЕНГІЗМАХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 3. Vysotska R. R.
  LA REALISATION SYNTAXIQUE DE LA NEGATION DANS LA LANGUE FRANÇAISE
 4. Грищенко Я. С.
  СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІРШОВАНОГО ТВОРУ
 5. Дорошенко О. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ DER DEUTSCHE BÜRGER
 6. Кійко С. В.
  СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОМОНІМІЇ СКЛАДНИХ СЛІВ
 7. Ковальова С. М.
  МІСЦЕ КОНЦЕПТУ BEAUTY В КОНЦЕПТОСФЕРІ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ
 8. Кравцова І. І.
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ВИЗНАЧЕННЯ, ПІДХОДИ, КЛАСИФІКАЦІЇ
 9. Ладыженская С. Ю.
  МЕЛОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ РЕЧИ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
 10. Лазебна Н. В.
  ЛЕКСИЧНІ ТА ВІЗУАЛЬНО-ГРАФІЧНІ ІННОВАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ: ЛІНГВАЛЬНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
 11. Mesut Kurnaz
  THE CATEGORY OF INTENSITY AND ITS REFLECTION IN THE AZERBAIJANI PHRASEOLOGY
 12. Mykhaylenko V. V.
  STRUCTURING ADVERTIZING DISCOURSE
 13. Морошану Л. И., Никитина И. В.
  «MÉTHODE COURTE, FACILE ET PRATIQUE DE LANGUE ITALIENNE» АНТОНИО ПИЛЛЕРА КАК ПАМЯТНИК ЛИНГВО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (СТАТЬЯ 2)
 14. Нікітіна І. В.
  СТРУКТУРИ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ УСКЛАДНЕНОГО РЕЧЕННЯ
 15. Ницполь В. І.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЖА-МАНІЯКА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ ТОМАСА ГАРРІСА «THE SILENCE OF THE LAMBS» І СТІВЕНА КІНГА «MISERY»)
 16. Новаковская О. Н.
  ОППОЗИТИВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ЖИЗНЬ/СМЕРТЬ В ВЕРБАЛИЗОВАННОМ КОНЦЕПТЕ BLOOD
 17. Підгірна Н. М.
  КОМУНІКАТИВНІ ТИПИ КОМПРЕСИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 18. Попович Е. С., Цапенко Л. Е., Данцевич Л. Г.
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АБСОЛЮТНЫЙ» В АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКЕ
 19. Правдівцева Ю. С., Здвізова М. О.
  КРЕАТИВНІ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
 20. Soroka L. T., Pukaliak M. V.
  ASPECTUAL CLASSES OF PREDICATES IN MODERN ENGLISH
 21. Савчук Р. І.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НАРАТИВНОГО ТЕКСТОТВОРЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ XVIII–XXI СТОЛІТЬ
 22. Сай І. В.
  ЩОДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ ГОМЕРІВСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (НА ОСНОВІ ПОЕМ «ІЛІАДА» Й «ОДІССЕЯ»)
 23. Смаглий В. М.
  ВОСПРИНИМАЕМЫЕ ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЛИТВЫ В АНГЛИКАНСКОМ БОГОСЛУЖЕНИИ
 24. Суима И. П.
  ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕСПОНСИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
 25. Ходаковська Н. Г.
  ФІГУРИ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ПОЕЗІЇ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ
 26. Черныш Н. О.
  НОВЫЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ ПОЭЗИИ ЧЖАН ЦЗЫЯНА
 27. Tchystiak D. О.
  PROBLÈMES DE LA CONCEPTUALISATION DANS LA SÉMANTIQUE INTERPRÉTATIVE
 28. Шевченко М. Ю., Хлынина М. Н.
  РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
 29. Шенько М. М.
  МОДАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРИПУЩЕННЯ В ДИСКУРСНОМУ СЕГМЕНТІ НАРАТИВУ
 30. Shchypachova D. S.
  DIFFERENTIATED APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Ануріна І. С.
  ПРИЙОМ КОМПЕНСАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ВІДТВОРЕННЯ ПОРУШЕНОЇ МОВНОЇ НОРМИ В ХУДОЖНІХ ТВОРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ Д. КІЗА «КВІТИ ДЛЯ ЕЛДЖЕРНОНА» УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ)
 2. Бережна О. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НЕЖИВОГО ПІДМЕТА В РОЛІ АГЕНТА ДІЇ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ АСТРОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
 3. Buts J. V., Ibraguimova S. V.
  PRINCIPAUX PROCÉDÉS DU TRANSFERT DE LA VALEUR PRAGMATIQUE DES NÉOLOGISMES FRANÇAIS
 4. Гапоненко Л. П.
  ГЕРУНДІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Ф. С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»
 5. Гончаренко Е. П.
  «ІНЕРЦІЯ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ»: СОНЕТ ШЕКСПІРА № 66 У ПЕРЕКЛАДІ ІВАНА ФРАНКА, ОСИПА РУМЕРА ТА САМУЇЛА МАРШАКА
 6. Государська О. В.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ
 7. Желясков В. Я.
  СТРУКТУРА І СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА
 8. Зуєнко Н. О., Добринська Д. М.
  ЛЕКСИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЇ РИБНИЦТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ)
 9. Кириллова М. Д., Яровенко Л. С., Воробьева Е. В.
  СООТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
 10. Коваленко И. Н.
  ЯЗЫКОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК КНИГИ П. ДРУКЕРА «MANAGEMENT: TASKS, RESPONSIBILITIES, PRACTICES»: СЛУЧАИ ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОГО И СИНТАКСИЧЕСКОГО ИСКАЖЕНИЯ ИСХОДНОГО ТЕКСТА
 11. Пуга О. О., Білик О. О.
  ПРИКМЕТНИКИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ЗОВНІШНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»
 12. Ремньова А. М.
  ПОЕЗІЇ Е. А. ПО В УКРАЇНСЬКИХ І РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
 13. Шніп Ю. В.
  ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ «ЧАС» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ