Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 21-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Mykhaylenko V. V.
  THE CORPUS-BASED MEANING DIFFERENTIATION OF THE ADJECTIVE PUBLIC
 2. Анастасьєва О. А.
  МОВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАГМАТИЧНОЇ НАСТАНОВИ НА КОНСТАТАЦІЮ ТА РЕЗЮМУВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ АФОРИЗМІ
 3. Брона О. А.
  СЕМАНТИКА І СТРУКТУРА ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕФІНІЦІЙНИХ ШАБЛОНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ТЕКСТІВ)
 4. Варешкина Н. В., Смирнова Н. Н.
  СЛОВАРЬ-МИНИМУМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ
 5. Варламова А. А.
  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. РОУЛЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»)
 6. Глущук-Олея Г. І.
  ТИПОЛОГІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: ОГЛЯД РІЗНИХ ПІДХОДІВ ТА ЇХ УНІФІКАЦІЯ
 7. Горбач І. М.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРАТИВНОЇ СТРУКТУРИ СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 8. Гриня Н. О.
  КОНТРАСТ У ФАКТУРІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПРОЗОВОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 9. Гусейнов Аміралі Самір огли
  ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КУЛІНАРНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЯК МІКРОСИСТЕМИ НАУКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
 10. Дмитренко О. П.
  ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА «ЛЮДИНА СОЦІАЛЬНА» ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 11. Жигоренко І. Ю.
  ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУ KLOSTER У ТВОРАХ Г. ГЕССЕ
 12. Калініченко О. М.
  МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: НАПРЯМИ ЛІНГВОПОЕТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 13. Коропатніцька Т. П.
  ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРІВНЯННЯ В НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОМУ ТЕКСТІ
 14. Косович О. В.
  ЛЕКСИЧНИЙ НОВОТВІР У КОНТЕКСТІ МОВНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ
 15. Котова І. А.
  ДИСКУРСИВНА ПОВЕДІНКА ГЕРОЯ ТА АНТИГЕРОЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ КІНОДИСКУРСІ
 16. Кривенець І. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ІРРЕАЛЬНОГО В ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ БЕРНАРА ВЕРБЕРА “L’EMPIRE DES ANGES”)
 17. Кулина О. В.
  КОНСТИТУТИВНІ ОЗНАКИ АНГЛОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ ЗАПОВІТУ
 18. Ланчуковська Н. В.
  ПРОСОДИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ІНВЕРСІЇ ЯК СПОСОБУ СТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 19. Лисова К. А.
  ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛІМІНАЛЬНОГО ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПОЕЗІЇ
 20. Маркіна С. В.
  РОЛЬ СЕМАНТИЧНОЇ ІЗОТОПІЇ В УТВОРЕННІ СКЛАДНОГО ФРЕЙМА ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 21. Мельничук Р. І.
  СПЕЦИФІКА ФОНОЛОГІЧНИХ ОЗНАК СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО ВОКАЛІЗМУ
 22. Молгамова Л. О.
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НАРАТИВНОГО ДЕЙКСИСА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ G. FORMAN “IF I STAY”)
 23. Нагорна О. П.
  СТРАТЕГІЯ Й ТАКТИКИ УСУНЕННЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТІ
 24. Наумович Т. В.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ІМЕНІ КОНЦЕПТУ ZEIT/ЧАС У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ
 25. Пєшкова О. А.
  ІМПЛІЦИТНІ ТА ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СЕНСОРНИХ КОДІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ДЖОНА ФАУЛЗА “THE MAGUS”)
 26. Попельнух Д. А.
  АРХЕТИПІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ НІЧ У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 27. Прима В. В.
  СИНОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТУРИЗМУ
 28. Пуш О. М.
  ПРО ДИНАМІКУ РОДУ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ: ПОШУКИ ТА МІРКУВАННЯ
 29. Русакова А. В.
  ТИПИ ЛЕКСИЧНОЇ НОМІНАЦІЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОГО ТИПАЖУ «АВАНТЮРИСТКА» ЗА ЧАСТИНОМОВНОЮ НАЛЕЖНІСТЮ
 30. Рыжкова В. В.
  КАТЕГОРИЯ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ: ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ С ПОЗИЦИИ ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКИ
 31. Слабковська В. О.
  ШЕКСПІРІВСЬКИЙ ІНТЕРТЕКСТ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ КІНО- ТА ТЕЛЕДИСКУРСАХ
 32. Сологуб Л. В.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ТАКТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАПРУГИ В СУЧАСНОМУ НАУКОВО-ДИДАКТИЧНОМУ ДИСКУРСІ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
 33. Сухова А. В.
  ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВИЙ РІВЕНЬ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ НОВЕЛИ
 34. Устименко С. Є.
  СОЦІАЛЬНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ НЕПРЯМИХ РЕСПОНСИВНИХ РЕПЛІК У НЕСТАНДАРТНИХ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЯХ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ
 35. Фоменко Е. Г.
  АТТРАКТОР ЭПИФАНИЧЕСКОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ В «ПОМИНКАХ ПО ФИННЕГАНУ» ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
 36. Цапенко Л. В.
  МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ
 37. Чуян С. О.
  КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ АВТОРСЬКОЇ МОДЕЛІ СВІТУ РОМАНУ Г. МЕЛВІЛЛА «МОБІ ДІК»

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Галинська О. М.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ МОТИВІВ СУБСТАНТИВНОГО ГРАМАТИЧНОГО КОДУ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
 2. Каустов А. В.
  РОЛЬ РИТОРИЧНИХ СТРАТЕГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)
 3. Піскунов О. В.
  ПРИЧИНИ МОВНИХ ЗМІН В УКРАЇНСЬКІЙ КОМПАРАТИВІСТИЦІ 30-Х РР. ХХ СТ.
 4. Птуха В. А.
  НОМІНАЦІЇ ОДЯГУ ЯК ПРОТОТИП ПОХОДЖЕННЯ ОНІМНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ