Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 26-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Andrusiak I. V.
  NEW WORDS IN ENGLISH: TAKING A CLOSE LOOK AT WINNERS OF THE WORD OF THE YEAR
 2. Боднар О. М.
  ТЕРМІНОЛОГІЧНА НАСИЧЕНІСТЬ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ З ЕКОЛОГІЇ
 3. Божко О. С.
  ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ «САСПЕНС» У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЖАНРУ «ХОРРОР»
 4. Semen H. Ya., Muradkhanian I. S., Hladkoskok L. H.
  TEACHING ENGLISH TO MUSIC MAJORS
 5. Глінка Н. В., Шишенко С. С.
  МОДИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 6. Гринюк О. С.
  ПАРОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ АФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 7. Данилович О. Д.
  ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ ПРИКМЕТНИКІВ З ІМЕННИКАМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ
 8. Дегтярьова Є. О.
  ВНУТРІШНЄ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ В ЕКСТРАГОМОДІЄГЕТИЧНІЙ ОПОВІДІ(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ж. ЕШНОЗА “NOUS TROIS”)
 9. Deychakivska O. V.
  SEMANTIC PECULIARITIES OF ADJECTIVES IN THE FUNCTION OF THE PREDICATIVE
 10. Іванотчак Н. І.
  ІЛЛОКУТИВНІ ТИПИ ВЕРБАЛЬНИХ ПРОЯВІВ ЕМПАТІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ
 11. Ковалюк М. В.,
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ КЛАСИ СУПРОВІДНИХ ІМЕННИКІВ ДО ЛЕКСЕМИ-ІМЕНІ КОНЦЕПТУ LANGUAGEУ БРИТАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 12. Козуб Л. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 13. Kolisnychenko T. V.
  CHANGES IN PLACE NAME SEMANTICS IN THE TOURISM ADVERTISING DISCOURSE
 14. Марчук О. В.
  ВЛАСНІ НАЗВИ У ФЕНТЕЗІЙНИХ ТВОРАХ: КЛАСИФІКАЦІЯ АНТРОПОНІМІВ
 15. Матіяш-Гнедюк І. М.
  АКТУАЛІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ЛЕКСЕМИ “WOMAN” У БРИТАНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
 16. Mikonya György
  LESEN LERNEN UND DIE FIBEL
 17. Mykhaylenko V. V.
  A SEMANTIC SCALE OF GRADABLE ANTONYMY PAIRS
 18. М’ясоїд Г. І., Беспалова Н. В.
  ДОБІР ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ТЕМИ «ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА У ТУРИЗМІ» ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ
 19. Палєй Т. А.
  СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІВ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛАХ ВИСТУПІВ ПРЕЗИДЕНТІВ США Б. ОБАМИ ТА ДЖ. БУША)
 20. Прокойченко А. В.
  СПЕЦИФІКА ЕМОТИВНОГО ТЛА РОМАНУ Д. Г. ЛОУРЕНСА «БІЛИЙ ПАВИЧ»
 21. Рубанець Т. В.
  СТРУКТУРНИЙ РОЗПОДІЛ КОНВЕРСИВІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 22. Савчук Р. І.
  НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ «ДЗЕРКАЛО» ТА ЇЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ У ФРАНЦУЗЬКОМУХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ XVIII СТОЛІТТЯ
 23. Semenko I. V., Tomka I. E., Shalajeva A. V.
  THE PLACE AND ROLE OF TERMS-EPONYMS IN MEDICAL TERMINOLOGY OF SURGERY
 24. Сердюк О. В.
  АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТАМИ «КІШКА» ТА «СОБАКА»,ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ МАКРОПОЛЕ «ЛЮДИНА»
 25. Стрілець-Запотічна Н. Я., Вачинич Л. І.
  UNITES PHRASEOLOGIQUES AVEC ADJECTIFS “BLANC” ET “NOIR” EN FRANÇAIS ET EN UKRAINIEN
 26. Телеки М. М.
  СЛОВОСКЛАДАННЯ У СУЧАСНІЙ ЛАТИНСЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 27. Тищенко О. О.
  КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРЕЦЬКИХ ГАЗЕТНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ РЕЦЕНЗІЙ
 28. Фоменко Е. Г.
  ПОСТСОВЕТСКОЕ ДЖОЙСОВЕДЕНИЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
 29. Шепітько С. В., Шарунова А. В., Пилипшанова К. В., Попова С. С.
  ВЕЛЕРИЗМИ, ПРОВЕРБІАЛЬНІ ПОРІВНЯННЯ ТА ПРИСЛІВ’Я ЯК ЖАНРИ ПАРЕМІЙ

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Гончаренко Е. П., Кривошея А. В.
  ТЕРМІНИ, ЩО ОПИСУЮТЬ ТЕРОРИЗМ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ:THE GUARDIAN, BBC, CNN, IRISH CENTRAL ТОЩО)
 2. Коваленко И. Н., Варламова А. А.
  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕИ СПЕЦИФИКА ЕЕ ПЕРЕВОДА (НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. КИПЛИНГА “LOVERS’ LITANY”)
 3. Лобанова В. В.
  МОРФЕМА КАК НЕТИПИЧНАЯ ЕДИНИЦА ПЕРЕВОДА
 4. Остапенко С. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУАНГЛІЙСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ
 5. Падалко В. В.
  ОМОНІМИ ЯК ОСНОВА ГРИ СЛІВ У ТВОРІ ВІЛЬЯМА ТЕККЕРЕЯ «ЗАПИСКИ ЖОВТОПЛЮША» ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД
 6. Разумна К. А.
  ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ УКРАЇНСЬКОЇ СУЧАСНОСТІ В БРИТАНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 7. Шахновська І. І.
  КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА КОМПЛІМЕНТУ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ
 8. Шульженко Ю. М.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ КІНОТЕКСТУ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Нізамутдінов Ф. М., Григораш Т. В.
  МОВНА ГРА В КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ ЗМІ ТА РЕКЛАМИ
 2. Gryshchenko O. V.
  LIE, DECEPTION, FAKE AND TRUTH
 3. Климентова О. В.
  ЛІНГВАЛЬНІ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ ТА УКРАЇНСЬКА РЕАЛЬНІСТЬ
 4. Яблочнікова В. О.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Кондратюк І. Б.
  СУБ’ЄКТИВНИЙ ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГАРМОНІЇ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ
 2. Наріжна Л. М.
  АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
 3. Орлова О. В., Доній В. С.
  ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИМОГ
 4. Юрченко О. В.
  КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ