Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 31-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Алексєєва Н. М.
  ТАКСОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІППОНІМІВ
 2. Алиева У. Х.
  НОМИНАТИВНАЯ СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНТЕНСИВНОЙ ТИПОЛОГИИ
 3. Бабій О. Р., Лопатюк О. В.
  ПРАГМАТИКА КОНТЕКСТУАЛЬНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ «ВВІЧЛИВІСТЬ»
 4. Баланюк С. С.
  СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ОСОБЛИВИЙ В АНГЛІЙСКІЙ МОВІ
 5. Вакулінська Л. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЧАСУ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ
 6. Vyslobodska I. M.
  TYPES OF MEANINGS OF PARTICLE “UP” IN ENGLISH PHRASAL VERB “TAKE UP”
 7. Гонта І. А., Пастушенко Т. В.
  ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ АНГЛІЙСЬКИХ КОМПОЗИТ-КОЛОРАТИВІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ»)
 8. Горченко О. А.
  ДИСКУРС-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ
 9. Гулиев Р. Б.
  СОВРЕМЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ И ДИАЛЕКТЫ, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ОГУЗДЖА
 10. Huseynova-Gahramanli A. A.
  FONETIC ADAPTATION OF INTERNATIONAL TERMS IN THE AZERBAIJANI LANGUAGE
 11. Давидович С. С.
  СТРАТЕГІЯ ІНФОРМУВАННЯ У ЖАНРІ «ПРОСПЕКТ УНІВЕРСИТЕТУ» (НА МАТЕРІАЛІ ПРОСПЕКТІВ ВНЗ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ)
 12. Danylchenko I. V., Velenchuk Yu. I.
  REPRESENTATION OF EVENT PERSPECTIVE IN NEWS DISCOURSE
 13. Zadorozhnyy V. V., Hasko O. L.
  DEVELOPING STUDENTS’ RHETORICAL SKILLS IN THE FRAMEWORK OF PROFESSIONAL DISCOURSE
 14. Zaslonkina A. V.
  PERFORMANCE OF PERCEPTION: THE SEMIOTICS OF THE SENSIBLE AND BEYOND
 15. Застровська С. О., Найдюк О. В.
  ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОПРЕЦЕДЕНТУ
 16. Карпiнська Л. Л.
  РОЛЬ МОВНО-ВИРАЖАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У КАЗКАХ О. УАЙЛЬДА Й ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ
 17. Косович О. В.
  ОМОНIМИ У КОРПУСI НОВОТВОРIВ-АБРЕВIАЦIЙ
 18. Котвицька В. А.
  РЕПРЕЗЕНТАНТИ ЛЕКСИЧНОЇ КОГЕЗІЇ У ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ)
 19. Крайняк О. М
  КОНОТАТИВНО МАРКОВАНІ ЕЛІПТИЧНІ ІМЕННИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 20. Кузик Н. Ю.
  КОЛЬОРНІ ЛЕКСЕМИ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ КАТЕГОРІЇ «РЕЧЕВОСТІ» У НОВОМУ РОМАНІ (НА ПРИКЛАДІ НОВЕЛИ АЛЕНА РОБ-ГРІЄ “DANS LES COULOIRS DU MÉTROPOLITAINE” («У КУЛУАРАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ»))
 21. Кучеренко А. О.
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В АРАБСЬКИХ МІСЬКИХ ЛЕГЕНДАХ ПРО КОХАННЯ
 22. Лесневська К. В.
  СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ТИПИ ЗАГОЛОВКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАНЬ ДЖЕРОМА СЕЛІНДЖЕРА)
 23. Мігорян О. В., Негрич Н. Д.
  ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ФАЗОВОСТІ ВІДІМЕННИКОВИМИ ПОХІДНИМИ
 24. Мизин Т. О.
  СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ АНТОНІМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 25. Мирковіч І. Л.
  АНГЛОМОВНИЙ КАЗКОВИЙ ДИСКУРС У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ
 26. Mykhaylenko V. V.
  CORRELATION OF INTERJECTION AND EXCLAMATION: ANTHROPOCENTRIC ASPECT
 27. Михайлюк Н. П.
  ТРАНСПОЗИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АНГЛИЙСКИХ ВОЗВРАТНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
 28. Оксанич М. П.
  МАРКЕРИ КОРЕЛЯЦІЇ У СЕРЕДНЬОНІМЕЦЬКОМУ СКЛАДНОПІДРЯДНОМУ РЕЧЕННІ
 29. Піскозуб З. Ф.
  АБСТРАКТНИЙ ІМЕННИК У ІЄРАРХІЧНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОПОЗИЦІЯХ ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНОГО ТИПУ
 30. Пєшкова О. Г.
  НАУКОВИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ МОВНОЇ ГРИ
 31. Погоріла А. І.
  СЛОВОТВІРНІ МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 32. Попова Н. М.
  КОРЕЛЯЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ЗМІН І ТЕОРІЇ ПРОТОТИПІВ У МОВНІЙ І КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ІСПАНІЇ
 33. Сєчіна С. І.
  CЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПОЛІСЕМАНТИЧНИХ ІМЕННИКІВ – РЕПРЕЗЕНТАНТІВ КОНЦЕПТУ ІДЕНТИЧНІСТЬ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ
 34. Ставцева B. Ф.
  ІНСТИТУЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДІА-ДИСКУРСУ США
 35. Talavira N. M., Pavlenko M. H.
  LINGUISTIC REPRESENTATION OF NORMS OF APOCALYPTIC AND NORMAL SOCIETIES IN INTERNET NEWS DISCOURSE: THE VANTAGE THEORETIC APPROACH
 36. Фоменко О. С.
  НАЗВА КРАЇНИ ЯК МАРКЕР НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: БІРМА ЧИ М’ЯНМА
 37. Чепурна З. В.
  ВЛАСНА НАЗВА ЯК СКЛАДНИК НІМЕЦЬКОГО ОНОМАСТИЧНОГО ЛЕКСИКОНУ
 38. Четова Н. Й.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНА РЕАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТУ УЯВНИЙ ПРОСТІР В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДЖ.Р.Р. ТОЛКІНА , К.С. ЛЬЮЇСА , У.К. ЛЕ ҐУЇН ТА ДЖ.К. РОЛІНҐ)
 39. Мамедова Ш. Г.
  ГЛАГОЛ КАК ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА В НАХИЧЕВАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ
 40. Шукюрзаде Ш. Д.
  АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СЛОВА ОБЩЕТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ НАСИМИ
 41. Ярема О. Б.
  КРОСДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯВИЩА АЛЮЗІЇ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Ажогіна Н. В.
  ЛІНГВІСТИЧНI ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕНТАРЯ ЯК ОБ’ЄКТA НАУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
 2. Вусик Г. Л.
  ГЕНДЕРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ СУБТЕКСТУ АДРЕСАНТА В ОГОЛОШЕННЯХ ПРО ЗНАЙОМСТВО
 3. Кондрашова А. В.
  ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ВИКЛАДАННІ ESP
 4. Лазаренко Л. М., Барабаш І. В.
  ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 5. Лютянська Н. І.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕТНОЦЕНТРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
 6. Межуєва І. Ю., Єльцова С. С.
  ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНОМУ ВНЗ
 7. Нижникова Л. В.
  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ В ОТБОРЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА
 8. Осадча О. В.
  СТВОРЕННЯ МОВНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
 9. Романюха М. В.
  ВЕРБАЛЬНИЙ ПРОСТІР КОМУНІКАЦІЇ В СУБКУЛЬТУРІ АРГЕНТИНСЬКОГО ТАНГО