Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 8 том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Гривина В. С.
  ТРАНСГРЕССИЯ И КОНТРКУЛЬТУРА В АМЕРИКАНСКОМ РОМАНЕ 1960-90-Х ГОДОВ (У. БЕРРОУЗ, Ч. ПАЛАНИК)
 2. Milova M. N.
  WORKING ON LITERARY ANALYSIS: FROM THEORY TO PRACTICE
 3. Миньяр-Белоручева А. П.
  СИМВОЛЫ И ОБРАЗЫ ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ В МИРЕ ДЖОЙСА
 4. Расевич Л. П.
  САМОХАРАКТЕРИСТИКА ШЕРЛОКА ХОЛМСА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІМІДЖУ «ВИНЯТКОВОГО ГЕРОЯ»
 5. Семенец О. С.
  ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ АНТИЧНОГО НАСЛЕДИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
 6. Тупахіна О. В.
  ЖАНРОВІ МОДЕЛІ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ІНТЕР’ЄРІ РОМАНУ ГРЕМА СВІФТА «EVER AFTER»
 7. Шульга А. П.
  ПОЛИСТИЛИСТИКА БИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА Э. БЕРДЖЕССА «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Абрамова Е. Ю.
  КОММУНИКАТИВНАЯ РОЛЬ РЕАКЦИИ НА КОМПЛИМЕНТ В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГИЗИРОВАНИЯ
 2. Алексієвець О. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОЧКИ ЗОРУ ПРОМОВЦЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ)
 3. Артеменко Ю. О.
  ВИСЛОВЛЕННЯ З ІМПЛІКАТИВНИМИ ПРЕДИКАТАМИ: МОВЛЕННЄВОАКТОВИЙ ПІДХІД
 4. Басок В. А.
  PRAGMASEMANTIK DER KONTEXTUELLEN SYNONYME IM DEUTSCHEN
 5. Бехта І. А., Паров’як І. І.
  ЕКСПАНСІЯ ВИХІДНОЇ МОДЕЛІ РЕЧЕННЯ НІМЕЦЬКОГО ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ
 6. Бигунова Н. А.
  ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ В ПОЛОЖИТЕЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ РЕЧЕВЫХ АКТАХ
 7. Біскуб І. П.
  ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАНЬ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 8. Білоус Ю. В.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 9. Боровик О. Л.
  САГА ПРО МАЛИЙ ЖАНР ФОЛЬКЛОРУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ)
 10. Боса В. П.
  НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ В МОВІ ТА В МОВЛЕННІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЕПРЕСИВНОГО
 11. Боштан А. В.
  EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ADNOMINALER ATTRIBUTE IM DEUTSCHEN
 12. Гладка В. А.
  ОСНОВНІ СЕМАНТИЧНІ ФАКТОРИ НЕКОМПОЗИЦІЙНОСТІ ФО ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
 13. Гузак А. М.
  БІБЛІЯ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ФЕНОМЕН ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ)
 14. Данилюк С. С.
  КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОЦЕС У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ
 15. Дерябіна А. А.
  МОВА ПРАВА ЯК ФАХОВА МОВА
 16. Домброван Т. І.
  ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКА: ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СИМБІОЗУ
 17. Дулепа І. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВИХ МОВ У СТРУКТУРІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ
 18. Євдокимова І. О.
  ІНТОНАЦІЙНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ВПЛИВУ НА ГЛЯДАЧА У РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
 19. Задобривская О. Ф., Балан М. В.
  МЕТАФОРИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФАШИЗМА (НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛЫ ТОМАСА МАННА «МАРИО И ВОЛШЕБНИК»)
 20. Захарченко С. М.
  О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЗАИМСТВОВАНИЙ С СУФФИКСОМ -IEREN В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XVII ВЕКА
 21. Кійко С. В.
  СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОМОНІМІЇ В СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 22. Козак Н. И.
  ИССЛЕДОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ФАМИЛИЙ KERKELING, KIRCHMANN, KERKMANN, KUNZ, HINZ, KONRAD, ЗАФИКСИРОВАННЫХ В КОЛОНИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
 23. Коломієць Н. В.
  СПЕЦИФІКА ВЕРБАЛЬНОЇ РЕППРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ 意 «ДУМКА» В КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 24. Консевич М. С.
  ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБАЛЬНИХ МАРКЕРІВ У ІНТЕРАКЦІЙНИХ КОАЛІЦІЯХ
 25. Костромина О. В.
  СУПРАСЕГМЕНТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
 26. Кузнецова М. О.
  ВТОРИННИЙ ДИСКУРС АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: СПЕЦИФІКА НАРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ
 27. Куковська В. І.
  ЗВИНУВАЧЕНИЙ – ВИСОКОМОРАЛЬНА ЛЮДИНА? (ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ В АДВОКАТСЬКІЙ ПРОМОВІ)
 28. Ладыненко А. П.
  ИНОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
 29. Лазебна Н. В.
  ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ ГАЛУЗІ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 30. Лут К. А.
  АРГУМЕНТАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
 31. Митькина Е. Н.
  АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ МАКРОУРБАНИСТИЧЕСКИХ НОМИНАТЕМ
 32. Михайлюк Н. П.
  ОСОБЕННОСТИ ПРОНОМИНАЛЬНОЙ АНТРОПОГЕНДЕРНОЙ ТРАНСПОЗИЦИИ В СФЕРЕ ЗООНИМИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ
 33. Морозова І. Б.
  ПРОСИГНАЛЬТЕ − И ВАС УСЛЫШАТ!
 34. Образцова О. В.
  СТРУКТУРНІ ТА ЗМІСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВЕРДЖУВАЛЬНО-ЗАПЕРЧУВАЛЬНИХ СЛІВ-РЕЧЕНЬ ЯК РІЗНОВИДУ ВИСЛОВЛЕНЬ З ЧАСТКОВОЮ АБО НУЛЬОВОЮ ПРЕДИКАЦІЄЮ
 35. Олексієнко А. В.
  ПАРАНТЕЗА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВИД ДЕТЕРМІНАТИВНИХ ПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ
 36. Остапчук А. Л.
  СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ РУХУ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ
 37. Пожарицька О. О.
  ПОГОДЖУЮСЬ, БО НЕ ЗГОДЖУЮСЬ?
 38. Попко Е. А.
  НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ АФФЕКТА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
 39. Рибакова К. А.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОНОМАСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ДОБИ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ 1853-1856 РР. У НАЗВАХ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ВІКТОРІАНСЬКОГО ПЕРІОДУ
 40. Рыжих В. И.
  ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО РУССКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ
 41. Самохіна В. О.
  ГУМОРИСТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 42. Сидорова М. О.
  УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР ДИСКУРСИВНОЙ ИМПЛИКАТУРЫ
 43. Степаненко О. А.
  ПЕРСОНАЖНЫЙ ДИАЛОГ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОГНИТИВНОЙ СУЩНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЖАНРА «ДЕТЕКТИВ»
 44. Нечипоренко Б. Ю., Стрельцова К. О.
  ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
 45. Такташева И. Р.
  О СЕМАНТИКЕ КОМПОЗИТОВ – НАИМЕНОВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
 46. Таланова О. Ю.
  ПОНЯТТЯ ПРЕДИКАТИВНОСТІ ТА ПРЕДИКАЦІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІСТИЦІ
 47. Тараненко О. В.
  СЕМАНТИКА ОЦІННИХ ЕРГОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 48. Таранець В. Г.
  ШУМЕРИ Й ТРИПІЛЛЯ
 49. Удовенко І. В., Борисова А. О., Арделян М. В.
  МІСЦЕ СУЦІЛЬНООФОРМЛЕНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ У СИСТЕМІ ПРИСЛІВНИКІВ ЯК ЧАСТИНИ МОВИ
 50. Унтилова Е. Е.
  ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПОП МУЗЫКАНТОВ В НЕФОРМАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ
 51. Федоренко О. І.
  РОЗМЕЖУВАННЯ ВІЛЬНИХ ТА СТАЛИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 52. Федорова Ю. Г.
  КАТЕГОРІЯ «ТРАНСФОРМАНТИ» В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГАЗЕТНОМУ ДИСКУРСІ
 53. Фоменко Е. Г.
  КУЛЬТУРНЫЕ КОНСТАНТЫ В ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА
 54. Цобенко О. В.
  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ «ЮВЕЛІРНІ ПРИКРАСИ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 55. Черновол-Ткаченко О. А., Пешкова О. Г.
  ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА МЕТАТЕКСТА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
 56. Tchystiak D. O.
  CONCEPT SYMBOLE PHONЙTIQUE DANS LA RЙFLEXION ESTHЙTIQUE DU SYMBOLISME BELGE
 57. Шкворченко Н. Н.
  РОЛЬ ПРОСОДИИ В СОЗДАНИИ ИМИДЖА УСПЕШНОЙ БИЗНЕС–ЛЕДИ

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Таранець В.
  КИФІШИН А. Г. «ДРЕВНЕЕ СВЯТИЛИЩЕ КАМЕННАЯ МОГИЛА. ОПЫТ ДЕШИФРОВКИ ПРОТОШУМЕРСКОГО АРХИВА ХІІ–ІІІ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ДО Н. Э.»