Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 24-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Адаменко О. В.
  КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В АНГЛОМОВНІЙ ПОСТФЕМІНІСТИЧНІЙ ПРОЗІ CHICKLIT
 2. Аскерова П. С.
  НАЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ АЗЕРБАЙДЖАНА
 3. Білінський Д. Ю.
  ДИНАМІКА ВІДОБРАЖЕННЯ РОЛЬОВОЇ АСИМЕТРІЇ В МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ СІМЕЙНОЇ БЕСІДИ(НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОЇ ДРАМИ ХХ СТОЛІТТЯ)
 4. Главацька Ю. Л.
  ГРОТЕСКНИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНИХ БАЙОК: ЛІНГВОКОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
 5. Давидюк Н. О.
  ГРА У СЛОВА ТА ЗІ СЛОВАМИ: ПОЛІТИЧНІ ОЦІННІ ХЕШТЕГИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ТВІТТЕР-ДИСКУРСІ(НА ПРИКЛАДІ ХЕШТЕГОВИСВІТЛЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ У ФРАНЦІЇ У 2014 РОЦІ)
 6. Дайнека Н. М.
  ОСОБЛИВОСТІ КІБЕРБУЛІНГУ ЯК ФРАГМЕНТУ АНГЛОМОВНОГО КОНФЛІКТНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
 7. Захарчук І. О.
  ТЕКСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРКЕРІВ ЗАПЕРЕЧЕННЯ
 8. Кайсіна Д. М.
  ПОВТОР ЯК ЗАСІБ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІДЕАЦІЙНИХ ПРОМОВ)
 9. Козловський В. В.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРАМАТИЧНОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
 10. Коломойченко А. Е.
  ОДИН ЧЕЛОВЕК – МНОГО ИМЕН (ОБ ОНИМНОЙ СТРУКТУРЕ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
 11. Лисовская А. О.
  КИНОДИСКУРС КАК ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
 12. Максименко О. В.
  КОГНІТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІКОНІЧНИХ І МЕТАФОРИЧНИХ ЖЕСТОВО-ВЕРБАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ(НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО РОЗВАЖАЛЬНОГО ТЕЛЕІНТЕРВ’Ю)
 13. Матвієнків О. С.
  ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ ОЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ
 14. Монастирьова Л. В.
  РОЛІ Й МАСКИ В КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА
 15. Mykhaylenko V. V.
  CONGRUENT: INCONGRUENT GENDER NOUNS IN THE SL AND TL
 16. Potenko L. O.
  THE COMMUNICATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 17. П’ятничка Т. В.
  ВИГУКИ ЯК ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТИВНОЇ ТЕПЕРІШНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 18. Русакова А. В.
  ПОНЯТТЄВО-ЦІННІСНИЙ ШАР ХУДОЖНЬОГО МЕГАКОНЦЕПТУ «АВАНТЮРИСТКА»ТА ЙОГО КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДНИКИ
 19. Суворова Т. М.
  АМЕРИКАНСЬКА ФОЛЬКЛОРНА БАЛАДА ЯК ЛІРИКО-ДРАМАТИЧНИЙ РІЗНОВИД ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ
 20. Тищенко О. О.
  ПЕРЕНОСНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛІВ У ЗАГОЛОВКАХ ГРЕЦЬКИХ ГАЗЕТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ
 21. Цапів А. О.
  НАРАТИВНІ ПРИЙОМИ СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ КОРОТКИХ ОПОВІДАНЬ ЕНІД БЛАЙТОН «АМЕЛІЯ ДЖЕЙН»)

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Колінько О. П.
  НОН-ФІКШН ЯК ОСОБЛИВИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ БЕЛЕТРИСТИКИ
 2. Рижа У. В.
  РЕАЛІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧНИХ ФУНКЦІЙ ТОЧКИ ЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
 3. Смольницька О. О.
  МІФОЛОГІЧНІ ТА РЕАЛІСТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ВИБРАНОЇ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ВІРИ ВОВК У ЗІСТАВЛЕННІ З ІНШОМОВНИМИ ВІРШАМИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ У ДІАСПОРІ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Ігнатенко Д. Є.
  ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА ПЕРЦЕПТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ
 2. Коломієць О. М.
  ЗВ’ЯЗНІСТЬ ВЕРБАЛЬНИХ ТА ІКОНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗЕТНИХ СИНОПТИЧНИХ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ, ПОЛЬСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 3. Лісун О. В., Совєтна А. В.
  СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТІВ-КОРЕЛЯТІВ У МЕТАФОРАХ ІЗ РЕФЕРЕНТОМ «КОХАННЯ»(НА МАТЕРІАЛІ ЗІСТАВНОГО АНАЛІЗУ АВТОРСЬКИХ МЕТАФОР А. МЕРДОК ТА Г. АХМАТОВОЇ)
 4. Меньшикова О. С.
  ЗІСТАВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЕМОТИВНОСТІ (СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ)НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 5. Солюк Л. Б.
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛІВ-ЗВ’ЯЗОК У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (З УКРАЇНСЬКИМИ ПАРАЛЕЛЯМИ)

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Bordyuk L. V.
  IDIOM OF LANGUAGE FROM A TRANSLATION PERSPECTIVE (BASED ON ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES)
 2. Варламова А. А.
  ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ
 3. Гончаренко Е. П.
  «ІНОДІ ЛИШЕ КІЛЬКА СЛІВ МАЮТЬ НАДЗВИЧАЙНУ СИЛУ»: ПЕРЕКЛАД ТА АНАЛІЗ ГЕТТИЗБЕРЗЬКОЇ ПРОМОВИ АВРААМА ЛІНКОЛЬНА
 4. Дорофеєва М. С.
  КОГНІТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ У СИНЕРГЕТИЦІ ПЕРЕКЛАДУ
 5. Кушнір Л. О.
  СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ІМПЛІЦИТНОГО ЗМІСТУ ТВОРІВ ДЖ. Р.Р. ТОЛКІНА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ
 6. Макаренко Ю. Г., Совєтна А. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНІВ АГАТИ КРІСТІ
 7. Матюха Г. В., Карпінська М. О.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ МОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО СТИЛЮ
 8. Найда А. М.
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДІВ СТІЙКИХ НАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ ЯК ОСМИСЛЕНОГО ПРОЦЕСУ НАЦІОТВОРЕННЯ
 9. Спічка А. Г.
  ОВОЛОДІННЯ УМІННЯМИ ПЕРЕКЛАДУ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 10. Ткачук Т. І.
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ АДАПТИВНІ СТРАТЕГІЇ У СУЧАСНІЙ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ АДЕКВАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ
 11. Шепель Ю. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ

МОВА І ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 1. Чуланова Г. В., Герман О. Г.
  ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ У СЛОГАНАХ ТУРИСТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ГОТЕЛІВ США
 2. Панченко С. А.
  ПРОФЕССИЯ ПЕРЕВОДЧИКА КАК ПРЕДМЕТ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДИСКУРСА
 3. Синявская О. Е.
  ОБРАЩЕНИЕ К ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В НЕЙМИНГЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
 4. Стеценко Н. М.
  ПРИЕМЫ ИНФОТЕЙНМЕНТА В НОВОСТНОМ МЕДИЙНОМ ТЕКСТЕ
 5. Фекете Д. Ю.
  ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО РЕКЛАМНОГО КІНОДИСКУРСУ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Клименко О. Л.
  ІНШОМОВНА ЛЕКСИКА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
 2. Косенко А. В.
  РОЛЬ МІЖОСОБИСТІСНОЇ АТРАКЦІЇ У СПІЛКУВАННІ