Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 37-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА ІНШІ МОВИ

 1. Ананьян Е. Л., Чернова К. А.
  СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕЗЕНТЕР РЕАЛІЙ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ РЕСУРСІВ МЕДІАМОВЛЕННЯ)
 2. Андрійченко Ю. В.
  ЛЕКСИЧНІ ЗМІНИ В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ З ОГЛЯДУ НА ФЕМІНІЗАЦІЮ НАЗВ ПРОФЕСІЙ
 3. Artsyshevska А. L., Hrynya N. O.
  READING ACTIVITIES IN THE CLASSROOM
 4. Baybakova I. M., Hasko O. L.
  CREATING ESP DISCOURSE PORTFOLIO
 5. Байло Ю. В.
  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ВІЙСЬКОВОЇ СПРАВИ ЯК НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 6. Бобчинець Л. І., Корнієнко С. П.
  ФУНКЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ НОМІНАЦІЙ В ІСПАНОМОВНИХ ЗМІ
 7. Болотнікова А. П.
  УВІЧЛИВІСТЬ ЯК КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ
 8. Bondar L. V., Chkolyar L. V., Choumtchenko Т. I.
  TERMINOLOGIE DU DISCOURS SOCIOLOGIQUE FRANÇAIS: ASPECTS LEXICO-SÉMANTIQUE ET DÉRIVATIONNEL
 9. Бохун Н. В.
  ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОРТРЕТИЗАЦІЇ У ТВОРІ “LA MAJA DESNUDA” ВІСЕНТЕ БЛАСКО ІБАНЬЄСА
 10. Вильховченко Н. П., Шайнер А. И.
  ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
 11. Vysotska R. R.
  LA PEAU DE CHAGRIN DE BALZAC: SYMBOLE DE LA VIE HUMAINE
 12. Гайденко Ю. О.
  ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ СИНТАКСИСУ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА РЕДУКЦІЇ ВИХІДНОЇ МОДЕЛІ, У РОМАНАХ ШАРЛОТТИ БІНҐХЕМ
 13. Ганжело С. М.
  ПОДВІЙНА АКТУАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 14. Головацька Н. Г.
  СЕНСОРИЗМИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА СИНТАГМАТИКА
 15. Гордієнко К. О.
  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У НАВЧАННІ ІНШОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ЗВОРОТІВ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 16. Громова О. П., Поддубная Л. Н.
  ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕПОЗИТИВНЫХ НОМИНАТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ СФЕРЫ МЕТАЛЛУРГИИ
 17. Демчук А. И.
  ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СЛУХОВОЙ ПЕРЦЕПЦИИ ГОЛОСА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 18. Дубровська І. Б.
  НОВОМОВА ТОТАЛІТАРНОЇ ДЕРЖАВИ НДР (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ КЛАУСА КОРДОНА «КРОКОДИЛ НА ШИЇ»)
 19. Евдокимова И. А.
  ТЕМБРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ МАСОК В АНГЛОЯЗЫЧНОМ УСТНОМ РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСЕ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
 20. Єрмоленко І. І.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАГМАТИЧНОГО НАМІРУ АВТОРА В ЗАГОЛОВКУ НОВЕЛИ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА “DES CHRÉTIENS ET DES MAURES”
 21. Кійко С. В.
  СЛОВОТВІРНІ МОДЕЛІ ІМЕННИКІВ-ОМОНІМІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 22. Коваль І. І.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ SCHÖNHEIT ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
 23. Косенко Н. М., Стырник Н. С.
  НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РИТОРИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 24. Космацька Н. В.
  ФРАНЦУЗЬКА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА ЛЕКСИКА В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ І ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ
 25. Косович О. В.
  ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПАРАДИГМІ КВЕБЕКСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ: КОНЦЕПТ MAISON
 26. Kotvytska V. A., Olijnyk L. V., Lazebna O. A.
  PRONOMEN ALS STELLVERTRETER DER SUBSTANTIVE: EINE ANALYSE DER VERWENDUNG AM BEISPIEL VON LITERARISCHEN PROSATEXTEN MODERNER DEUTSCHER AUTOREN
 27. Крайняк Л. К., Дуда А. И.
  ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ КОРПУСА ТЕРМИНОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 28. Кришталь С. М.
  МЕТАФОРИЧНА КОНВЕРСІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 29. Лівицька І. А.
  АВТОРСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ: НАРАТИВІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
 30. Лотоцька К. Я.
  СИМВОЛІЧНА ОБРАЗНІСТЬ ДЖОЗЕФА КОНРАДА В ПАРОДІЙНОМУ ВИСВІТЛЕННІ МАКСА БІРБОМА
 31. Марінашвілі М. Д.
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНКОМОВНОГО ДИСКУРСУ МОДИ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН-КАТАЛОГІВ ОДЯГУ)
 32. Науменко Н. В.
  ПРОСОДИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПІСЕННОГО ТЕКСТУ СТІНГА: СТРОФІКА, МЕТРИКА, РИМА
 33. Окулова Л. О.
  ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ З ТОЧКИ ЗОРУ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ
 34. Павленко Н. О.
  ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ЗДІБНОСТЯМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ І СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТИ
 35. Pernarivska T. P.
  ENGLISH FOR SPEСIFIC PURPOSES: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT
 36. Пилипенко І. О.
  ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ СПОСОБОМ КОНВЕРСІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 37. Пришляк М. В.
  СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНОНІМІВ ТА АНТОНІМІВ В ОРАТОРСЬКОМУ ДИСКУРСІ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ ДЕМОСФЕНА)
 38. Пуленко І. А., Сазикіна Т. П.
  ДЕЯКІ ПРАГМАТИЧНІ ЗМІНИ НОРМИ МОВИ НА СИНТАКСИЧНОМУ, МОРФОЛОГІЧНОМУ ТА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНЯХ У РОЗМОВНОМУ МОВЛЕННІ (НА ПРИКЛАДАХ ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)
 39. Cлободцова І. В., Панчук Л. В.
  ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 40. Смаглій В. М.
  ЯДРО НОМІНАТИВНОГО ПОЛЯ КОНЦЕПТУ SPEECH
 41. Спотар-Аяр Г. Ю.
  ПЕРИФРАСТИЧНІ ФОРМИ ТУРЕЦЬКОГО ДІЄСЛОВА У ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОМУ ПОЛІ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ
 42. Тищенко О. О.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОЇ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ
 43. Триндяк І. М.
  ХАРАКТЕРНІ РИСИ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ГАЗЕТНИХ ТЕКСТІВ
 44. Чайка Л. В.
  ДО ТИПОЛОГІЇ ВЕРБАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
 45. Черновцан І. В., Бялик В. Д.
  РОЗВИТОК АВСТРАЛІЙСЬКОГО ТА НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
 46. Шовкопляс Ю. О.
  ЛІНГВАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІСПАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СЛЕНГУ