Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 47-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Ahmadova M. I.
  MONO AND POLY INTENSIVE FEATURES OF THE INTERROGATIVE ACT OF DIRECT SPEECH IN ENGLISH AND AZERBAIJANI
 2. Baibakova I. M., Hasko O. L.
  ESP DISCOURSE FROM CONFIDENT LEARNERS’ PERSPECTIVE
 3. Бахчиванжи А. В.
  МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ
 4. Бехта І. А., Марчук О. В.
  СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНА ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТОПРОСТОРУ АНГЛОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ
 5. Білоус Н. П., Новохатська Н. В.
  ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ XXI СТОЛІТТЯ
 6. Біляєв Д. В., Демчук А. І.
  ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ДЖ. БАЙДЕНА
 7. Бобер Н. М.
  ТЕГОВІ МОДУСИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БЛЕНДІНГУ ФРАЗОВО-ДІЄСЛІВНИХ ЕМОЦІЙНИХ ПОЗНАЧЕНЬ У БНК
 8. Божко Ю. О.
  СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВОЇ МОДЕЛІ В КОРПУСІ СУЧАСНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
 9. Борисенко Н. Д., Кодубовська О. О.
  АПЕЛЯТИВИ ІЗ СЕМОЮ ’ІСТОРИЧНИЙ ТИП НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ’ В ЗАХІДНОГЕРМАНСЬКИХ ТА СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ
 10. Буренко Т. М.
  МАСКУЛІННІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
 11. Вишнівський Р. Й., Дучимінська Г. Ю.
  ДО ПИТАННЯ ПРО ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛЕЇЗМІВ У МЕДІЙНОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ THE GUARDIAN)
 12. Ганжело С. М.
  ПОЄДНАННЯ КІЛЬКОХ ТИПІВ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ МОДИФІКАЦІЙ У МЕЖАХ ОДНІЄЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ОДИНИЦІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 13. Гасюк Н. В., Пуш О. М.
  ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ЛЕКСЕМИ «ARCHITECTURE»
 14. Григорян Н. Р., Дьоміна Н. Ю.
  ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКОНУВАННЯ В АНГЛОМОВНІЙ СУДОВІЙ ПРОМОВІ
 15. Гринюк О. С., Охріменко О. А.
  РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЇ КОЛЕГІАЛЬНОГО АВТОРА В ТЕКСТАХ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА
 16. Дегтярьова К. О., Карась А. В., Живолуп В. І., Кібенко Л. М.
  ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДЕБАТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ
 17. Дзюбіна О. І.
  УТВОРЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ СЕГМЕНТІ ІНДУСТРІЇ МОДИ ТА КРАСИ
 18. Ємець Н. О.
  АМЕРИКАНСЬКА ЖІНОЧА ПОЕЗІЯ КОЛОНІАЛЬНОЇ ДОБИ У РАКУРСІ ЕГОЦЕНТРИЧНОСТІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
 19. Zhyhadlo O. Yu.
  FORENSIC LINGUISTICS: HISTORY, MAIN TASKS AND PROSPECTS
 20. Журенко Я. В.
  ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ: ЦІННІСНІ АСПЕКТИ
 21. Зайцева В. В., Яремчук Н. С.
  УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЖЕРЕЛО МОРАЛЬНИХ ЗАСАД ХРИСТИЯНСТВА
 22. Зевако В. І.
  АСИМІЛЯТИВНІ ЗМІНИ ЯК ФОНЕТИЧНА ОЗНАКА СХІДНОПОЛІСЬКИХ ГОВІРОК
 23. Зімонова О. В., Адамович А. Є.
  ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ГОВОРІВ НА КУЛЬТУРУ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА
 24. Ігошев К. М.
  РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
 25. Каракевич Р. О.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-ФІТОНІМІВ У ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ
 26. Кірковська І. С.
  КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ФУТУРАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
 27. Козак С. В.
  ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ АНГЛОМОВНОГО ПРЕС-РЕЛІЗУ ПОДІЇ
 28. Kozlova V. V., Bagatska O. V.
  VERBAL MANIFESTATION OF MOTHER DISCOURSE PERSONALITY IN THE ENGLISH PARENTAL DISCOURSE
 29. Корж-Ікаєва Т. Г.
  ПРАВОВИЙ ТЕКСТ У КОНТЕКСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ)
 30. Кочукова Н. І.
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ СТІЙКИХ СПОЛУЧЕНЬ СЛІВ У РОЛІ ЗАГОЛОВКІВ УКРАЇНСЬКИХ МЕДІАТЕКСТІВ
 31. Крайняк О. М.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЗНАТИ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 32. Круть О. В.
  ОЗНАКОВА ЗОНА В ОНОМАСІОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ ІМЕННИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ АГРЕСІЇ
 33. Кульчицька О. О., Бойчук М. В., Ерліхман А. М.
  СУЧАСНИЙ ПІДРУЧНИК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ВИМІР
 34. Лаврухіна В. Л.
  ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
 35. Лазебна Н. В.
  ЛІНГВО-КОГНІТИВНІ МЕХАНІЗМИ УТВОРЕННЯ КОНСТИТУЕНТІВ АНГЛОМОВНОГО ДИГІТАЛЬНОГО ДИСКУРСУ
 36. Левченко Т. М.
  НОВІ ВИЯВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗНЕВАЖЛИВОЇ ЛЕКСИКИ У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ
 37. Литвинко О. А.
  ПРОБЛЕМА СИНОНІМІЇ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ НАСОСОБУДУВАННЯ
 38. Личук С. В.
  КОНЦЕПЦІЯ ТА СТРУКТУРА «СЛОВНИКА НАРОДНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ»
 39. Лозовська К. О.
  МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТРЕТ ЖІНКИ XIX СТ. (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Л.М. ОЛКОТТ «МАЛЕНЬКІ ЖІНКИ»)
 40. Loskutova N. M.
  POLYSEMY IN CINEMATOGRAPHIC TERM SYSTEM OF THE UKRAINIAN LANGUAGE
 41. Мазур С. М., Соловей Н. В., Андрійчук Т. В.
  СУГЕСТИВНІСТЬ ТЕКСТУ «ОФУДЕСАКІ»: УМИСНІСТЬ ЧИ ВИПАДКОВІСТЬ?
 42. Максимець О. М.
  РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ (УТВОРЕННЯ ІЗ СУФІКСОМ -НИН(А))
 43. Мамай Ю. Ю.
  КРОСДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ ВИЗНАЧЕНЬ КОНЦЕПТУ TRAUMA
 44. Матковська М. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНА СЕМАНТИКА ЧОЛОВІЧОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д. ДЖОЙСА «ПОРТРЕТ МИТЦЯ ЗАМОЛОДУ»)
 45. Межуєва І. Ю.
  КОМУНІКАТИВНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ У НЕМОВНИХ ЗВО
 46. Мельник Н. І.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЕТНІЧНІСТЬ» У БРИТАНСЬКІЙ ТЛУМАЧНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ СЕРЕДИНИ XX СТОЛІТТЯ
 47. Мельник І. В.
  ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КООПЕРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ПРОВОКАЦІЙНОГО МОВЛЕННЯ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ