Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуcк 19-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОМАНСЬКІ, ГЕРМАНСЬКІ ТА СХІДНІ МОВИ

 1. Артьомцев О. В.
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОМОВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ДИКУРСУ
 2. Бабяк Х. М.
  МЕТАФОРИЧНИЙ СПОСІБ УТВОРЕННЯ ЛАТИНСЬКИХ РИТОРИЧНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТРАКТАТІВ ЦИЦЕРОНА)
 3. Басенко Г. Н.
  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СЛЕНГА
 4. Бехта-Гаманчук М. П.
  КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ ОПОВІДАЧА В ТЕКСТІ РОМАНУ ДЕЙВА ПЕЛЬЦЕРА “THE LOST BOY”
 5. Бешлей О. В.
  ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ КОНЦЕПТ YOUTH: СТРУКТУРА Й МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
 6. Богданова В. С.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУТБОЛЬНИХ ТЕРМІНІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 7. Боднар C. В.
  МОВНІ Й СОЦІОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
 8. Бруско Г. А.
  ІННОВАЦІЙНІ ЛЕКСИЧНІ ПРОЦЕСИ ФРАНКОМОВНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
 9. Добровольська-Піпіч І. Є., Синьова Т. В.
  КОГНІТИВНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ЗНАЧЕНЬ ЧИСЛІВНИКІВ В ІСПАНСЬКИХ ІДІОМАХ
 10. Евдокимова И. А.
  РОЛЬ ТЕМБРА ИСПОЛНИТЕЛЯ В ПЕРЕДАЧЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ РОК-ПЕСНИ
 11. Єнальєва О. А.
  КОНСТЕЛЯЦІЯ СІМ’Ї В НІМЕЦЬКОМУ РЕАЛІСТИЧНОМУ РОМАНІ ДЛЯ ДІТЕЙ 80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДАХ ТВОРІВ КІРСТЕН БОЙЄ І МІРІАМ ПРЕСЛЕР)
 12. Єсипович К. П.
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ДИСКУРСУ
 13. Жигало Н. М.
  ОЦІННА ЛЕКСИКА У РАННЬОХРИСТИЯНСЬКІЙ ЛАТИНОМОВНІЙ ПРОЗІ: ІМЕННИКИ (НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)
 14. Завгородня А. А.
  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЄСЛІВ-ІННОВАЦІЙ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ
 15. Зубченко О. С.
  ВПЛИВ АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ЛІНГВІСТИКИ НА СТАНОВЛЕННЯ ДИСКУРС-АНАЛІЗУ
 16. Каламбет Я. І.
  ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТИПАЖ “KNIGHT OF THE ROUND TABLE”: ДИНАМІКА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ
 17. Карпова Д. М.
  СОЦИАЛЬНАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСОДИИ РЕЧИ В УЭЛЬСЕ
 18. Кірковська І. С.
  CИТУАЦІЯ РУХУ ДО ВСТУПУ В ДІЮ ЯК КОМПОНЕНТ КАТЕГОРІЇ ПРОСПЕКТИВНОСТІ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ У СУЧАСНИХ РОМАНСЬКИХ МОВАХ
 19. Конопляник Л. М.
  ЕПОНІМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФІЗИЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ
 20. Костанда І. О.
  ФУНКЦІЇ КОЛОРОНІМІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ЖОВТИЙ» В РОМАНІ ЦАО СЮЕЦІНЯ «СОН У ЧЕРВОНОМУ ТЕРЕМІ»
 21. Кравченко О. В.
  ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ В СУЧАСНОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ
 22. Кузнєцова І. В.
  СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ АНГЛІЙСЬКИХ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
 23. Кузьменко О. Ю.
  АКСІОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМУНІКАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ
 24. Кульбіда Д. П.
  ТЕМАТИЧНІ АРЕАЛИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНОМУ ІСПАНСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 25. Мамосюк О. С.
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ КОГНІТИВНО-НАРАТИВНОГО СЦЕНАРІЮ «ОПОВІДЬ-ЛАБІРИНТ» (НА МАТЕРІАЛІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ А. РОБ-ГРІЙЄ)
 26. Марчишина А. А.
  ЛІНГВОПОЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНСГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ
 27. Марчук О. В.
  КОНОТАТИВНИЙ ПРОСТІР СВІТУ АНГЛОМОВНОГО ФЕНТЕЗІ
 28. Mykhaylenko V. V.
  ON CORRELATION OF PROFESSIONAL-LAY DISCOURSE
 29. Морошану Л. И., Никитина И. В.
  “MÉTHODE COURTE, FACILE ET PRATIQUE DE LANGUE ITALIENNE” АНТОНИО ПИЛЛЕРА КАК ПАМЯТНИК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (СТАТЬЯ 1)
 30. Никитина И. В.
  СТРУКТУРЫ ВТОРИЧНОЙ ПРЕДИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
 31. Образцова О. М., Образцова О. В.
  СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИГУКОВИХ ВИСЛОВЛЕНЬ
 32. Піндосова Т. С.
  ФУНКЦІЇ ЦИТАТИ В ДЕТЕКТИВНИХ РОМАНАХ Д. БРАУНА
 33. Радіонова К. С.
  ТИПИ МІЖМОВНОЇ СЕМАНТИЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ СТІЙКИХ КОМПАРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАРАТИВЕМ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ)
 34. Романова Н. В.
  ЛЕКСЕМА FREUDE ТА ЇЇ КОНТРАСТНІ ЗНАЧЕННЯ
 35. Русавская О. О.
  ГЕНДЕРНЫЕ МЕЛОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ КАНАДЦЕВ
 36. Сай І. В.
  ДАВНЬОГРЕЦЬКІ ТА ЛАТИНСЬКІ ПРЕФІКСИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 37. Sereda Natalia
  SYNONYMIE DER AFFIXE IN DER MODERNEN DEUTSCHEN SPRACHE
 38. Сидоренко І. А.
  РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «МОЛИТВА» У ТВОРЧОСТІ М. ВАЛЬЄХО-НАХЕРА
 39. Tatarovska O. V.
  SYNTACTIC AND SEMANTIC PECULIARITIES OF QUITE IN MODERN ENGLISH
 40. Томусяк А. О.
  ПАРЦЕЛЯЦІЯ У КОНТЕКСТІ ВИЯВУ АВТОРСЬКОЇ ІНТЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
 41. Цобенко О. В.
  МОТИВАТОР СУБ’ЄКТ В ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ ЮВЕЛІРНИХ ПРИКРАС
 42. Чистяк Д. О.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ В РАННІЙ ПОЕЗІЇ МАКСА ЕЛЬСКАМПА
 43. Шалдаісова Г. В.
  МОРФОЛОГІЧНІ, СИНТАКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБСТАНТИВНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ТИПУ N + N В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 44. Шарун Ю. Ф.
  ЛЕКСИЧНІ ОКАЗІОНАЛЬНІ УТВОРЕННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ НЕОБМЕЖЕНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВНОЇ СИСТЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧИХ ВІРШІВ NURSERY RHYMES)
 45. Юсуф Дхєя Султан
  ПОНЯТІЙНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ OBLIGATION В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Дубравська З. Р.
  ФЕНОМЕН АВТОРСЬКОГО «Я»: СУТНІСТЬ «ЗОВНІШНІХ ВТОРГНЕНЬ» У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ТЕКСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ МАРТІНА ЕМІСА)
 2. Назарець В. М.
  ПРИНЦИПИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЖАНРОВИХ ФОРМ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ
 3. Угляй Л. В.
  ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЗМУ ПРОЗИ ТОНІ МОРРІСОН
 4. Юдкін-Ріпун І. М.
  «ДІЄСЛІВНИЙ» СТИЛЬ У ЛІРИЦІ ІВАНА ФРАНКА

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Гурдуз А. И., Кузьменко Н. П.
  ТРАНСФОРМАЦИЯ ДРАКУЛИАНЫ: ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

 1. Agibalova Т. М.
  ESTIMATING SPEAKING SKILLS AT THE LEVEL OF SOCIAL AND CULTURAL DISCOURSE: GNOSEOLOGICAL ASPECTS OF METHODOLOGY
 2. Adjabi Y., Zastrovskij O. A.
  DIE WAHRNEHMUNGSSCHWIERIGKEITE DES ARABISCHEN RELIGIÖSEN DISKURSES IN DER DEUTSCHEN SPRACHPERSÖNLICHKEIT
 3. Билиця У. Я.
  ОСОБЛИВОСТІ ОЦІННОСТІ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕЛОГІЧНИХ НОМІНАЦІЙ ЛЮДИНИ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 4. Варешкина Н. В.
  ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ
 5. Химаван Прабово
  ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ В ИНДОНЕЗИЙСКО-РУССКОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
 6. Shaparenko O. V.
  PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CURRENT UKRAINE

РЕЦЕНЗІЇ

 1. Беценко Т. П.
  УКРАЇНСЬКОМОВНИЙ ЖІНОЧИЙ ЖУРНАЛ: НОВІТНІЙ ОБ’ЄКТ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ, АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ І ПОНЯТТЯ
 2. Манакін В. М.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
 3. Чуб Л. М.
  РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПРОФЕСОРА В. Г. ТАРАНЦЯ «ВЕЛЕСОВА КНИГА (ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)»