Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 26-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабакова О. В.
  КОГНІТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ БАТЬКО В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 2. Беценко Т. П.
  ТЕКСТОВО-ОБРАЗНІ УНІВЕРСАЛІЇ-ЗАКІНЧЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТИ АРХІТЕКТОНІКИ НАРОДНИХ ДУМ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПОЕТИКА
 3. Волошук Л. В.
  КОЛЬОРОВІ ТА ЗВУКОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ
 4. Гурдуз А. І., Жарюк О. Ю.
  ЧАС І ПРОСТІР У СИСТЕМІ ФЕНТЕЗІЙНОЇ ЛОГІКИ РОМАНУ ДАРИ КОРНІЙ «ГОНИХМАРНИК»
 5. Бойко В. М., Давиденко Л. Б.
  ФРАЗЕМОТВІРНА АКТИВНІСТЬ СЛІВ-КОМПОНЕНТІВ У СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЮДИНИ»
 6. Дьячок Н. В.
  ЯВИЩЕ УНІВЕРБАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СЛОВ’ЯНСЬКОГО ЛІНГВАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
 7. Євтушенко С. О.
  МИНУЛЕ ЯК ТЕПЕРІШНЄ У ТВОРЧОСТІ ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ АВТОРІВ
 8. Жиленко І. Р.
  ПУШКІН У ТВОРАХ МАЛОЇ ПРОЗИ РОСІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ ПЕРШОЇ ХВИЛІ
 9. Ивко А. С.
  ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНОЙ УНИВЕРБАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
 10. Козирєва Н. Ю.
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»,ЙОГО СКЛАДНИКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
 11. Коробко Т. О.
  ПОДІЙНО-ТЕМПОРАЛЬНА СЕМАНТИКА НАЗВ РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ
 12. Литвин Л. М.
  БІБЛІЙНІ КОНЦЕПТИ В ЗАГОЛОВКАХ: ІНТЕНЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
 13. Лопушан Т. В.
  РУСТИКАЛЬНІ ІНТЕНЦІЇ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА
 14. Льохарт Д. О.
  СВОЄРІДНІСТЬ ЖАНРУ МОЛИТВИ В ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК
 15. Маркова О. І.
  ЕКСПЛІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ ПАТРІОТИЗМ У МОВНІЙ КАРТИНІ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ
 16. Новиков А. О.
  УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДРАМАТУРГІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА
 17. Погребняк І. В.
  СЕМІОТИЧНА ТРАДИЦІЯ: ҐЕНЕЗА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
 18. Римар Н. Ю.
  ЧАСОВИЙ МОДУС В АРХІТЕКТОНІЦІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ НІНИ БІЧУЇ
 19. Серебрянська І. М.
  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОЧИМА СТУДЕНТІВ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТУВ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛУ
 20. Сіроштан Т. В.
  ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ НАЗВ УЗАГАЛЬНЕНИХ ОЗНАК У ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВІ
 21. Смольницька О. О.
  МІФОЛОГЕМИ ЖІНКИ-ЗМІЇ І ВОДЯНОГО БОЖЕСТВА У ВИБРАНІЙ ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК
 22. Степанов Е. Н.
  ТЮРКИЗМЫ В РУССКИХ БЫТОВЫХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
 23. Тендітна Н. М.
  ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПОМЕШКАНЬ У ТВОРАХ ОЛЕСЯ УЛЬЯНЕНКА
 24. Холявко І. В.
  НАУКОВИЙ ТЕКСТ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ
 25. Шарова Т. М., Міюц А. С.
  ТВОРЧІСТЬ ІВАНА МАСЛОВА: ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКА ФІЛОСОФІЯ, ЖИТТЄВИЙ ТА ЕСТЕТИЧНИЙ ДОСВІД
 26. Шарова Т. М., Богдан О. В.
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ 20–30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
 27. Шестакова С. О.
  ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ (ХІ – ХVІІІ СТ.)

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Гаджиева А. А.
  СКАЗАНИЯ О КОРАНЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КАРАБАХСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА
 2. Годжатурк Нарман
  ФИЛОСОФСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗА ХЫЗЫРА В НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
 3. Касумлу Г. В.
  ТЕМА ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭМЕ
 4. Нестерук С. М.
  ФЛІРТ ЯК ЛЮБОВНА ГРА У КОМЕДІЇ «СЕРЦЕЇД» БЕРНАРДА ШОУ
 5. Пашаева Г. Б.
  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ
 6. Фока М. В.
  ПРИРОДА МАГІЧНОГО У ТВОРЧОСТІ Ґ. ҐАРСІА МАРКЕСА
 7. Ханалыева А. Ф.
  СОЗДАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПУТЕМ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Покулевська А. І.
  ЕЛЕМЕНТИ КІНОПОЕТИКИ В РОМАНІ В. ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА»

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Медвідь Н. О.
  МІЖЛІТЕРАТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ: ПРОБЛЕМА ВЛАДИ ГРОШЕЙ У ТВОРАХ М. КРОПИВНИЦЬКОГО («ГЛИТАЙ, АБО Ж ПАВУК»), І. КАРПЕНКА- КАРОГО («СТО ТИСЯЧ»), Ч. ДІККЕНСА («РІЗДВЯНА ПІСНЯ У ПРОЗІ»)

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Amichba D. P.
  “FIELD” – “MUZHIK” – “DRAY HORSE” – METAPHORICALLY STRUCTURED “UNIVERSAL” TEXT OF CULTURE
 2. Horoshko O. I.
  INTERNET LINGUISTICS: FROM METAPHOR TO DISCIPLINE?
 3. Кравченко Н. К.
  ДИСКУРС КАК СТРУКТУРА
 4. Максимець О. М.
  РОЗВИТОК СУФІКСАЛЬНОЇ СЛОВОТВІРНОЇ ПІДСИСТЕМИ ІМЕННИКІВ ІЗ ТРАНСПОЗИЦІЙНИМ ЗНАЧЕННЯМ ОПРЕДМЕТНЕНОЇ ДІЇ (СТРУКТУРИ ІЗ СУФІКСОМ -Б(А)/-ОБ(А))
 5. Стражева М. А.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «АТРАКЦІЯ» В ЛІНГВІСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 6. Тарапатов М. Н., Панова Я. Е.
  НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИСЧИСЛЯЕМЫХ И НЕИСЧИСЛЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 7. Фридунбекова Г. С.
  ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНТЕРВЬЮ ОТ ЖАНРА К ФОРМАТУ В ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ, ТИПОЛОГІЧНЕ МОВОЗНАВСТВО

 1. Бардіна Н. В.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ АНТРОПОНІМІКИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)
 2. Savchuk H. V.
  THE PECULIARITIES OF ANGLICISMS’ AND AMERICANISMS’ USE IN THE YOUTH LANGUAGE OF UKRAINE AND GERMANY
 3. Ступак І. В.
  ФРЕЙМОВІ МОДЕЛІ АНКЕТ УЧАСНИКІВ ДЕЙТИНГ-ШОУ В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ