Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 39-1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

СЛОВ ’ЯНС ЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРА

 1. Беценко Т. П.
  СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ Й СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕРІОДУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМАХ
 2. Гандзюк О. М.
  СПЕЦИФІКА ЗАСОБІВ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ В РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «СМЕРТЬ У КИЄВІ»
 3. Garachkovska O.
  THE GENRE OF COMEDY IN UKRAINIAN LITERARY DISCOURSE OF 20–30S OF XX CENTURY
 4. Донік О. М.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ ЯК СИНТАКСИЧНИЙ ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ПОРІВНЯННЯ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ
 5. Елдинова С. Н.
  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЧТЕНИЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
 6. Кандюк-Лебідь С. В.
  «Мое время » Григорія винс ького в оцінці сучасників
 7. Кваша Т. Г.
  ПОРІВНЯННЯ ТА ОЦІНКА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА СТУПЕНЕМ ЇХ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТІ ТА ПІДХОДІВ
 8. Новікова О. О.
  ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ЛІНГВОУКРАЇНИСТИЦІ
 9. Орєхова Л. І., Чаєнкова О. К.
  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ)
 10. Острецова И. В.
  СЕРИЙНОСТЬ ГЛАГОЛЬНЫХ И ИМЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ В СОСТАВЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОММУНИКАЦИИ
 11. Павельева А. К.
  «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» Н. В. ГОГОЛЯ: К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВРЕМЕНИ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
 12. Просалова В. А.
  В ОПТИЦІ – ШЕВЧЕНКО: ПОЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОСТАТІ ЧИ СПРОБИ РЕВІЗІЇ
 13. Савченко Л. А.
  СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАГМАТИКИ НАУКОВОГО ТЕКСТУ
 14. Середницька А. Я.
  РОЛЬ ЧАСТИН МОВИ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
 15. Скоробогатова Е. А., Юрьева Ж. А.
  «ПУШКИН И …»: О СОЕДИНЕНИИ АНТРОПОНИМОВ В ЛИРИКЕ БОРИСА ЧИЧИБАБИНА
 16. Супрун В. М.
  ФЕМІННИЙ НОНКОНФОРМІЗМ ДО СОВЄТСЬКОЇ МОДЕЛІ КОХАННЯ В ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
 17. Трумко О. М., Руснак О. Р.
  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УЧНІВ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СУБОТНІХ І НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ ЗА КОРДОНОМ
 18. Холявко І. В.
  СТИЛЬОВИЙ СИНКРЕТИЗМ ЛІТЕРАТУРНОГО ЩОДЕННИКА (НА МАТЕРІАЛІ «ЩОДЕННИКА» О. ДОВЖЕНКА)
 19. Четверик В. К.
  ФОРМЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ В ЛИРИКЕ БУЛАТА ШАЛВОВИЧА ОКУДЖАВЫ
 20. Шулінова Л. В.
  МЕДІАСТИЛІСТИЧНИЙ РЕСУРС АНТИТЕЗИ В АРХІТЕКТОНІЦІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕРВ’Ю (СТАТТЯ 1)
 21. Юлдашева Л. П.
  ЛІТЕРАТУРНІ ОНІМИ ЯК ЗАСІБ СТРУКТУРУВАННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ У ТВОРАХ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

 1. Згурська О. І.
  ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ ТА МОДАЛЬНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЯК ЧАСОВИХ МАРКЕРІВ У РОМАНІ У. С. МОЕМА «РОЗМАЛЬОВАНА ЗАВІСА»
 2. Іванишин М. В.
  ЕКСПРЕСІОНІСТСЬКО-МОДЕРНІСТСЬКИЙ ХАРАКТЕР ПОЕТИКИ ҐЕОРҐА ТРАКЛЯ
 3. Мельнікова Т. В.
  ВИКОРИСТАННЯ ПАРОДІЇ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ ЕПІСТОЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 50–60 РР. XIX СТ.
 4. Nasalevych T. V., Pchela Yu. V.
  THEMES CREATING THE CONCEPT OF AMERICAN DREAM IN THE NOVEL “THE GRAPES OF WRATH” BY JOHN STEINBECK
 5. Ніколова О. О., Веремчук Е. О.
  СПЕЦИФІКА ПСЕВДОМОРФНИХ ПЕРСОНАЖІВ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ О. ВАЙЛЬДА НА ТЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
 6. Огульчанська О. А.
  ГАЛЕРЕЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ А. КРОНІНА «ЗІРКИ ДИВЛЯТЬСЯ ВНИЗ»
 7. Сидоренко І. А.
  КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄСИ АРТУРА МІЛЛЕРА «СМЕРТЬ КОМІВОЯЖЕРА»

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бондарук Л. В.
  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФУ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПОПЕЇ МАРСЕЛЯ ПРУСТА «У ПОШУКАХ УТРАЧЕНГО ЧАСУ»)
 2. Киор В. И.
  ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ В СТИХОТВОРЕНИИ А. С. ПУШКИНА «ЧЕРНАЯ ШАЛЬ»
 3. Кушнірова Т. В.
  НАРАТИВ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ: ҐЕНЕЗА, ОЗНАКИ, ТИПОЛОГІЯ
 4. Науменко Н. В.
  ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ