Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 56

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

МОВОЗНАВСТВО

 1. Berezhna M. V.
  PSYCHOLINGUISTIC IMAGE OF AYESHA (IN THE FILM GUARDIANS OF THE GALAXY VOL 2 BY JAMES GUNN)
 2. Бігдай М. О.
  ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ У СЕМАНТИЦІ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ «ДІЄСЛОВА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ»)
 3. Бойко М. І.
  УКРАЇНСЬКА КОМП’ЮТЕРНА ЛЕКСИКОГРАФІЯ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
 4. Бортун К. О.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ ЕРГОНІМІВ МІСТА ВІННИЦІ
 5. Буренко Т. М., Онищенко С. І.
  ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ВИСТУПІВ БОРИСА ДЖОНСОНА ТА ТЕРЕЗИ МЕЙ
 6. Веремчук Е. О.
  СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ЕТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ GOOD У ДІАХРОНІЇ
 7. Волошук В. І.
  ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ФІГУР ТА ТРОПІВ У НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 8. Главацька О. І.
  ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЛЮДИНИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 9. Головацька Н. Г.
  АНГЛІЙСЬКІ СЕНСОРНІ ДІЄСЛОВА З ІНФІНІТИВНИМИ КОМПЛЕМЕНТАМИ
 10. Гримашевич Г. І.
  ФОНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОВІРКИ СЕЛА ЧЕРЕВКИ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 11. Колєснік В. О.
  КАТАЙКОНІМИ ТА ЕТНОНІМНІ ПРІЗВИСЬКА БОЛГАР ПІВДНЯ УКРАЇНИ
 12. Костич Л. М.
  ВІДАПЕЛЯТИВНІ ПРИСВІЙНІ ПРИКМЕТНИКИ ІЗ СУФІКСОМ -ОВЪ / -ЕВЪ (*-OVЪ / *-ЕVЪ) У ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІЙ І ПРАСЛОВ’ЯНСЬКІЙ МОВАХ
 13. Костусяк Н. М., Шульська Н. М., Костриця Н. М.
  МЕТАФОРИЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ВІЙНА В СУЧАСНИХ МЕДІЙНИХ ЗАГОЛОВКАХ
 14. Кравцова Ю. В.
  ТИПИ І ПАРАМЕТРИ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
 15. Креховецька С. А., Мицан Д. М.
  ЗВЕРНЕННЯ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ПЕРІОД ВІЙНИ
 16. Кульчицька О. О., Малишівська І. В.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ДОСТОВІРНОСТІ У КАЗКАХ А. А. МІЛНА
 17. Кульчицький В. І., Ткачук Я. Д.
  ПРИНЦИПИ СЛОВОТВОРЕННЯ У ШВЕДСЬКІЙ МОВІ
 18. Лесько Х. С.
  КОНОТАТИВНА ДОМІНАНТА ДЕМІНУТИВІВ ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ АМАДО АЛОНСО (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)
 19. Марінашвілі М. Д., Весна Т. В., Склярова Л. П.
  МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДІАЛОЗІ
 20. Мельничук Н. О.
  СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛІЙСЬКИХ АД’ЄКТИВНИХ ЕМОСЕМІЗМІВ
 21. Мельничук О. Д., Гриців Н. М.
  ДОСВІД СФЕРИ НЕВЕРБАЛЬНОГО У ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ
 22. Микитюк О. Р.
  БОРОТЬБА ЗА МОВУ – ЦЕ БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ, АБО ПРО СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЖУРНАЛІ “AB IMPERIO”
 23. Нечипоренко В. О.
  КУЛЬТУРНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ BLACK LIVES MATTER
 24. Nytspol V. I., Kobuta S. S.
  CONCEPTUAL METAPHOR OF RUSSIAN-UKRAINIAN WAR IN AMERICAN MEDIA DISCOURSE
 25. Попов С. Л.
  ПРО ПРИЧИНУ БІЛЬШ ПІЗНЬОЇ ПОЯВИ РЕДУКЦІЇ ПІСЛЯ М’ЯКИХ (ІКАННЯ) У ПОРІВНЯННІ З ПОЯВОЮ РЕДУКЦІЇ ПІСЛЯ ТВЕРДИХ (АКАННЯ) В ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФОНОЛОГІЇ: АНАТОМІЧНО-ЕВОЛЮЦІЙНА ТА КОГНІТИВНО-ЕВОЛЮЦІЙНА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
 26. Приблуда Л. М.
  ПЕРИФРАЗА ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ АРХІТЕКТОНІКИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
 27. Редьква А. М.
  ДОСЛІДЖЕННЯ СИМВОЛІЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОЧАТКОВИХ ФОНЕМНИХ СПОЛУЧЕНЬ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 28. Різванли Н. С.
  ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
 29. Cтельмах М. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОСТОРУ В МІФОЛОГІЧНІЙ ЧАСТИНІ «ШАХ-НАМЕ» ФІРДОУСІ
 30. Степанов В. В.
  ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ СТІЙКІСТЬ: КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ДИСКУРСУ
 31. Томчаковська Ю. О.
  АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ОКУЛЬТНОГО ДИСКУРСУ
 32. Шабат-Савка С. Т.
  АФОРИСТИЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ «У СВІТЛОТІНЯХ ЛЕТЮЧОЇ МИТІ» ВІТАЛІЯ КОЛОДІЯ: КОМУНІКАТИВНО-ІНТЕНЦІЙНИЙ ЗМІСТ ТА ЕКСПРЕСИВНІСТЬ
 33. Шаніна О. С., Сікорська О. О.
  КОМУНІКАТИВНІ БАР’ЄРИ У СПІЛКУВАННІ «ЛІКАР-ПАЦІЄНТ»
 34. Шелякіна А. В., Торосян О. М.
  КОНОТАТИВНИЙ АСПЕКТ ВАРІАНТІВ ТОПОНІМІВ ІЗ ЗООКОМПОНЕНТОМ (НА МАТЕРІАЛІ ТОПОНІМІЧНИХ ПРІЗВИСЬК ШТАТІВ США)
 35. Шмілик І. Д.
  ВАРІАНТНІ ВІДМІНКОВІ ФОРМИ ІМЕННИКІВ І ВІДМІНИ В ПОЕЗІЇ І. ФРАНКА
 36. Шуляк І. М., Кондратьєва Т. Б.
  ІНТЕНЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ТОНАЛЬНІСТЬ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ НОВИННИХ ЗАГОЛОВКІВ ПРО УКРАЇНУ В КОНТЕКСТІ МЕДІАЛІНГВІСТИКИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Атаманчук В. П.
  МОДЕЛЮВАННЯ ФІКЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖА У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДРАМІ Я. МАМОНТОВА «КОЛИ НАРОД ВИЗВОЛЯЄТЬСЯ»
 2. Бадражан В. С.
  ПРОТИРІЧЧЯ У КАНОНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: НОВИЙ ПОГЛЯД
 3. Вовк О. В.
  КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЕСТЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
 4. Євтушенко С. О.
  ОБРАЗ РАДЯНСЬКОГО КИЄВА 70-Х РОКІВ У РОМАНІ С. БАТУРИНА «ШИЗГАРА»
 5. Задунай В. В., Ляпічева О. Л.
  ЧОЛОВІЧІ ЕЗОТЕРИЧНІ ПРАКТИКИ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ «ТІЛЕСНІСТЬ» В РОМАНІ В. ПЄЛЄВІНА «СХОДЖЕННЯ НА ГОРУ ФУДЗІ»
 6. Кочерга С. О., Оріховська Т. Б.
  КОДЕКС ПОДРУЖЖЯ У ХРИСТИЯНСЬКИХ ДРАМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 7. Кравченко Л. С., Манько Р. М., Олексин Н. М.
  РЕЦЕПЦІЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОЛЛАНДСЬКОГО ЖИВОПИСУ «ЗОЛОТОЇ ДОБИ» У ТВОРЧОСТІ ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА
 8. Lavrenchuk M. V.
  METHODOLOGY AND METHODS OF ENGLISH FICTION RESEARCH
 9. Приходько В. С., Божко Ю. О.
  ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ Й ІСТОРИЧНО-КОНКРЕТНЕ В ХАРАКТЕРАХ ГЕРОЇВ СЬОГОДЕННЯ І РОМАНАХ ЛУЇ АРАҐОНА
 10. Просалова В. А.
  МІФОЛОГЕМА В ПОЕТИЦІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ: ВАРІАТИВНІ Й ІНВАРІАНТНІ СКЛАДНИКИ
 11. Росстальна О. А.
  ЦИКЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИНЦИП ХУДОЖНЬОГО МЕТОДУ Т. ГАРДІ
 12. Трунова О. С.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ КИТАЮ У ПОЕТИЧНІЙ ПРАЦІ БАЙ ХУА «ІСТОРИЧНІ ЗАПИСИ: 1950–1976»
 13. Хачатурян Каріне
  ФЕМІННІ МАРКЕРИ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО «ПОВІЯ»
 14. Черниш А. Є.
  СНОВИДНО-ГАЛЮЦИНАЦІЙНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ С. ПРОЦЮКА «РУЙНУВАННЯ ЛЯЛЬКИ»
 15. Юрчук О. О.
  «ПУСТОТА ТОГО ЧАСУ НЕ МЕНША, НІЖ ПУСТОТА НАШОГО ЧАСУ». ЛЕСЯ УКРАЇНКА – «ПОРОЖНІ» ЛЮДИ – ВОДА В РОМАНІ МИРОСЛАВА ЛАЮКА «ЗАЛІЗНА ВОДА»

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Абабілова Н. М.
  ТЕРМІНИ-АБРЕВІАТУРИ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
 2. Бойко Я. В.
  АДЕКВАТНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ П’ЄС ШЕКСПІРА У СВІТЛІ НУЛЬОВОЇ КОГНІТИВНОЇ ВАРІАНТНОСТІ
 3. Vorobiova L. V., Kuts M. O.
  MASTERING TERMINOLOGICAL FEATURES THROUGH TRANSLATION OF A SPECIAL ENGLISH TEXT
 4. Голубенко Н. І.
  СТРАТЕГІЇ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ВІДТВОРЕННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОДАЛЬНОСТІ В ІНТЕРСЕМІОТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 5. Dmytruk L. A., Ostapenko S. A.
  GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS APPLICATION IN THE TRANSLATION OF “MATILDA” BY ROALD DAHL INTO UKRAINIAN
 6. Дорофеєва М. С.
  КОНСТРУКТИВІЗМ ТА КРЕАТИВНІСТЬ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ
 7. Ковальчук О. Я., Косило Н. В.
  ВІРШ “EXCELSIOR” ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО В УКРАЇНОМОВНОМУ ПРОСТОРІ
 8. Крайняк Л. К., Дуда О. І., Рибачок С. М., Боднар О. Б.
  АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕКЛАД ЗАГАЛЬНОВЖИВАНОЇ ЛЕКСИКИ ТЕКСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ДИСКУРСУ
 9. Лисичкіна І. О., Лисичкіна О. О.
  СУЧАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СОЦІОЛЕКТ ЯК ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 10. Маркуляк Л. В.
  ВІДОБРАЖЕННЯ ПОЕТИКИ ОРИГІНАЛУ ПОЕЗІЇ АДАМА МІЦКЕВИЧА “NAD WODĄ WIELKĄ I CZYSTĄ” В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГO
 11. Саєнко Н. В., Новікова Є. Б., Созикіна Г. С.
  ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ В КОНТЕКСТІ БІЛІНГВІЗМУ
 12. Сінна Л. Ю.
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТКОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ В КОНТЕКСТІ ЕВФЕМІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ЗМІ)
 13. Щербина В. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТВОРІВ Ф. КУПЕРА