Триває набір:

З 2010 року

більше 1997 авторів

опублікували свої

наукові роботи

на сторінках журналу

Випуск 37-4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

 1. Агафонова К. В.
  ЦІЛЬОВА ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК СКЛАДНИК СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ
 2. Башук Н. П.
  КОНЦЕПТ GELD/ГРОШІ В ПАРЕМІЯХ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
 3. Bulach D. I., Radetska S. V.
  WAYS OF THE CATEGORY OF EXPRESSIVENESS ACTUALIZATION IN TEXTS OF DIFFERENT LANGUAGE STYLES
 4. Гаман І. А.
  ІЛЛОКУТИВНІ АКТИ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПУТІВНИКАХ ПО ЗООПАРКУ
 5. Гарлицька Т. С.
  СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ЖАРГОНІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
 6. Hnedko T. M., Bohachuk M. V.
  CONTRASTIVE ANALYSIS OF MILITARY TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES
 7. Гончарук Р. А.
  ЕКСПРЕСИВНИЙ СИНТАКСИС ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ Г. ГЕЙНЕ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ «RATCLIFF» ТА «GÖTTERDÄMMERUNG»)
 8. Горецька А. С., Туришева О. О., Єгорова О. І.
  СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ ТОП-10 «МОЛОДІЖНОГО СЛОВА РОКУ 2018»
 9. Городиловська Г. П.
  МИСТЕЦЬКА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ МЕТАФОР І ПОРІВНЯНЬ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ Р. ІВАНИЧУКА
 10. Dzykovych O. V., Pysarenko A. O.
  PHÄNOMEN DER POLITISCHEN KORREKTHEIT UND TABUISIERUGEN IN DER MULTIKULTRELLEN GESELLSCHAFT
 11. Дочу А. Р.
  ТЮРКІЗМИ-НЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 12. Yemets O. V.
  SUBSTANTIVATION AS A TYPE OF FOREGROUNDING IN MODERN ENGLISH LITERARY AND NEWSPAPER TEXTS
 13. Карамян К. Г., Подвойська О. В.
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ПОЕЗІЇ Г. ГЕЙНЕ
 14. Коваленко Л. А.
  КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЇ НОНСЕНСУ НА МАТЕРІАЛІ ЛІМЕРИКІВ Е. ЛІРА
 15. Козоріз І. С., Куцак А. Ю.
  АНГЛІЙСЬКА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ
 16. Козоріз І. С., Нікітенко О. В.
  ІДІОСТИЛЬ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ «ДЖЕЙН ЕЙР»
 17. Kolosova S. O., Zubkova K. V.
  TERMS OF PSYCHOLOGY AND WAYS OF THEIR CREATION IN THE ENGLISH AND UKRAINIAN LANGUAGES
 18. Короткова С. В.
  ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
 19. Матюшенко О. С., Туришева О. О.
  ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС ОБСЦЕНІЗМІВ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
 20. Мелещенко О. О.
  ІНТЕРФЕЙС МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ДОВЕДЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ТВІТТЕРУ Д. ТРАМПА)
 21. Микитюк О. Р.
  ПОНЯТТЄВА БАЗА ТЕРМІНА НАЦІОНАЛІЗМ (ЗА ТЕКСТАМИ ДМИТРА ДОНЦОВА)
 22. Науменко А. М.
  ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ПСЕВДОУКРАЇНОЗНАВСТВА
 23. Овчаренко Н. І.
  ФАХОВА МОВА В КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
 24. Петренко Є. М.
  ДО ПРОБЛЕМИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙ
 25. Петров-Расторгуєв Є. Є., Кудрявцева Н. С., Карпенкова Н. Ю.
  ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ-ОКАЗІОНАЛІЗМІВ У НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 26. Podvoiska O. W.
  DER WORTSCHATZ DER KOCHKUNST ALS OBJEKT DER SPRACHWISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG
 27. Понікарьова А. Ю.
  АРГУМЕНТАТИВНО-СУГЕСТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ П’ЯТИКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНОСУРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ВКРАПЛЕННЯМ ПІДРЯДНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВ Б. ОБАМИ ТА Д. КЕМЕРОНА)
 28. Попівняк О. О.
  ТАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРАНК-ДЗВІНКАХ ДО ВІДОМИХ ОСОБИСТОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)
 29. Pradivlianna L. М.
  PHONO-SEMANTIC ASPECTS OF SURREALIST POETRY
 30. Radetska S. V.
  FUNCTIONING OF THE CONVERSIONS IN THE ENGLISH TESTS OF THE LITERARY, SCIENTIFIC, AND JOURNALISTIC STYLES: COMPARATIVE ANALYSIS
 31. Романова Н. В.
  СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Ф. ДЮРРЕНМАТТА «DAS VERSPRECHEN»)
 32. Сердюк А. М.
  АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЛАТИНСЬКИХ АФОРИЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЮРИДИЧНИХ І РЕЛІГІЙНИХ ФОРМУЛ)
 33. Стефанова Н. О.
  НОВІ МЕТОДИКИ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ (НА ПРИКЛАДІ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ «STIMULUS» О.Ф. ЗАГОРОДНЬОЇ)
 34. Стеценко Д. В., Подвойська О. В.
  КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ АНГЛОМОВНОГО АНІМАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ
 35. Фаріон І. Д.
  СУСПІЛЬНИЙ СТАТУС СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТИ (ДІЯХРОННИЙ АСПЕКТ: ХVI – ХVII СТ.)
 36. Tschepurna Z. V.
  DIE FUNKTIONSWEISE DES DEUTSCHEN JUGENDSLANGS

ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО

 1. Абабілова Н. Н.
  ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ДОКУМЕНТІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
 2. Божко Т. Ю., Возненко Н. В.
  СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ
 3. Гаргаун В. В., Вінниченко М. Ю.
  ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 4. Гончаренко Л. О.
  ПРИНЦИП ПОБУДОВИ ЗАНЯТЬ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ
 5. Гріднєва С. А., Гончаренко Н. В.
  МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ ЧИ ЛЮДИНА-ПЕРЕКЛАДАЧ?
 6. Зайченко Н. Ф., Паламарчук О. Л.
  ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СТРУКТУРИ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА (НА ПРИКЛАДІ ВІРША МАРИНИ ЦВЄТАЄВОЇ «ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ» ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОГО Й ЧЕСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ)
 7. Каліщак Т. Т., Серебрякова Г. Ю.
  ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 8. Kalishchak T. Т., Knysh Ye. V.
  INTERNATIONAL VOCABULARY AND METHODS OF ITS TRANSLATION
 9. Копильна О. М.
  ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ
 10. Костюніна Є. І., Радецька С. В.
  РЕАЛІЇ-ТОПОНІМИ У СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ
 11. Кривов Є. С., Кудрявцева Н. С.
  ТЕРМІНОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ: НОМІНАТИВНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
 12. Кудрявцева Н. С., Гнатишина А. С.
  СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ РОМАНАХ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДЖ. ХАРРІС «ШОКОЛАД»)
 13. Кудрявцева Н. С.
  ЛІНГВІСТИЧНА ВІДНОСНІСТЬ І МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ: ПЕРЕГЛЯД ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ МОВИ НА МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ СТУДІЙ
 14. Любчук Н. В.
  ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ АНТРОПОНІМІВ І ТОПОНІМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗМІ
 15. Мазур О. В., Новицька Е. Е.
  ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ ВЛАСНИХ НАЗВ У ЦИКЛІ КНИГ ДЖ. МАРТІНА «ПІСНЯ ЛЬОДУ Й ПОЛУМ’Я»
 16. Мазур О. В., Оришечко-Бартоха Т.
  МЕТОДОЛОГІЯ КРИТИКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ
 17. Мазур О. В., Сторожук О. І.
  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТЕРМІНИ В ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ
 18. Панченко О. І.
  ЗАСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЮ